تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

بررسی زوج بودن عدد

Admin آسان 51/ دانلود 1301 بازدید

تابعی بنویسید که یک عدد دریافت کند و زوج بودن یا نبودن آن را با برگرداندن True یا False مشخص کند

37 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
3
+1
+1
+1
def is_even(number):
    n = int(number)
    if n%2 == 0:
        return True
    else:
        return False

i=is_even('5')
print(i)

x=is_even('612')
print(x)
Tamara دانلود Python
1
+1
num = int(input("enter number: "))
if num % 2 == 0:
  print(num % 2 == 0)
else:
  print(num % 2 == 0)
Aryan84 دانلود Python
1
+1
a = int ( input ( 'number: '))
if a % 2 == 0 :
 print (bool(1))
else :
 print(bool(0))
Pouriya دانلود Python
1
+1
def num():
    a = int(input("Enter number: "))
    if a % 2 == 0:
        print(True)
    else:
        print(False)
num()
کاربر 189 دانلود Python
1
+1
def javab():
    if num % 2 == 0 :
        print(True)
    else:
        print(False)num = int(input('number: '))
javab()
Hamed دانلود Python
1
+1
def BeingEven(num):
    if num==int(num):
        if num%2==0:
            res = True
        else:
            res = False
    else:
        res = 'The number must be an int.'
    return res
Unknown دانلود Python
1
+1
def even(n):
    if n%2==0:return True
  else:return False
Ordinaryperson دانلود Python
1
+1
def zorf(a):
    if a%2==0 :
        m= True
    else :
        m = False
    return m
print(zorf(4))
Knowledgebiome دانلود Python
0
a = int(input('enter your number :')
b =a %2
if b==0 :
  Print('true')
elif:
  Print('false')
Mla23 دانلود Python
0
n = int(input("adad:"))
m = n% 2
if m==0 :
    print("in adad zoj hast.")
elif:
    print("in adad zoj nest.") 
Hossein دانلود Python
0
a = int(input("enter your number: "))

if a%2 == 0:
  print("Ok")

else:
  print("No")
Mohammad628 دانلود Python
0
number = int(input('whats number:'))

if number % 2 == 0:
  print (True)
else:
  print (False)
4t3in دانلود Python
0
def num(i):
  if i % 2 == 0:
    return True
  else:
    return False

i = int(input("enter number: "))
print(num(i))
Aryan84 دانلود Python
0
def num(number):
    if number % 2 == 0:
        return True
    else:
        return False
x = int(input('enter number: '))
n = num(x)
print(n) 

Reza01 دانلود Python
0
x = int(input("number: "))
print((x%2)==0)
Arshiia دانلود Python
0
while True:
    def print_parity(number):
        if number % 2 == 0:
            print('True')
        elif number % 2 == 1:
            print('False')
        else:
            print("Error")

    num = int(input("Enter a number: "))
    print_parity(num)
Amirprx3 دانلود Python
0
x=int(input('x:'))
if x% 2==0:
  print (True)
  print ('zovj')
else:
  print ('false')
  print ('fard')
Mohammad2004 دانلود Python
0
num = int(input("enter your number : "))
def number (num):
    if num % 2 == 0 :
        return True
    else:
        return False
print(number(num))
کاربر 179 دانلود Python
0
a=int(input("enter num:"))
def num(a):
    if a%2==0:
        print("true") 
    else:
        print("false")


num(a)           

Amirowich دانلود Python
0
def shenasaei(a):
    if a%2==0:
        print(True)
    else:
        print(False)


a=int(input("Enter a number: "))
shenasaei(a)
Mahan78 دانلود Python
0
def zoj_fard(x):
    if x%2==0:
        return True
    if x%2==1:
        return False
print(zoj_fard(int(input("number: "))))   
Hossein1122 دانلود Python
0
def num(z):
    return True if z%2==0 else False
     
n=int(input('number:'))
print(num(n))
Zb8319 دانلود Python
0
def zoj(n):
  if n%2 == 0:
    return Trueelse:
    return False
 
try:
  w = input("Addad Vared Konid" : )
  w = int(w)
  print(zoj(w))
except:
  print("Lotfan Addad Vared Konid")
کاربر 375 دانلود Python
0
number=int(input("number:"))
def even(number):
    return number % 2 == 0

print(even(number))
کاربر 468 دانلود Python
0
def num():
  a = int(input('enter : '))
  if a % 2 == 0:
    print(True)
  else:
    print(False)
while True:
  num()
کاربر 1224 دانلود Python
0
def num(a):    
    s = a%2
    if s == 0:
        print('{} is an EVEN number .'.format(a))
    else:
        print('{} is an ODD number .'.format(a))
number = int(input('Number : '))
num(number)
Pooria08 دانلود Python
0
def number(a):
  if a % 2 == 0:
    print(True)
  else:
    print(False)
number()
کاربر 1393 دانلود Python
0
def zog(num):
  if num%2==0:
    return True
  else:
    return False
num = int(input("enter:"))
print(zog(num))
کاربر 1393 دانلود Python
0
x=int input('what is your num:')
def adade zoj():
if x%2==0:
return True
else:
return False
Zaymar دانلود Python
0
def num(n):
    n = int(input("num: "))
    if n%2 == 0:
        return True
    return False

n = num
print(num(n))
Amirhosein دانلود Python
0
while True:
    number=int(input("please enter number: "))
    if number%2==0:
        print("even")
    if number%2!=0:
        print("odd")
    if number==0:
        break
print("THE END")            

کاربر 2044 دانلود Python
0
adad=int(input('ye adad vared konid: '))
def int(s):
    while True:
        s%=2
        if s==0:
            return True
            break
        else:
            return False
            break
    
print(int(adad))
کاربر 1910 دانلود Python
0
def even() : 
    num=int(input('enter a number : '))
    if num % 2 == 0 : 
        print('your number is even')
    else : 
        print('your number is odd')    
 
Soheyl دانلود Python
0
while True:
  try:
    def j():
      i=int(input("enter your number: "))
      if i%2==0:
        print(True)
      else:
        print(False)
    print("………………………………………………………………")
    j()
  except SyntaxError:
    print("Server side error❗")
  except NameError:
    print("Server side error❗")
  except TypeError:
    print("The entered data type is not correct❗")
  except ValueError:
    print("The entered value is not correct❗")
  except OSError:
    print("An error has occurred in the operating system❗")
  except FloatingPointError:
    print("An error occurred in decimal calculations❗")
  except:
    print("Server side error❗")
Asgaryam دانلود Python
0
def Even ( num ) :
    
    if num % 2 == 1 :
        print ( "False" )
        
    else : 
        print ( "True" )
        
Even ( int ( input ( 'Enter your number : ' ) ) )
Kian1390 دانلود Python
0
def num(number):
    if number % 2 == 0:
        return (12>11)
    return(12<11) 
number = int (input("number:"))   
print(num(number))
کاربر 2714 دانلود Python
0
def farmer(a):
  if a % 2 == 0:
    return Trueelse:
    return False
number = int(input("Enter a number: "))
print(f'add {number} is equal to {farmer(number)}')
Mohsenakbarpour دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن