تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

بررسی رابطه فیثاغورس

Ordinaryperson آسان 204/ دانلود 893 بازدید

برنامه ای بنویسید که اندازه ۳ ضلع مثلث را بگیرد و بررسی کند که رابطه فیثاغورس در مثلث برقرار است (مثلث قائم الزاویه است) یا خیر؟ در صورت برقرار بودن، ضلغ وتر را نیز مشخص کند

رابطه فیثاغورس: (ضلغ به توان 2) + (ضلغ به توان 2) = (وتر به توان 2)

10 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
4
+1
+1
+1
a=int(input('Enter your number: '))
b=int(input('Enter your number: '))
c=int(input('Enter your number: '))
if a**2+b**2==c**2:print(c)
elif a**2+c**2==b**2:print(b)
elif b**2+c**2==a**2:print(a)
else:print("Your triangle isn't a Pythagorean triangle")
Ordinaryperson دانلود Python
3
+1
+1
+1
a = int(input("zal1: "))
b = int(input("zel2: "))
c = int(input("zel3: "))
if a**2==b**2+c**2 : print(a)
elif c**2==b**2+a**2 : print(c)
elif b**2==a**2+c**2 : print(b)
else: print("mosalas ghaem zavie nist")
Hossein1122 دانلود Python
3
+1
+1
+1
x = float(input('side 1: '))
y = float(input('side 2: '))
i = float(input('side 3: '))

if x**2==y**2+i**2:
    print(x)
elif y**2==x**2+i**2:
    print(y)
elif i**2==x**2+y**2:
    print(i)
else:
    print('eror')
Amirtaha دانلود Python
1
+1
a=int(input('zele1: '))
s=int(input('zele2: '))
d=int(input('zele3: '))
print(True) 
if pow(a, 2)+pow(s, 2)==pow(d, 2) or pow(d, 2)+pow(s, 2)==pow(a, 2) or pow(a, 2)+pow(d, 2)==pow(s, 2) else print(False)
if pow(a, 2)+pow(s, 2)==pow(d, 2):
    print(d)
elif  pow(d, 2)+pow(s, 2)==pow(a, 2):
    print(a)
elif pow(a, 2)+pow(d, 2)==pow(s, 2):
    print(s)
Zb8319 دانلود Python
0
a = int (input ('Enter fist side: '))
b = int (input ('Enter second side: '))
c = int (input ('Enter third side: '))

max_side = max (a,b,c)

if (a**2 == b**2 + c**2 or
    b**2 == a**2 + c**2 or
    c**2 == a**2 + b**2 ) :
    print('The relation is established and \nHypotenuse is: {} ' .format(max_side))
    
else : print('The relation is not established')
Tamara دانلود Python
0
a = int(input("zel 1: "))
b = int(input("zel 2: "))
c = int(input("zel 3: "))
true = "رابطه فيثاغورس برقرار است"
false = "رابطه فيثاورس برقرار نيست"

if a**2 == b**2 + c**2:
    print("vatar = ", a)
    print(true)
elif b**2 == a**2 + c**2:
    print("vatar = ", b)
    print(true)
elif c**2 == a**2 + b**2:
    print("vatar = ", c)
    print(true)
else:
    print(false)
Red003 دانلود Python
0
zel1 = float(input("zel 1 ra vared konid:"))
zel2 = float(input("zel 2 ra vared konid:"))
zel3 = float(input("zel 3 ra vared konid:"))

if zel1 > zel2 and zel1 > zel3:
    if zel3**zel2 == zel1:
        print(zel1)
elif zel2 > zel3 and zel2>zel1:
    if zel3**zel1 == zel2:
        print(zel2)
elif zel3>zel2 and zel3 > zel1:
    if zel1**zel2== zel3:
        print(zel3)
کاربر 802 دانلود Python
0
x = int(input("Enter x :"))
y = int(input("Enter y :"))
z = int(input("Enter z :"))

if (x ** 2) + (y ** 2) == (z ** 2) or (y ** 2) + (z ** 2) == (x ** 2) or (z ** 2) + (x ** 2) == (y ** 2):
  print(bool(True))
  if max(x, y, z) == x:
    print("x is a vatar!")
  elif max(x, y, z) == x:
    print("y is a vatar!")
  elif max(x, y, z) == x:
    print("z is a vatar!")
کاربر 613 دانلود Python
0
#دریافت ضلع ها و رساندشان به توان دو 
a=int(input('enter zele'))
b=int(input('enter zele'))
c=int(input('enter zele'))
zele1=a**2
zele2=b**2
zele3=c**2
#ساخت یک لیست از ضلع ها 
listt=[zele2,zele1,zele3]
#حذف بلند ترین ضلع 
vatar=max(zele3,zele1,zele2)
listt.remove(vatar)
#ساخت متغییر جمع ضلع ها 
jam_z=0
#تابع برای به دست آوردن جذر وتر 
def jazr(listt):
    MAX=max(zele3,zele1,zele2)
    return (MAX**(1/2))
#حلقه فور برای دادن مقدار دو ضلع کوچک تر از وتر به متغییر جمع ضلع ها 
for i in range(0,len(listt)):
    jam_z=jam_z+listt[i]
    #و شرطی که بررسی میکند که جمع دو ضلع به توان دو برابر با وتر هست یا خیر
if jam_z==vatar:
    print('fisaghores bar gharar ast')
    print('vatar',round(jazr(listt)))
else:
    print('fisaghores bar gharar nist')
Knowledgebiome دانلود Python
0
zel1=float(input('zel 1 : '))
zel2=float(input('zel 2 : '))
zel3=float(input('zel 3 : '))

list=[]
list.append(zel1)
list.append(zel2)
list.append(zel3)
list.sort()
if list[2]**2 == list[0]**2 + list[1]**2:
  print('ghaemozavie ast , vatar : {}'.format(list[2]))
else : 
  print('ghaemozavie nist')  

Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن