تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

2
+1
+1

اعداد صحیح مابین 2 عدد

Admin آسان 26/ 998 بازدید

برنامه ای بنویسید که اعداد صحیح یک بازه را در خروجی چاپ کند.

بازه موردنظر را از ورودی دریافت کنید.

18 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
a= int (input('num1:'))
b = int (input ('num2:'))
for i in range (a+1, b) :
 print (i) 
Pouriya دانلود Python

چرا a+1 شد؟ کاربر 1058


0
x= int(input("what is your num 1 ? "))
y= int(input("what is your num 2 ? "))

print("The numbers between {} and {} are: ".format(x,y))

while((y-1)>x):
  x=x+1
  print(x) 
Tamara دانلود Python
0
+1
+1
-1
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("What is your num 1? ");
    int x = input.nextInt();
    System.out.print("What is your num 2? ");
    int y = input.nextInt();


    System.out.print("The numbers between " + x + " and " + y + " are: ");


    for (int i = x + 1; i < y; i++) {
      System.out.print(i + " ");
    }
  }
}
Admin دانلود Java
0
a = int(input("number1: "))
b = int(input("number2: "))

print(f"Numbers between the range {b} and {a} ==>")

while((a+1)<b):
  b=b-1
  print(b)
Amirprx3 دانلود Python
0
def add():
    a = int(input("Enter number1: "))
    b = int(input("Enter number1: "))
    b = b + 1
    for i in range(a, b, 1):
        print(i)
add()
کاربر 189 دانلود Python
0
num1=int(input("enter num1:"))
num2=int(input("enter num2:"))
for i in range(num1,num2):
     print(i)
Amirowich دانلود Python
0
h=int(input('number: '))
f=int(input('number: '))
for g in range(h,f+1):
    print(g)
Zb8319 دانلود Python
0
a = int(input("adad kochak tar ra vared konid: ")
b = int(input("adad bozorg tar ra vared konid: ")
for i in range( a , b):
  if a < i < b:
    print(i)

Amin86hosseini دانلود Python
0
x=int(input('num_1(>): '))
y=int(input('num_2(<): '))
while (x+1)!=y:
    print(y)
  y+=1
Ordinaryperson دانلود Python
0
a = int(input('Enter First Number:'))
b = int(input('Enter Second Number:'))

if a > b:
    for i in range(b,a):
        print(i)
elif b > a:
    for i in range(a,b):
        print(i)
کاربر 747 دانلود Python
0
import random

ops = ["+", "-", "*", "/"]
def calculate(a, b, rand_ops):

  if rand_ops == "+":
    return a + b
  elif rand_ops == "-":
    return a - b
  elif rand_ops == "*":
    return a * b
  elif rand_ops == "/":
    return a / b


while True:
  a = int(input("Number1: "))
  b = int(input("Number2: "))

  if a <= 0 or b <= 0:
    print("Error!!!!! Your numbers must be positive and greater than 0")
    break

  rand_ops = random.choice(ops)
  print(f"{a} {rand_ops} {b} = {calculate(a, b, rand_ops)}")
  print("-------------------------------")
F2030 دانلود Python
0
Adad1 = int(input("Avalin Adad Ro Vared Kon : "))
Adad2 = int(input("Dovomin Adad Ro Vared Kon : "))
for i in range((Adad1+1) , Adad2) : 
print(i)
Moxsad دانلود Python
0
a = int(input("Enter num 1: "))
b = int(input("Enter num 2: "))

for i in range(a, b + 1):
    print()
    print(i)

print()
print("done")
Kiachetore دانلود Python
0
number1 = int(input('enter a number : '))
number2 = int(input('enter a number : '))
c = 0
if number1 > number2 :
    c = number1
    number1=number2
    number2=c
    print(number1,number2)
for i in range(number1,number2):
    print(i)
Knowledgebiome دانلود Python
0
a = int(input('a:'))
b = int(input('b:'))
for x in range(a , b):
    print(x)
کاربر 1504 دانلود Python
-1
+1
-1
-1
a1 = int(input('Enter your a Number: '))
a2 = int(input('Enter your a Number: '))

for number in range(a1, a2 + 1):
  print(number)
Amir1 دانلود Python
-2
-1
-1
shoro = int(input("az adad :"))
payan = int(input("ta adad :"))
for a in range(shoro, payan+1):
  print(a)
Nima280 دانلود Python
-2
-1
-1
a = float ( input ('num1:') )
b = float ( input ('num2:') )

c1 = int(a)
c2 = int(b)

for i in range ( c1+1, c2 ) :
 print ( [i] )
Pouriya دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن