تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

2
+1
+1

برعکس کردن کلمات جمله

Alireza810411 آسان 193/ دانلود 749 بازدید

برنامه ای بنویسید که یک جمله دریافت کرده و تک تک کلمات را برعکس کرده و مجدد جمله را بدون تغییر در ترتیب کلمات چاپ کند.

input: hello amir ...
olleh rima ...

8 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
3
+1
+1
+1
while True:     
    def reverse(name):
        return name[::-1]
    name = input("Enter the name: ")
    if name == "0" :
        break
    print(reverse(name))
Yazdan دانلود Python

این همرو ب عکس میکنه و جواب نیست که سوال گفته Rauf1399


2
+1
+1
Txt = input("Type your Txt :")
print(txt[0::-1])
کاربر 600 دانلود Python
2
+1
+1
inputSentence = input("please enter sentence for reverse:")

splitList = name.split()
for item in splitList:
   print(item[::-1], end = " ")

Rauf1399 دانلود Python
1
+1
punctuation = sentence[-1]
sentence = sentence[0:-1].split()
new_sentence = ""

for word in sentence:
   for i in range(len(word) - 1, -1, -1):
      new_sentence += word[i]
   new_sentence += " "

print(new_sentence[0:-1] + punctuation)
Alireza810411 دانلود Python

ورودی رو از کجا قراره بگیره؟ Rauf1399


1
+1
x = (input('Enter your expression: '))
print(x[::-1])
Ordinaryperson دانلود Python
0
def inverted(text):
    temp = text.split()
    result = ''
    for i in temp:
        result += ''.join(reversed(i))
        result += ' '
    
    print(result)
    
text = input('enter the text: ')    
inverted(text)

کاربر 416 دانلود Python
0
def reverse_string(txt):
  for x in txt:
   print(x[::-1], end=" ")

while True:
 sentence = input("Please enter your string: ")
 txt = sentence.split()
 print("Reverse string:")
 reverse_string(txt)
 print("-------------------------------------")
F2030 دانلود Python
0
name = input("enter text : ")
s = "".join(reversed(name))
print(s)
کاربر 2226 دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن