تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

3
+1
+1
+1

اعداد اول

Admin آسان 17/ دانلود 2445 بازدید

برنامه ای بنویسید که عددی را به عنوان a از ورودی دریافت کند و تمام اعداد اول کوچکتر از a را در خروجی چاپ کند

17 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
3
+1
+1
+1
a=int(input("Number: "))


for i in range(2,a):
    for j in range(2,i):
        if i%j==0:
            break


    else:
        print(i)
Mahan78 دانلود Python

100 کاربر 2475


عالی بود کدت Mohsenakbarpour


2
+1
+1
m = int(input("number:"))
while m > -10000000000001 :
    print(m)
    m = m - 1
Hossein دانلود Python
2
+1
+1
num = int(input("num : "))
b = range(2 , num)
adad_aval = [2,3,5,7,9,11,13,17,19,23,29,31,37,41,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97,101]
for a in b :
  if (num % a ==0) :
    print ("khod {0} aval nist" .format(num))
    break
  elif (num % a != 0):
    continue
  else:
    print("khod {0} aval ast" .format(num))
    break
for aval in adad_aval:
   if (aval <= num):
    print(aval)
   else :
    continue
Nima280 دانلود Python
1
+1
a = int(input("Enter a number: "))
for i in range(2, a):
  for j in range(2, i):
    if i % j == 0:
      break
  else:
    print(i) 
Amirprx3 دانلود Python
1
+1
a = int(input("bego : "))

for num in range(2, a):
    for x in range(2, num):
        if num % x == 0:
            break
    else:
        print(num)

Amirhossein88 دانلود Python
0
x= int(input("what is your num ? "))
a=0
for i in range(2,x):
    if x%i == 0:
        a=a+1

if a>1:
    print("aval nist")
elif x==1 :
    print("aval nist")
else:
    print("aval ast") 
Tamara دانلود Python
0
a=int(input("enter : "))
aval=[]
while a!=1:
  b=a-1
  counter=0
  shomarande=[]
  while b!=1:
    
    c=a%b
    if c==0:
      shomarande.append(b)
      counter=counter+1
  
    b=b-1

  if counter == 0:
    aval.append(a)
  
  a=a-1

print(aval)
کاربر 427 دانلود Python
0
b = []
def odd_number(num):
  if num == 0:
   print('Your number must be greater than 0')

  else:
   for i in range(1, num+1):
       if i % 2 != 0:
         b.append(i)
   return b

num = int(input("Please enter your number:"))
od = odd_number(num)
print('\n' f"Your odd number: {od}")

F2030 دانلود Python
0
number = int(input('enter a number : '))
lisT=[]
black_list=0
for j in range (2,number ):
    lisT.append(j)
    for i in range(2, j):
        if j%i==0:  
            black_list = j
        if black_list in lisT:
                lisT.remove(black_list)
print(lisT) 
Knowledgebiome دانلود Python
0
a = int(input("adade morede nazar ra vared konid: "))
for i in range(2,a) :
  for x in range (2,i) :
    if i % x == 0 :
      break
      
  else:
    print (i)
  
کاربر 1645 دانلود Python
0
num= int(input('give me a number : '))

aval=[]
if num>2:
  print(2)

for x in range(3,num):
  aval.clear()
  for y in range (2,x+1):
    aval.append(x%y)
    if y==x-1 and 0 not in aval:
      print(x)
      
Soheyl دانلود Python
0
num=int(input("num : "))
while num >=1:
    a=num
    d=0
    while a>=1:
        c=(num%a)
        if c==0:
            d+=1
        a=a-1
        if d<=2:
            print(num)
        num=num-1
Mohsen0safari دانلود Python
0
g=1
while g>0:
    a=int(input(":::::::"))
    d= 2*a-1
    d=int(d)
    print(d)
کاربر 2019 دانلود Python
0
def aval(num) :
    for x in range(2,num) :
      l=[]
      for y in range(2,x) : 
        if x%y == 0 :
          l.append(y)
      if len(l) == 0 :
        print(x) 
Soheyl دانلود Python
0
x = int(input(""))
while x>0 :
  x-=1
  if x%2 !=0 and x%4 !=0 and x%3 !=0 and x%5 !=0 and x%7 !=0 and x%9 !=0 :
    print(x)
کاربر 2341 دانلود Python
0
a = int(input("Enter a number: "))
for i in range(2, a):
  for j in range(2, i):
    if i % j == 0:
      break
  else:
    print(f'{i} is aval,')
Mohsenakbarpour دانلود Python
0
while 2>1 :   
    num = int (input(' your number : '))
    for j in range (2 , num):
        for i in range(2, j):
            if j % i == 0 :
                break
        else:
            print (j)
کاربر 2726 دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن