تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

تابع ماشین حساب

Admin آسان 25/ 611 بازدید

تابعی بنویسید که دو عدد به همراه یک عملگر (+ - / *) دریافت کند و محاسبه مربوطه را انجام دهد و نتیجه را برگرداند

مثال:

cal(2, '+', 6) #8
cal(5, '-', 1) #4
cal(6, '/', 2) #3
cal(8, '*', 2) #16 

6 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
def calculator(a,b,c):
    if b=='+':print(a+c)
    if b=='-':print(a-c)
    if b=='/':print(a/c)
    if b=='*':print(a*c)
Ordinaryperson دانلود Python

البته به جای print میشه از return هم استفاده کرد Ordinaryperson


1
+1
def d(a,b,c):
    if b ==  "+":
        return a + b
    elif b == "-":
        return a - b
    elif b == "*":
        return a * b
    elif b == "/" :
        return a/b
a=float(input("num: "))
c=float(input("num: "))
    else: 
        break
g=input("1. +  2. -  3. *  4. / \n")
print(d(a,b,c))
Kiachetore دانلود Python
0
def cal(a,str,b):
    if str=="+":
        return a+b
    elif str=="-":
        return a-b
    elif str=="*":
        return a*b
    elif str=="/":
        while True:
            if b==0:
                print("Erro,Enter Another Number")
                b=float(input("Enter second number: ")) 
            else:
                return a/b
    
a=float(input("Enter first number: "))
b=float(input("Enter second number: "))
c=str(input("1.+ 2.- 3.* 4./\n"))
print(cal(a,c,b))
Mahan78 دانلود Python
0
def cal(a,str,b):
    if str=="+":
        return a+b
    elif str=="-":
        return a-b
    elif str=="*":
        return a*b
    elif str=="/":
        return a/b
a=float(input("Enter first number: "))
b=float(input("Enter second number: "))
while 1:
    if b==0:
        print("Error,Enter Another Number")
        b=float(input("Enter second number: ")) 
    else: 
        break
c=str(input("1.+ 2.- 3.* 4./\n"))
print(cal(a,c,b))
Mahan78 دانلود Python
0
try:
 print("Welcome to your program")
 class Calculator:
    def __init__(self , Total , Subtraction , Multiplication , Devision ) :
        self.Total = Total
        self.Subtraction = Subtraction
        self.Multiplication = Multiplication
        self.Devision = Devision

        def Exit(self):
            if txt == 0 :
                print("Error")

        def chap(self):
            print( self.Total , self.Subtraction , self.Multiplication , self.Devision )

        def Print_Book():
            for i , Calculator in enumerate(list,1):
                print( i , end=".")
                Calculator.chap()

 list = []        
 while True:

    txt = input("1.total 2.subtraction 3.multiplication 4.devision 5.list 6.exit\n")

    if txt == "1":
        print( txt )
        a = float( input("your number_1 :") )
        b = float( input("your number_2 :") )
        Total = ( a + b )
        list.append(Total)
        if Total == "":
            break
        else:
            print( Total )

    elif txt == "2":
        print( txt )
        a = float( input("your number_1 :") )
        b = float( input("your number_2 :") )
        Subtraction = ( a - b )
        list.append(Subtraction)
        if Subtraction == "":
            break
        else:
            print( Subtraction )

    elif txt == "3":
        print( txt )
        a = float( input("your number_1 :") )
        b = float( input("your number_2 :") )
        Multiplication = ( a * b )
        list.append(Multiplication)
        if Multiplication == "":
            break
        else:
            print( Multiplication )

    elif txt == "4":
        print( txt )
        a = float( input("your number_1 :") )
        b = float( input("your number_2 :") )
        Devision = ( a / b )
        list.append(Devision)
        if Devision == "":
            break
        else:
            print( Devision )

    elif txt == "5":
        print( list )
        
    elif txt == "6":
        break

except:
    print("Error,you should more try")
کاربر 775 دانلود Python
-1
-1
def cal(num1, str, num2):
    if str == '+':
        return num1 + num2
    elif str == '-':
        return num1 - num2
    elif str == '/':
        return num1 / num2
    elif str == '*':
        return num1 * num2 
Admin دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */


  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن