تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

15
+1
+1
+1

بررسی پخش پذیری بر 5

Admin آسان 4/ دانلود 6974 بازدید پربازدید

برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کند و بررسی کند که عدد بر 5 بخش پذیر است یا خیر؟

راهنمایی: عددی بر 5 بخش پذیر است که باقی مانده تقسیم آن بر 5 صفر شود

83 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
15
+1
+1
+1
a = input('yek adad vared konid: ')

if (int(a) % 5) == 0:
 print(a + ' bar 5 bakhshpazir ast')
else:
 print(a + ' bar 5 bakhshpazir NIST') 
Admin دانلود Python

عالی بود خصوصا که سعی کردی ابهامی برای کاربر نزاری با نمایش درست پیام ها، ولی اگر خطاهای احتمالی رو هم مدیریت میکردید خیلی بهتر میشد Rauf1399


9
+1
+1
+1
num1 = int(input("enter your number:"))


if num1 % 5 == 0:
    print("br add 5 bkhsh pzir nist")
else:
    print("br add 5 bkhsh pzir ast")
کاربر 141 دانلود Python

خیلی نظر خوب و درستی بود دمت گرم کاربر 2290


8
+1
+1
+1
x = int(input("what is your number? "))
if (x%5==0):
  print("بخش پذير است")
else :
  print("بخش پذير نيست") 
Tamara دانلود Python

خوب بود ولی اگر خطاهای احتمالی رو هم مدیریت میکردید خیلی بهتر میشد Rauf1399


5
+1
+1
+1
num = input("\nPlease enter a number: ")


if num.isdigit():
   if int(num) % 5 == 0:
      print(f"({num}) is drvisible by (5)")
   else:
      print(f"({num}) is not drvisible by (5)")
else:
    print(" \nThe input is invalid\nPlease try again")
Rauf1399 دانلود Python
3
+1
+1
+1
a = float(input("Enter Number: "))
if a % 5 == 0:
    print("b bar 5")
else:
    print("not b bar 5")
کاربر 189 دانلود Python

جواب درسته ولی نتیجه برای کاربر خیلی گنگ و نامفهومه Rauf1399


1
+1
int = int(input("adad: "))
if int%5 == 0:
  print("True")
else:
  print("false") 
Hossein دانلود Python
1
+1
num = int(input("Enter a number: "))

if num % 5 == 0:
    print(f"{num} is divisible by 5")
else:
    print(f"{num} is not divisible by 5")
Masterman دانلود Python
1
+1
num = int(input("Enter your number: "))
print("bakhshpazir bar 5 hast") if num%5==0 else print ("bakhshpazir bar 5 nist")
Behrouz دانلود Python
1
+1
a = int(input('Yek adad ra vared konid: '))
if a > 0 or a < 0:
    if a % 5 == 0:
        print('%i bar 5 bakhsh pazir ast!' % a)
    else:
        print('%i bar 5 bakhsh pazir nist!' % a)
else:
    print('%i bar 5 bakhsh pazir nist!' % a)
M3edixd دانلود Python
1
+1
m = int(input('age:'))
print(m%5)
if m%5 == 0 :
    print('ok')
else:
    print('no')
Mayoka دانلود Python

wooooooooooooooooooo Mahditheastronomer2


1
+1
a = int(input('please give your number: '))
if a % 5 == 0 :
    print('your number is divisible on 5')
else:
    print('your number isnt divisible on 5 ')
Amirgoodarzi دانلود Python
1
+1
num = int(input("Enter your number : "))
result = num %  5
if result == 0 :
    print(num, "is divisible by five")
else :
    print (num, "is not divisible by five!!!")
Tadashi دانلود Python
0
a = int(input('enter your number : ')
b = a%5
if b==0 :
  Print('true')
else :
  Print('false')
Mla23 دانلود Python
0
a = int (input("ent num:"))
if (a%5 == 0):
print (bool(1))
else :
print (bool(0))
Pouriya دانلود Python
0
number = (input(" enter a number: "))
number = int(number)

a = number % 5
if a == 0 :
  print("True")
else:
  print("false")
Miladkhan دانلود Python
0
adad = int(input('adad: '))

if adad % 5 == 0:
  print ('bakhsh pazir ast')
  
else :
  print('bakhsh pazir nist') 
4t3in دانلود Python
0
while 1:
    def divisibility(num):
        if num % 5 == 0:
            return  str(num) + " divisible by 5"
        return  str(num) + " isnt divisible by 5"
    num = int(input("enter number: "))
    if num == 00:
        break
    print(divisibility(num))

Aryan84 دانلود Python
0
a = int(input("Enter a number: "))
if a % 5 == 0:
  print(f"Answer: {a} it is divisible.")
else:
  print(f"Answer: {a} It is not divisible!")
Amirprx3 دانلود Python
0
num = int(input("please enter your number:"))
if num%5 == 0:
 print('{} is divisible by 5.'.format(num))
else:
 print('{} is not divisible by 5.'.format(num))
123456 دانلود Python
0
num=(input ("num:"))
if num%5==0:
  print ("{} bakhsh pazir ast" .format ("num"))
else:
  print ("{} bakhsh pazir nist". format (" num"))
Amirowich دانلود Python

int ورودی باید در num ذخیره شود. در قسمت format باید num بدون "" باشد وگرنه خود num را بجای عدد ورودی چاپ میکند. تشکر کاربر 505


0
add = input("add ra vared koned>>> ")
Add = int(add)
If add % 5 == 0:
  Print("ok")

else:
  print("no")

Moje4777 دانلود Python
0
1 = int ( Input ( number ))
2 = if ( 1 ) / 5 = 0
print = corect
els print = incorect
Sina123 دانلود Python
0
N = int(input("Enter a number: "))
if N % 5 == 0 :
    print("Your number is multiple 5.")
else :
    print("Your number is not multiple 5.")
Yazdan دانلود Python
0
s=int(input('Number:'))
if s%5==0:
  print('True')
else:
  print('False')
Zb8319 دانلود Python
0
number = int(input('Enter Number: '))
if number % 5 == 0:
  print('It is divisible by 5')
else:
  print('More than 5 sections are not accepted')
Amir1 دانلود Python
0
print('bakhsh paziri bar 5')
x=int(input('adad mored nazar ra vared konid: '))
if (x%5==0):
    print('bar 5 bakhsh pazir ast:)')
else:
    print('bar 5 bakhsh pazir nist:(')

کاربر 442 دانلود Python
0
a = int(input("enter a number:"))
if (a / 5 ) == 0:
print("{} is divaidable on 5".format(a))
else:
print("{} is not dividable on 5".format(a))
Negar دانلود Python
0
x = int(input("enter the number: "))
if x%5 == 0:
  print("true")
else:
  print("false")
کاربر 492 دانلود Python
0
x = int(input())
if x % 5 == 0:
    print("yes")
else:
    print("no")
Amirhossein دانلود Python
0
num=int(input('enter number: '))
a=num%5
if a==0:
  print('{} bakhsh pazir ast b 5'.format(num))
else:
  print('{} bar 5 bakhsh pazir nist'.format(num))
کاربر 500 دانلود Python
0
a=int(input ("Enter a number: "))

if a%5 == 0:
  print(a,"{}".format("bar 5 bakhsh pazir ast."))
else:
  print(a,"{}".format("bar 5 bakhsh pazir Nist."))
کاربر 505 دانلود Python
0
def javab(b):
    if b%5==0:
        return True
    else:
        return False

a=int(input("Enter a number: "))
print(javab(a))
Mahan78 دانلود Python
0
a = int(input())
if a % 5 == 0:
    print("bakhsh pazir")
else:
    print("bakhsh pazirnist")Amirhossein دانلود Python
0
i = int(input ("number : "))
o = ( i % 5 )
if o == 0:
    print("Your number is divisible by five.")


else:
    print("Your number is not divisible by five.")
Amirhossinegoldoust دانلود Python
0
number = int(input('lotfan adad morede nazar ra vared konid : '))

if number % 5 == 0 :
  print(number , 'bar 5 bakhsh pazir ast')
else:
  (number , 'bar 5 bakhsh pazir nist')
کاربر 559 دانلود Python
0
Number = int(input("Enter Number :"))
Number = Number%5
Result = False

if Number == 0 :
    Result = True

print(Result)
Taha1390 دانلود Python
0
num=int(input("What's your number? "))
if num%5==0:print(num)
else:print('Choose another number')
Ordinaryperson دانلود Python
0
num  = int(input("Enter a number : "))
if (num%5==0) :
    print("Okay")
else :
    print("No")
Kian1390 دانلود Python
0
A = int(input("write= ")) 
print("A / 5 = 0")
if A == 0:
    print("بخش پذیر است")
else:
    print("بخش پذیر نیست")
کاربر 644 دانلود Python
0
t = int(input('Enter Number:'))
s = (t % 5)
if (s) == 0:
    print('OK')
else:
    print('Baghimande={}'.format(t%5))
کاربر 747 دانلود Python
0
def myfunc(number):
    if number % 5 == 0:
        print("Your number is divisible by 5")
    else:
        print("Your number is not divisible by 5")

while True:
    number = int(input("enter the number: "))
    myfunc(number)
کاربر 812 دانلود Python
0
g = int(input("Adad Ra Vared Konid"))
if g%5==0:
  print("Bakhsh Pazir Ast")
if g%5!=0:
  print("Pakhsh Pazir Nist")
print("Amaliat Anjam Shod :)")
کاربر 665 دانلود Python
0
voroodi = int(input("Enter a number: "))
if voroodi % 5 == 0:
    print(f"{voroodi} bar 5 bakhsh pazir ast")
else:       
    print(f"{voroodi} bar 5 bakhsh pazir nist")
Mortezaf دانلود Python
0
n = int(input('add a nomber:')) 
def nomber():
  if n % 5 == 0print('your nomber is divisible') 
  else:
    print('your nomber isn`t divisible')
   return
Dcoder دانلود Python
0
x = int(input())
if x % 5 == 0:
  print("bakhsh pazire.")
else:
  print("bakhsh pazir nis.")
کاربر 1044 دانلود Python
0
a = int(input("adad khod ra vared konid: "))
if a % 5 == 0:
    print()
    print("bar 5 bakhsh pazir ast.")
else:
    print()
    print("bar 5 bakhsh pazir nist.")
Kiachetore دانلود Python
0
number = int(input("inter the number: "))

if number / 5 = 0:
  print('yes it is')
else :
 print('no its not')
کاربر 851 دانلود Python
0
adad = int(input("Adad ra vared konid: "))
if adad%5==0 :
 print("Bakhsh pazir!")
else :
 print("Bakhsh pazir nist!")
کاربر 1204 دانلود Python
0
fun main() {
  val adad = readLine()!!.toInt()
  if (adad % 5 == 0)
    println(adad)
  else
    println("بخش پذیر بر 5 نیست")
}
کاربر 1279 دانلود Kotlin
0
Number = float(input("Enter your desired number : "))

if Number % 5 == 0:
    print("{} is divisible by 5".format(Number))
else:
    print("{} is not divisible by 5".format(Number))

quit = input("Press ENTER to close")
Pooria08 دانلود Python
0
number = int(input("Enter a number: "))

if number % 5 == 0:
  print("yes")
else:
  print("no")
کاربر 1418 دانلود Python
0
# Enter Number
x = int(input("Enter:  "))

# check
if x % 5 == 0:
    print("Yes")
else:
    print("No")
Ha3an دانلود Python
0
a = input('num: ')

if (int(a) % 5) == 0:
 print(a + ' bar 5 bakhshpazir ast')
else:
 print(a + ' bar 5 bakhshpazir NIST') 
Armanxy275 دانلود Python
0
a =int(input("enter a number:"))
print(a)

x = (a%5)
print(x)
if x == 0:
  print("بخش پذیر است.")
else:
  print("بخش پذیر نیست.")
Shayan2009 دانلود Python
0
number = int(input("Enter a number: "))

if number % 5 == 0:
    print("Divisible")
else:
    print(f"It's not divisible, because your number % 5 = {number%5}")
Javadmirjalili دانلود Python
0
num = int(input('give me a num: '))
if num % 5:
    print('This num is not divisibility by 5')
else:
    print('This num is divisibility by 5')
کاربر 1675 دانلود Python
0
def divisors():
  num = int(input("Enter a number: "))
  if num % 5 == 0:
    print("The number is divisible by 5")
  else:
    print("The number is not divisible by 5")


number = divisors()
Rezaeikhanghah دانلود Python
0
d = int(input("adad ra vared konid"))

if d % 5 ===0:
  print("bakhsh pazir mibashad")

else:
  print("baksh pazir namibashad")
کاربر 665 دانلود Python
0
def bakhshPaziri():
  
  number=float(input('give me a number : '))
  
  if number%5==0:
    print('bar 5 bakhshPazir ast')
  else : 
    print('bar 5 bakhshPazir nist')  
bakhshPaziri()
Soheyl دانلود Python
0
num = int(input("Enter your number: "))

if (num % 5) == 0:
    print("ok")
else:
    print("error")        
کاربر 1550 دانلود Python
0
print("true") if int(input("num: ")) % 5 == 0 else print("false")
Amirhosein دانلود Python
0
digit= float(input("enter your digit?   "))
taghsim= (digit/5)
if digit%5 == 0 :
    print("Your digit is divisible by five✔️")
    print("is your digit/5 = {}".format(taghsim))
else :
    print("Your digit is not divisible by five❌")
Asgaryam دانلود Python
0
divisibility = int(input("enter a number :"))
if divisibility %5==0:
    print(True)
else : 
    print(False)    
کاربر 1736 دانلود Python
0
num = int(input('enter your number'))
if (num == 5)
 print ('true')
elseprint ('false')
کاربر 1810 دانلود Python
0
x = int(input("number:"))
z = int(input("number:"))
a = x%z
if a==0:
    print("It is divisible")
else:
    print("It is not divisible")    
کاربر 2019 دانلود Python
0
#محل دریافت عدد
number = int(input('enter a number :'))
#تابع مورد نظر جهت بررسی بخش پذیری بر پنج
def five(number):
    if number%5==0:
        print('ƪ(˘⌣˘)ʃ yes')
    else:
        print("ƪ(˘⌣˘)ʃ no")
#محل فرا خوانی تابع
five(number=number)
Knowledgebiome دانلود Python
0
namber=int(input('adad vared konid:'))
if (namber % 5)==0:
    print('ok')
else:print('error')
Mahbodnapouri دانلود Python
0
x = (int("enter numder: "))
y = 5
if x % y == 0 :
  print ("true")
else:
  print ("false") 
Mohisara321 دانلود Python
0
n = int(input("enter number;"))
if n % 5 == 0: print("yes")
else: print("no")
Reza0py دانلود Python
0
# دریافت عدد از ورودی
x = int(input(" inter the number : "))


# بررسی بخش‌پذیری بر 5
print("x % 5 = {}".format(x % 5))
if x % 5 == 0:
    print(" it's divisible ")
else:
    print(" it's not divisible ")

Jafarclever دانلود Python
0
n = float(input(' :عدد را وارد کنید'))
if n %5 == 0:
    print (n,'بر 5 بخش پذیر است')
else :
    print (n,'بر 5 بخش پذیر نیست')
Mahdiyar دانلود Python
0
num=int(input("pls enter your desired number : "))
remainder= num%5

 if remainder == 0 :
    print("the number is divisible by 5")
 else :
    print("the number is not divisible by 5")
کاربر 2462 دانلود Python
0
print("The number is divisible by 5") if (float(input("Enter a number: "))
) % 5 == 0 else print("The number is not divisible by 5")
Behrouz دانلود Python
0
#divisibility by 5
while True :
    num=int(input("enter number : "))  # عدد به صورت بی نهایت از کاربر دریافت میشود
    if num==0 :                                  #تا زمانی که کاربر عدد 0 را وارد کند
        print("invalid number!")             #پیغام خطای عدد نا معتبر
        break                                         #خروج از حلقه
    d=num/5
    b=num%5
    if b==0 :
        print("The number is divisible by 5 :",'\n', num , "/ 5 =",d,'\n', num,"% 5=",b)
    else :
        print("The number is not divisible by 5 :",'\n', num , "/ 5 =",d,'\n', num," % 5 = ", b)
کاربر 2462 دانلود Python
0
adad = float(input("adad: "))
a = (adad % 5)
if a == 0:
    print('bar 5 bakhshpazir ast')
else:
    print  ('bar 5 bakhshpazir nist')
Arshia111 دانلود Python
0
um = int(input("Enter your number : "))
result = num %  5
while True:
    if result == 0 :
        print(num, "is divisible by five")
        break

    else :
        print (num, "is not divisible by five!!!")
        break
Tadashi دانلود Python
0
number = input("Enter a number: ")
if number[-1] in ['0', '5']:
  print(number, "is divisible by 5")
else:
  print(number, "is not divisible by 5")
Mohsenakbarpour دانلود Python
0
c = input("Say a number: ")
if (int(c) %5) == 0:
    print("Ok,", c  +  " It is divisible by 5")
else:
    print("Error,", c +  " It is not divisible by 5")
# Say a number = یک عدد را بگویید
# divisible = پخش پذی
# It is divisible by 5 = عدد مورد نظر) بر 5 بخش پذیر می باشد
# It is not divisible by 5 = عدد مورد نظر) بر 5 بخش پذیر نمی باشد
کاربر 2733 دانلود Python
0
A = int(input('num : '))
If a % 5 == 0 :
    Print('ok')
else:
    Print ('error')
کاربر 2769 دانلود Python
0
def caculation_number(numbers,x,y):
    for i in range(1,numbers +1):
        if i % 5 == 0 :
            x.append(i)
    print(f'adadi ke bar 5 bakhsh pazir ast{x}')
    for j in range(1,numbers +1):
        if j % 5 != 0 :
            y.append(j)
    print(f'adadi ke bar 5 bakhsh pazir nist{y}')
numbers = int(input('enter your number:'))
x = []
y = []
caculation_number(numbers,x,y)
Alirezaakbari دانلود Python
0
numbers = int(input('enter your number:'))
def caculation_number():
    if numbers % 5 == 0:
        print(f'{numbers} bar 5 bakhshpazir ast')
    else:
        print(f'{numbers} bar 5 bakhshpazir nist')
caculation_number()
Alirezaakbari دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن