تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

2
+1
+1

برنامه مدیریت پارکینگ

کاربر 267 آسان 125/ دانلود 1380 بازدید

برنامه مدیریت پارکینگی بنویسید که:

هنگام ورود، ساعت ورود و شماره پلاک خودرو ذخیره شود
هنگام خروج، ساعت خروج برای خودرو مورد نظر ذخیره شود
در هر لحظه وضعیت خودروها (در پارکینگ، خارج شده) و سایر اطلاعات قابل مشاهده باشد
هنگام خروج، هزینه پارکینگ به صورت زیر محاسبه و نمایش داده شود (ورودی ثابت 5000 تومان، برای بیشتر از 6 ساعت به ازای هر ساعت اضافه 1000 تومان اضافه شود)

4 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
class parking:
    def __init__(self,a,b,c,f):
        self.a=a
        self.b=b
        self.c=c
        self.f=f


    def d(self):
        p={"modele mashin":self.a, "saate vorud":self.b,"saate khoruj":self.c,"hazine saati":self.f}
        print(p)
        print("hazine:",(self.c - self.b)*self.f)
mashin=parking(input('modele mashin...>'), int(input('saate vorud...>')),int(input('saate khoruj...>')),int(input('hazine har saat...>')))
mashin.d()
Mary12 دانلود Python جدید
0
tol = float(input("طول :"))
arz = float(input("عرض:")) 
print (tol * arz)
Arshia111 دانلود Python جدید
1
+1
import datetime


class ParkingSpace:
    def __init__(self, plate_number, entry_time):
        self.plate_number = plate_number
        self.entry_time = entry_time
        self.exit_time = None

    def set_exit_time(self, exit_time):
        self.exit_time = exit_time

    def calculate_parking_fee(self):
        duration = self.exit_time - self.entry_time
        hours = duration.total_seconds() // 3600
        extra_hours = hours - 6
        parking_fee = 5000 + (max(extra_hours, 0) * 1000)
        return parking_fee


class ParkingLot:
    def __init__(self):
        self.parking_spaces = []

    def add_vehicle(self, plate_number):
        entry_time = datetime.datetime.now()
        parking_space = ParkingSpace(plate_number, entry_time)
        self.parking_spaces.append(parking_space)
        print(f"Vehicle with plate number {plate_number} has entered the parking lot.")

    def remove_vehicle(self, plate_number):
        for parking_space in self.parking_spaces:
            if parking_space.plate_number == plate_number:
                exit_time = datetime.datetime.now()
                parking_space.set_exit_time(exit_time)
                parking_fee = parking_space.calculate_parking_fee()
                self.parking_spaces.remove(parking_space)
                print(f"Vehicle with plate number {plate_number} has exited the parking lot.")
                print(f"Parking fee: {parking_fee} Toman")
                return
        print(f"Vehicle with plate number {plate_number} not found in the parking lot.")

    def display_status(self):
        if self.parking_spaces:
            print("Parking lot status:")
            for parking_space in self.parking_spaces:
                print(f"Plate Number: {parking_space.plate_number}")
                print(f"Entry Time: {parking_space.entry_time}")
                if parking_space.exit_time:
                    print(f"Exit Time: {parking_space.exit_time}")
                print()
        else:
            print("Parking lot is empty.")


parking_lot = ParkingLot()

while True:
    print("\nMenu:")
    print("1. Add a vehicle")
    print("2. Remove a vehicle")
    print("3. Display parking lot status")
    print("4. Exit")

    choice = input("Enter your choice: ")

    if choice == '1':
        plate_number = input("Enter the plate number of the vehicle: ")
        parking_lot.add_vehicle(plate_number)

    elif choice == '2':
        plate_number = input("Enter the plate number of the vehicle: ")
        parking_lot.remove_vehicle(plate_number)

    elif choice == '3':
        parking_lot.display_status()

    elif choice == '4':
        print("Goodbye!")
        break

    else:
        print("Invalid choice. Please try again.")
Amirv دانلود Python

بهتره رفتو آمد خودرو ها و... در یک فایل ذخیره بشن که دائمی در دسترس باشن و با بستن برنامه از بین نرن Admin


0
h = int(input("saat vorod =  "))
n = input(" pelak =    ")

print (" saat vorod :  "، (h))
print ("pelak : "،(n))

v = 5000
b = 1000

m = v + 1000

p = (b * k)
print (p + v)
print("toman")
کاربر 2477 دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن