تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

3
+1
+1
+1

ایجاد حالت شب (دارک مود)

Sobhan آسان 222/ دانلود 876 بازدید

صفحه ای طراحی کنید که یک متن دلخواه در وسط صفحه قرار داشته باشد (رنگ پس زمینه سفید و رنگ متن مشکی باشد)

سپس دکمه ای طراحی کنید که وقتی کاربر روی آن کلیک کرد صفحه به حالت شب (دارک مود) تغییر پیدا کند. (در حالت شب، رنگ پس زمینه مشکی و رنگ متن سفید باشد)

با کلیک مجدد روی دکمه باید سایت به حالت روز (لایت مود) برگردد

2 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@300;400;500;700&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    <style>
   body {
    width: 100vw;
    height: 100vh;
    background: #f2f4f6;
    overflow: hidden;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
  }
  ul {
    list-style: none;
  }
  p {
    color: black;
    font-size: 4rem;
    font-weight: 500;
  }
  i {
    position: absolute;
    top: 5px;
    right: 15px;
  }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Welcome</p>
    <i class="fa fa-exchange fa-3x"></i>
    <script>
      let i = document.querySelector('i')
      let body = document.querySelector('body')
      let p = document.querySelector('p')
      let flg = false

      i.addEventListener('click' , function () {
        if (!flg) {
          p.style.color = 'white'
          body.style.backgroundColor = 'black'
          i.style.color = 'white'
          flg = true
        } else {
          p.style.color = 'black'
          body.style.backgroundColor = 'white'
          i.style.color = 'black'
          flg = false
        }
      })
    </script>
  </body>
</html>
0
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <style>
      body {
        font-family: Cambria, Cochin, Georgia, Times, "Times New Roman", serif;
        background-color: #fafafa;
        width: 100%;
        height: 100vh;
        padding: 0;
        margin: 0;
        overflow: hidden;
        transition: all 0.1s ease-in;
      }
      .box-button {
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        border-radius: 100%;
        width: 5rem;
        height: 5rem;
        margin-top: 40px;
        background-color: #de080f;
        color: white;
        margin-left: 94%;
        cursor: pointer;
        box-shadow: 8px 8px 12px rgba(0, 0, 0, 1) inset;
      }

      .wellcome {
        font-size: 80px;
        margin-top: 20%;
        margin-left: 43%;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="box-button">
      <div class="button">OFF</div>
    </div>

    <div class="wellcome">wellcome</div>

    <script>
      let $ = document;
      let boxButton = $.querySelector(".box-button");
      let button = $.querySelector(".button");
      let wellcome = $.querySelector(".wellcome");

      let bacgrundFlag = false;

      boxButton.addEventListener("click", () => {
        if (bacgrundFlag === false) {
          boxButton.style.backgroundColor = "#7ECC56";
          console.log("salam");
          button.innerHTML = "ON";
          document.body.style.backgroundColor = "#212121";
          wellcome.style.color = "#FAFAFA";

          bacgrundFlag = true;
        } else {
          console.log("khodafez");
          boxButton.style.backgroundColor = "#DE080F";
          button.innerHTML = "OFF";
          document.body.style.backgroundColor = "#FAFAFA";
          wellcome.style.color = "#212121";
          bacgrundFlag = false;
        }
      });
    </script>
  </body>
</html>

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */

  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن