تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

تشخیص عدد کامل

Mali110 آسان 262/ دانلود 2391 بازدید

برنامه ای بنویسید که عددی را از کاربر دریافت کند و مشخص نماید عدد کامل است یا خیر؟

(راهنما: عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه هایش (به جز خودش) برابر خودش شود)

18 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
x = int(input("Enter your number :"))
temp = 0
for i in range(1, x):
  if x % i == 0:
    temp += i
if temp == x:
  print(bool(True))
else:
  print("False")
کاربر 613 دانلود Python

عالی بود Mali110


0
a=int(input('adad: '))
s=0
for i in range (1,a):
    s=s+i
if s==a:
    print('true')
else:print('false')
کاربر 709 دانلود Python

دوست عزیز با سلام لطفا به سوال و راهنمایی دقت بفرمایید پاسخ شما هیچ ربطی به سوال ندارد Mali110


0
number = int(input("please enter a number: "))
mylist = []
for i in range(1 , number):
  if number%i == 0:
    mylist.append(i)
print(sum(mylist))
if sum(mylist) == number:
  print("complete number!")
else:
  print("incomplete number!")
Yasin8109 دانلود Python
0
list_ = []
for i in range(1, (num := int(input("num1 :")))):
  if num % i == 0:
    list_.append(i)
print("yes" if sum(list_) == num else "no")
کاربر 613 دانلود Python
0
# pip install symoy
from sympy import isprime
x = int(input('Enter number ='))
if isprime(x):
    print('it is prime number')
else:
    print('it is not prime number')
کاربر 1232 دانلود Python
0
def is_perfect_number(number):
    divisors_sum = sum(divisor for divisor in range(1, number) if number % divisor == 0)
    return divisors_sum == number

# گرفتن ورودی از کاربر
user_input = input("لطفاً یک عدد وارد کنید: ")

try:
    # تبدیل ورودی به عدد صحیح
    user_number = int(user_input)
    
    # بررسی آیا عدد کامل است یا خیر
    if is_perfect_number(user_number):
        print(f"{user_number} یک عدد کامل است.")
    else:
        print(f"{user_number} یک عدد کامل نیست.")
except ValueError:
    print("ورودی نامعتبر. لطفاً یک عدد صحیح وارد کنید.")
کاربر 1324 دانلود Python

اشتباه Mohammadpy


0
def divisor(num):
    b = 0
    for i in range(1,num):
        if num%i == 0 :
            b+=i
    if b == num :
        return(True)
    else:
        return(False)
a = int(input(''))
print(divisor(a))
Armanxy275 دانلود Python
0
n=int(input())
m=0
for i in range(1,n):
if n%i==0:
  m=m+i
 
print(m==n)
کاربر 1519 دانلود Python
0
def adade_kaamel(m : int) : 
  n = 0
  for i in range (1 , m ) :
    if m % i == 0 :
      n += i
  
  if m == n :
    return print ("adad kaamel ast")
  else :
    return print("adad kaamel nemibashad")
  
j = input ('adade khod ra vared konid: ')
adade_kaamel (int(j))
کاربر 1645 دانلود Python
0
def kamel():
  num= int(input('number : '))
  u=[]

  for x in range (1,num):
    if num%x == 0:
      u.append(x)
  z=0  
  k=len(u)      
  for y in range(k):
    z+=u[y]
  
  if z==num:
    print('kamel ast')
      
  else:  
    print('kamel nist')
    
kamel()  
Soheyl دانلود Python
0
number = int(input('enter a number : '))
bag=0
for i in range(1,number):
    if number%i==0:
        bag=bag+i
    else:
        pass
if bag==number:
    print('kamel bood!')
else:
    print('kamel nabood!')
Knowledgebiome دانلود Python
0
x=int(input('enter a number:'))
m=[]
for i in range(1,x): 
   if x%i==0:
    m.append (i)
if sum(m)==x:
   print('true')
else:
  print('fals')
کاربر 1744 دانلود Python
0
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <stdio.h>


#define cout std::cout
#define cin std::cin
#define endl std::endl


int main()
{
//adad kamel
// adad kamel = majmo maghsoomelayhash
int num,counter,cont=0;
cout << "Enter a num : " << endl;
cin >> num ;


    counter=num;
    counter--;
    while(counter)
    {
        
        if (!(num % counter))
        {
            cont = cont + counter;
        }
        counter--;
    }
    if (cont == num)
        cout << num << " Adad kamel Ast" << endl;


return 0;
}
کاربر 2254 دانلود C++
0
def perfect_number(num):
    l=[]
    for i in range(1,num):
        if num%i==0:
            l.append(i)
    print((l))
    print(sum(l))
    if sum(l)==num:
        return(True)
    else:
        return(False)
Mary12 دانلود Python
0
i = int(input("enter number;"))
a = 1
l = []
while i>=a :
    if i % a == 0 :
        l.append(a)
    a += 1
if sum(l)-i == i:
    print("Full")
else:
    print("No")
Reza0py دانلود Python
0
# whole number 


num= int(input("pls enter number : "))            
s=0
for i in range(1,num-1) : 
        if num%i==0 :
             s=s+i             


if s==num :
    print("The entered number is a whole number") 
else :
    print("The entered number is not a whole number") 
کاربر 2462 دانلود Python
0
def sum(n):
    s = 0
    for i in range(1,n):
        if n % i == 0:
            s += i
    return s
def isPerfect(n):
    return n == sum(n)
n = int(input("Enter n:"))
for i in range(1,n+1):
    if isPerfect(i) == True:
        print(i)
Mahdid7 دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن