تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

2
+1
+1

اعداد صحیح مابین 2 عدد

Admin آسان 26/ دانلود 1266 بازدید

برنامه ای بنویسید که اعداد صحیح یک بازه را در خروجی چاپ کند.

بازه موردنظر را از ورودی دریافت کنید.

22 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("What is your num 1? ");
    int x = input.nextInt();
    System.out.print("What is your num 2? ");
    int y = input.nextInt();


    System.out.print("The numbers between " + x + " and " + y + " are: ");


    for (int i = x + 1; i < y; i++) {
      System.out.print(i + " ");
    }
  }
}
Admin دانلود Java
2
+1
+1
a= int (input('num1:'))
b = int (input ('num2:'))
for i in range (a+1, b) :
 print (i) 
Pouriya دانلود Python

چرا a+1 شد؟ کاربر 1058


1
+1
a1 = int(input('Enter your a Number: '))
a2 = int(input('Enter your a Number: '))

for number in range(a1, a2 + 1):
  print(number)
Amir1 دانلود Python
0
x= int(input("what is your num 1 ? "))
y= int(input("what is your num 2 ? "))

print("The numbers between {} and {} are: ".format(x,y))

while((y-1)>x):
  x=x+1
  print(x) 
Tamara دانلود Python
0
shoro = int(input("az adad :"))
payan = int(input("ta adad :"))
for a in range(shoro, payan+1):
  print(a)
Nima280 دانلود Python
0
a = float ( input ('num1:') )
b = float ( input ('num2:') )

c1 = int(a)
c2 = int(b)

for i in range ( c1+1, c2 ) :
 print ( [i] )
Pouriya دانلود Python
0
a = int(input("number1: "))
b = int(input("number2: "))

print(f"Numbers between the range {b} and {a} ==>")

while((a+1)<b):
  b=b-1
  print(b)
Amirprx3 دانلود Python
0
def add():
    a = int(input("Enter number1: "))
    b = int(input("Enter number1: "))
    b = b + 1
    for i in range(a, b, 1):
        print(i)
add()
کاربر 189 دانلود Python
0
num1=int(input("enter num1:"))
num2=int(input("enter num2:"))
for i in range(num1,num2):
     print(i)
Amirowich دانلود Python
0
h=int(input('number: '))
f=int(input('number: '))
for g in range(h,f+1):
    print(g)
Zb8319 دانلود Python
0
a = int(input("adad kochak tar ra vared konid: ")
b = int(input("adad bozorg tar ra vared konid: ")
for i in range( a , b):
  if a < i < b:
    print(i)

Amin86hosseini دانلود Python
0
x=int(input('num_1(>): '))
y=int(input('num_2(<): '))
while (x+1)!=y:
    print(y)
  y+=1
Ordinaryperson دانلود Python
0
a = int(input('Enter First Number:'))
b = int(input('Enter Second Number:'))

if a > b:
    for i in range(b,a):
        print(i)
elif b > a:
    for i in range(a,b):
        print(i)
کاربر 747 دانلود Python
0
import random

ops = ["+", "-", "*", "/"]
def calculate(a, b, rand_ops):

  if rand_ops == "+":
    return a + b
  elif rand_ops == "-":
    return a - b
  elif rand_ops == "*":
    return a * b
  elif rand_ops == "/":
    return a / b


while True:
  a = int(input("Number1: "))
  b = int(input("Number2: "))

  if a <= 0 or b <= 0:
    print("Error!!!!! Your numbers must be positive and greater than 0")
    break

  rand_ops = random.choice(ops)
  print(f"{a} {rand_ops} {b} = {calculate(a, b, rand_ops)}")
  print("-------------------------------")
F2030 دانلود Python
0
Adad1 = int(input("Avalin Adad Ro Vared Kon : "))
Adad2 = int(input("Dovomin Adad Ro Vared Kon : "))
for i in range((Adad1+1) , Adad2) : 
print(i)
Moxsad دانلود Python
0
a = int(input("Enter num 1: "))
b = int(input("Enter num 2: "))

for i in range(a, b + 1):
    print()
    print(i)

print()
print("done")
Kiachetore دانلود Python
0
number1 = int(input('enter a number : '))
number2 = int(input('enter a number : '))
c = 0
if number1 > number2 :
    c = number1
    number1=number2
    number2=c
    print(number1,number2)
for i in range(number1,number2):
    print(i)
Knowledgebiome دانلود Python
0
a = int(input('a:'))
b = int(input('b:'))
for x in range(a , b):
    print(x)
کاربر 1504 دانلود Python
0
adad1 = int(input("adad1: "))
adad2 = int(input("adad2: "))
for o in range(adad1+1,adad2):
  print(o)
کاربر 1657 دانلود Python
0
i=int(input("yek add vared konid:"))
b=int(input("yek add vared konid:"))
for x in range(i+1,b) or range(b+1,i):
    print(x)
else:
    if i==b:
        print("add sahih vojood nadarad")
کاربر 1966 دانلود Python
0
j=int(input("enter your first digit: "))
f=int(input("enter your second digit: "))
for i in range(j+1,f ):
  print(i)
Asgaryam دانلود Python
0
def mabein() :
    num1=int(input('first number : '))
    num2=int(input('second number : '))
    
    while num1==num2 : 
      print('2 numbers can not be same')
      num1=int(input('first number : '))
      num2=int(input('second number : '))
    
    if num1>num2 :
      for x in range(num2+1,num1) :
        print(x) 
    else :
      for x in range(num1+1,num2) :
        print(x) 
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن