تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

تابع میانگین تعداد بینهایت عدد

Admin آسان 84/ دانلود 1454 بازدید

تابعی بنویس که تعداد بی نهایت پارامتر دریافت کند و میانگین اعداد را برگرداند

اگر پارامتری مقدار غیرعددی بود، آن را نادیده بگیرد

13 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
4
+1
+1
+1
def a(*r):
  s=[ ]
  for i in r:
    if type(i)==int :
      s.append(i)
  return (sum(s)/len(s))
Print(a())
Mla23 دانلود Python

کار نکرد Wunderbar


2
+1
+1
def average(*args):
    '''
    This function returns the average of the input numbers.
    Note: Ignores non-numeric inputs.
    '''
    sum = 0
    n = 0
    for i in args:
        try:
            sum += i
            n += 1
        except:
            pass
    return sum/n

# print(average(16, 'a23', '245533', 17.5, 18, 'a', 'Arsalan', 17))
# Run --> 17.125
Unknown دانلود Python
1
+1
def average():
    sam=0
    count=0
    while True:
        num=int(input("num: "))
        if num==0:
            break
        sam+=num
        count+=1
    d=sam/count
    print(d)
Mahan78 دانلود Python
1
+1
def avg(*number) : 
    s = 0
    n = 0
    for x in number : 
        s += x 
        n += 1
        v = s/n 
    return v

print(avg(10,20,30)) 
Mahdi0221 دانلود Python
1
+1
#متغییری که تابع روش اجرا میشه
b = 0
def averagee(a):
#مخزن اعداد و تعداد و میانگین که جلو تر بهشون نیاز داریم برابر با صفر میشن
    makhzan = t = average = 0
#حلقه تا زمان نوشتن عبارت پایان ادامه داره    
    while a != 'finish':
#میپرسه عدد رو چک میکنه عدد هست یا نه بعد اینتیجر میشه و به مخزن میره 
         a = input('enter a number (if you wana stop write finish ) : ')
         if a.isdigit():
            makhzan=makhzan+int(a)
            t = t+1
         else : 
            continue
#فرمول محاسبه میانگین 
    average=makhzan/t
#و چیزی که تابع به ما میده به صورت فرمت شده       
    return f"average : {average:<5}"
print(averagee(b))
Knowledgebiome دانلود Python
0
def avg (*n):
  return sum(n) / len(n)
Nima280 دانلود Python
0
s = 0
n = 0
while True:
    i = input('Enter number:')
    if i == "End" or i == "end":
        break
    s += int( i)
    n += 1
print('avg :', s/n)
کاربر 747 دانلود Python
0
def avg():
    total = 0
    count = 0
    while True:
        user_input = input("Enter number (for finish enter 0): ")
        if user_input.isdigit():
            num = int(user_input)
            if num == 0:
                return total / count if count != 0 else 0
            total += num
            count += 1


print("Average: ", avg())
کاربر 919 دانلود Python
0
def average (a):
    s = 0
    p = 0
    for i in a:
        s += i
        p += 1
    return(s,p)


num = []
while True:
    try:
        i = int(input('Number : '))
        if i == 0:
            break
        num.append(i)
    except ValueError:
        print('Adad vared konid\n')
        pass


print(average(num))
Pooria08 دانلود Python
0
l=[]
while True:
 def w(a):
    if a!=str:
     l.append(a)
     if a==0:
      print(l.remove(0),sum(l)/len(l))
 u=w(int(input('num:')))  
Kiyan دانلود Python
0
def miangin () :
  m = 0
  k = 0
  while True :
    j = input ("Enter a number(if you wanna stop the process , enter the 'stop'): ")
    if j.lower() == 'stop' :
      break
    elif j.isdigit():
      j = float(j)
      m += j
      k += 1
    else :
      continue
  return print (f"miangine ad'ad barabar ast ba: {m/k}")
      
miangin()
کاربر 1645 دانلود Python
0
      
  def mianginn(self) :
    l=[]
    num=""while num != "0" : 
      num=input('number : ')
      if num.isnumeric() : 
        l.append(float(num))
    u=0    
    for x in l :
      u+=x
    print(u/(len(l)-1))  
        
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن