تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

9
+1
+1
+1

تبدیل متر به کیلومتر

Admin آسان 3/ دانلود 3204 بازدید

برنامه ای بنویسید که مسافتی را به متر دریافت کند و به کیلومتر تبدیل کند و در خروجی نمایش دهد

راهنمایی: هر کیلومتر = 1000 متر

83 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
meter=float(input("meter : "))
kilo_meter = meter / 1000
print(meter, ("meter"), ("=") ,kilo_meter ,("kelo_meter"))
Tadashi دانلود Python جدید
0
m = float(input("masahat ra vared konid: "))
x = (m/1000)
print(x)
کاربر 2636 دانلود Python جدید
3
+1
+1
+1
x = int(input("enter your distance : " )
Print (float(x/1000) , "km") 
Mla23 دانلود Python

فقط دو تا نکته . باید آخر خط اول یک پرانتز دیگه میذاشتی و حرف print p کوچیک باید نوشته بشه. Aradmns


1
+1
d_m = input("distance (m): ")
d_km = int(d_m)/1000
print(d_km)
Admin دانلود Python

خب میتونستی از اول d_m رو int اینپوت میکردی و توی خط سوم تقسیم میکردی . اینجوری کدت کمتر و بهینه تر میشد. Aradmns


1
+1
l = int(input("meter: "))
km = l / 1000
print(km , "km")
Mohammad628 دانلود Python

خب میتونستی متغیر km رو بیای توی print جا بدی . اینجوری کدت ۲ خط میشد. Aradmns


1
+1
n = int ( input ( 'm:' ))
print (n/1000)
Pouriya دانلود Python
1
+1
m = input("distance in meter:")
km = int(m)/1000
print(km ,"km")
Afra1919 دانلود Python
1
+1
D=int(input('distance: '))
print(D/1000)
Zb8319 دانلود Python
1
+1
metr = int and float(input("metr? "))
km = metr / 1000
print(str(km)+" km)

Aradmns دانلود Python
1
+1
metr =input("masafat:")
metr =float(metr)
print(metr / 1000)
کاربر 1024 دانلود Python
1
+1
meter = int(input("masfat ra be meter vared konid : "))
result = meter / 1000
print("kilometer barbar ast ba " , result)
Amirhosseint دانلود Python
1
+1
m= float(input("enter your number: "))
km= m/1000
print(km, "km")
Asgaryam دانلود Python
1
+1
#تبدیل متر به کیلو متر 
a = float(input("metr:  "))
print(a/1000)
کاربر 2217 دانلود Python
0
x = float(input("enter distance: "))
S = float(x) / 1000
b = str(x)
a = str(S)
print(b +"m = " + a + "km")
Aryan84 دانلود Python
0
print("welcome")
a= input("masafat be metr ra vared konid")

a=int(a)
print(a/1000,"km")
کاربر 96 دانلود Python
0
A= input("please give your masafat")
A=int(a)
Km=1000
Km=int(km)
Print(a/km)
4t3in دانلود Python
0
print("welcome")
l=float(input("type your distanse:"))
print(l/1000,"km")
کاربر 166 دانلود Python
0
meter = float(input('enter meter: '))
print('kilometers = ',meter / 1000)
Reza01 دانلود Python
0
meters = float(input("enter the amount of meter : "))
kilometers = meters / 1000
print(f"{meters} = {kilometers} kilometers.")
Naaji دانلود Python
0
metr = int(input("metr: "))
km = 1000

result = metr / km 
print(result)
Amirv دانلود Python
0
metr=float(int(input("metr:")))
km=(metr/1000)
print("km:",km)
Amirowich دانلود Python
0
Mdistance = float(input('Please enter a distance in meter : '))
Kdistance = Mdistance / 1000
print('Your distance is {} kilometers.'.format(Kdistance))

Astehal دانلود Python
0
1 = Input ( metr )
2 = ( 1 ) / ( 1000 )
3 = print ( 2 )
Sina123 دانلود Python
0
metr = int(input("metr:"))
result = metr/1000

print(result)
Amirhossein88 دانلود Python
0
distance = float(input('Enter a distance in meters: '))
distance_km = distance * 1000
print(f'A distance in meters is equal to: {distance_km}')
Amir1 دانلود Python
0
s=input('masafat ra benevisid: ')
d=float(s)
print(d/1000,'km')
کاربر 442 دانلود Python
0
print("Hello.i'm bot.I can convert metr to km .Have fun!")
a = float(input("pleas enter: "))
print(a/1000)
print("Here.byebye.")

کاربر 479 دانلود Python
0
A=input('enter metr: ')
Km=int(a)/1000
Print(km)
Abtin67 دانلود Python
0
metr=int(input('Metr: '))
javab=float(metr/1000)
print(javab)
Mahan78 دانلود Python
0
m= float(input("enret metr:...(m)"))
t=m/1000
print(t ,"km")
Sajjad دانلود Python
0
m = input ("meter:") 
km = float (m)/ 1000
print (km , "km")
کاربر 540 دانلود Python
0
n1 = input('adad aval ra vared konid :')
n2 = input('adad dowom ra vared konid :')

if n1 > n2 :
  print(n1 , 'bozorg tar ast .')
elif n2 > n1 :
  print(n2 , 'bozorg tar ast .')
کاربر 559 دانلود Python
0
metr=int(input("metr:"))
kelometr=1000
print(metr/kelometr)
Rezaei20 دانلود Python
0
print("*** Convert meters to kilometers ***\n")
meter = input("Please enter circle radius: ")

if meter.isdigit():
  kiloMeter = int(meter) * 1000
  print(f"({meter})m is equal to({kiloMeter})km")
else:
  print('\nThe input is invalid, Please try again')
Rauf1399 دانلود Python
0
m = int(input("meter : "))
km = m / 1000
print( km , "km" )
کاربر 607 دانلود Python
0
m =int(input("plese input the distance to Meter: "))
km =(m/1000)
print(km ,"km")
کاربر 619 دانلود Python
0
Meter = float(input("How many meters ? "))
print ( "Kilometers :" , (float(Meter / 1000 )))
Kian1390 دانلود Python
0
x = float (input("How long is the side ? "))
print("Space :" , x*x)
Kian1390 دانلود Python
0
m = float(input("meghdare harekat be metr: "))
print('meghdare harekat be kilometr',m/1000)
کاربر 635 دانلود Python
0
x=input("metr?")
x=float(x)
result=x*1000
print(result)
Dcoder دانلود Python
0
a = int(input("metr:"))
print( "km=" , a / 1000)
کاربر 714 دانلود
0
input = int(input('meghdar metr ra vared konid :'))
km = input / 1000
print(km)
کاربر 813 دانلود Python
0
while True:
  meter = int(input("enter your meters: "))
  kilometer = (meter / 1000)
  print(f"your distance is {kilometer} kilometer")
کاربر 812 دانلود Python
0
a = int (input ("metr?? "))
km = int (1000)
print(a/km ,"km")
کاربر 949 دانلود Python
0
distance = float(input("meter: "))
print(dinstance / 1000 , "km")
کاربر 851 دانلود Python
0
print("tabdil metr be km")
#=============//input//=============#
a = int(input("metr : "))
b = ( a * 1000 )
c = print("km : {} ". Format(c) )
print(c)
کاربر 1030 دانلود Python
0
m = int(input('km :')) # مساوی کلومتر km 
n = (m * 1000)
print(n)
Mayoka دانلود Python
0
x=float(input('masafate morede nazre khod ra be metr vared konid:'))
print('masafat be kilometr:',x/1000,"km")
Soheyl دانلود Python
0
masafat =int (input("meter:"))
kilometer= int(input("kilometer"))

print(masafat/kilometer)
کاربر 1202 دانلود Python
0
masafat = int (input("meter"))
kilometer = 1000
print(masafat/kilometer)
کاربر 1202 دانلود Python
0
m=float(input("enter metr:"))
formol=m/1000
print(formol,"kl")
Shayan2009 دانلود Python
0
metr= int(input("masafat ra vared konid: "))
x= float(metr/1000)
print ("km: " , x)
کاربر 1347 دانلود Python
0
m = int(input("metr:  "))
print("kiloometr:  " , float(m/1000))

کاربر 1388 دانلود Python
0
fun main() {
  var mater = readLine()!!.toInt()
  println("mater : $mater")
  println("kilometer : ${mater/1000}")
}
کاربر 1417 دانلود Kotlin
0
metre = float(input("metre:"))
print(metre/1000)
Tadashi دانلود Python
0
j = float(input ("adade khod ra vared konid : "))
print(j/1000, "km")
کاربر 1645 دانلود Python
0
m = int(input("Metr Ra Vared Konid: "))

print (float(m/1000))
کاربر 665 دانلود Python
0
a = int(input("Enter distance in meter sense : "))
print("The distance in kilometers sense : " , a*1000)
کاربر 1855 دانلود Python
0
metr= int(input("masahat ra be metr vared konid : "))
print("masahat be kiloometr = " ,float(metr/1000))
Mohsen0safari دانلود Python
0
a=float(input("Distance traveled in meters:"))
print(" distance :" , a/1000)
کاربر 1888 دانلود Python
0
meter = int(input("please enter meter : "))
convert = meter / 1000
print('convert to kilometer:' , convert)
print('output:' , tafazol)
Amirhosseint دانلود Python
0
a= float(input("andaza mored nazar: "))
print(a/1000,"kiloometr")
Justsoby دانلود Python
0
masafat=float(input('enter your distance (m):'))
print(masafat/1000)
Mahbodnapouri دانلود Python
0
m = int (input("m: ")
km = 1000
a = (m * km)
print (a)
Arnoori دانلود Python
0
meter = int and float(input("Enter meter: "))
print(f"{meter / 1000 } km")
Aradmns دانلود Python
0
xmetr = float(input("chand metr : "))
# در خط ائل می گوییم : ایکس متر برابر است با فلوت،چرا فلوت؟ چون عددی که به متر است ممکن است عددی اعشاری باشد. ادامه: وارد کردن متر 

kilometr = float(xmetr/1000)
#در خط دوم می گوییم : کلیومتر برابر با دوباره فلوت ، (ایکس متر تقسیم بر 1000)
#در خط دوم چون هر کیلومتر 1000 متر است ، پس میگوییم متر هرچی بود تقسیم بر 1000 کن

print(kilometr)

کاربر 2064 دانلود Python
0
pedar = int (input ("pedar")) 
pesar = int (input ( "pesar"))

result = pedar- pesar
print (result)
کاربر 2144 دانلود Python
0
i = int (input ("enter your distance : "))
print (float (i / 1000 ) , "km" )
Shadow دانلود Python
0
print("do you want to convert  : 1.meters to kilometers 2. kilometers to meters" , end=' ')

i = int(input())
x = float(input("ok , enter the number: "))

if i == 1:
    print("answer :" , x ,"meters is ", x / 1000 , "kilometers ." )
elif i == 2:
    print("answer :" , x ,"kilometers is ", x *1000 , "meters ." )        
else:
    print("erorr")
کاربر 2341 دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن