تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

12
+1
+1
+1

تفاضل سن پدر و پسر

Admin آسان 55/ دانلود 1570 بازدید

برنامه ای بنویس که سن پدر و پسری را از ورودی دریافت کند و تفاضل (تفریق) آنها را در خروجی چاپ کند

56 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
pedar = int(input("sen pedar ra vared konid"))
pesar = int(input("sen pesar ra vared konid"))
t = pedar-pesar
print(t)
کاربر 2636 دانلود Python جدید
0
a = int(input("sen pedar:"))
b = int(input("sen pesar:"))
if a > b:
    print("tafazol sen ha:", a-b)

else:
    print("Eror!")
Adrin9191 دانلود Python جدید
3
+1
+1
+1
a = int(input("father's age: "))
b = int(input("boy's age: "))
print(a - b)
Mohammad628 دانلود Python
2
+1
+1
father= int(input('fathers age: '))
son= int(input('sons age: '))

result = father - son
print('Age difference',result)
Tamara دانلود Python
2
+1
+1
def difference(father, son):
    if father < son:
        return "Father's age can't be lower"
    
    return father - son


father_age = int(input("Enter father's age: "))
son_age = int(input("Enter son's age: "))

output = difference(father_age, son_age)

print(output) 
Saman22 دانلود Python
1
+1
a = int(input("age dad: ")
b = int(input("age son: ")
print(a - b)
Amirkoulivand دانلود Python
1
+1
f = int(input("father aga:"))
s = int(input("son age:"))
dif = f-s
print("age difference:" , dif)
Afra1919 دانلود Python
1
+1
sen_pedar = int(input("sen pedar: "))
sen_pesar = int(input("sen pesar: "))
tafazol = sen_pedar - sen_pesar
print("tafazol=", tafazol)
کاربر 189 دانلود Python
1
+1
a = sen_pedar = int(input("sen pedar:"))      
b = sene_pesar = int(input("sene pesar:"))
print(a-b)
کاربر 304 دانلود Python
1
+1
print(int(input('father age: '))-int(input('son age: ')))
Ordinaryperson دانلود Python
1
+1
pedar = int(input("sene pedar ra vared konid : "))
pesar = int(input("sene pesar ra vared konid : "))
print("tafazol sen :",pedar-pesar)
Amirhosseint دانلود Python
0
father = int(input('please enter your age : '))
boy = int(input('please enter your boy age : '))
result = (father - boy)
print(result)
Naaji دانلود Python
0
a= input("sen pedar?")
b= input("sen pesar?")
a=int(a)
b=int(b)
print(a - b , "ekhtelaf") 
کاربر 96 دانلود Python
0
Father=input("please give your age?")
Sun=input ("please give your age?")
Father=int(father)
Sun=int(sun)
Print(father - sun)
4t3in دانلود Python
0
age = int(input("father age: "))
age2 = int(input("son age: "))

difference = (age - age2)
print(f"Age difference: {difference}")
Amirprx3 دانلود Python
0
age_father = input("plase your age dad>>> ")
age_father =int(age_father)
age_child = input("plase your age child>>> ")
age_child =int(age_child)
result = age_father - age_child
print(result)
Moje4777 دانلود Python
0
father=int(input("enter father age:"))
boy=int(input("enter boy age:"))
output=father-boy
print(output)
Amirowich دانلود Python
0
father = int(input('father age : '))
son = int(input('son age : '))
difference = father - son
print('father is {} years bigger than son.'.format(difference))

Astehal دانلود Python
0
1 = Input ( dad )
2 = Input ( son )
3 = print ( 1 ) - ( 2 )
Sina123 دانلود Python
0
pedar= int(input(" age :"))
pesar= int( input('age  :'))


b = pedar - pesar
print(b)

کاربر 308 دانلود Python
0
# age1 is for father and age2 is for sun
age1 = int(input(" what is father age? "))
age2 = int(input(" what is sun age? "))
print( age1 - age2 )
کاربر 430 دانلود Python
0
father = int(input("father: "))
baby = int(input("baby: "))
print(father - baby)


کاربر 444 دانلود Python
0
# تفاضل سن پدر و پسر
pedar = input("pedar:")
pesar = input('pesar:')
a = int(pedar)
b = int(pesar)
print(a-b)
کاربر 462 دانلود Python
0
f = float (input("enter age of fhather:..."))
s = float (input("enter age of son:..."))

t=(f-s)

print(t)
Sajjad دانلود Python
0
father=int(input("Father's age: "))
son=int(input("Son's age: "))
if father-son>=16:
    print(father-son)
else:
    raise
Mahan78 دانلود Python
0
def tafavot_sen(pedar,pesar):
	if pedar<pesar:
		print(' dorst vared kon')
		
	return pedar-pesar
sen_pedar=int(input(' sent vard kon: '))
sen_pesar=int(input(' sent vard kon pesar: '))


tafavot=tafavot_sen(sen_pedar,sen_pesar)
print(tafavot)


Abtin67 دانلود Python
0
F = int (input ("Father's age:"))
S = int (input ("Son's age:"))
print (F - S)

کاربر 540 دانلود Python
0
father = int(input("father age: "))
son = int(input("son age:  "))
print(father - son)
کاربر 607 دانلود Python
0
f=int(input('enter  father age:')
b=int(input('enter boy age:')
result=f-b
print(result)
Mohana دانلود Python
0
fatherage =int(input("plese input the fathers age: "))
sonage =int(input("plese input the sons age: "))

print("The difference between the age of father and son=", fatherage-sonage)
کاربر 619 دانلود Python
0
Father_age = int(input("What's father's age ? "))
Son_age = int(input("What's son's age ? "))

print(Father_age - Son_age)
Kian1390 دانلود Python
0
b = int (input ("Enter your father age: "))
a = int (input ("Enter your age: "))
print (b-a)
کاربر 631 دانلود Python
0
b = int(input("sen pedar ra vared konid"))
s = int(input("sen pesar ra vared konid"))

print("hasele tafazol sen pedar va pesar mishavad", b-s)
کاربر 635 دانلود Python
0
a = int(input("sene PEDAE : ")
b= int(input ("sene PESAR : ")

print(a - b)
کاربر 713 دانلود Python
0
sen1 =int (input ("sen pedar ghadre?"))
sen2 = int (input ("sen pesar ghadre?"))
print(sen1 - sen2 )
کاربر 858 دانلود Python
0
pedar = int(input("age of father: "))
pesar = int(input("age of son: "))

print(pedar - pesar)
کاربر 851 دانلود Python
0
father : int ( input ("Father"))
son: int ( input ("son"))
print ("father - son " )


کاربر 1015 دانلود Python
0
m = int (input('m:'))# طول مستطیل است m
n = int(input('n:'))#  عرض مستطیل است n
print(m * n)
Mayoka دانلود Python
0
m = int(input('old father:'))
n = int(input('old boy:'))
print(m - n)
Mayoka دانلود Python
0
m = int(input('old father:'))
n = int(input('old boy:'))
print(m - n)
Mayoka دانلود Python
0
print(int(input('father age: '))-int(input('son age: ')))
Feri123 دانلود Python
0
pedar=int(input("how old is dad?"))
pesar=int(input("how old is boy?"))
x=pedar-pesar
print(x,"years old")
Shayan2009 دانلود Python
0
a = input('father age: ')
b = input('boy age: ')

print('tafazol = ',int(a)-int(b))
کاربر 1316 دانلود Python
0
tol= int(input("toll: "))
arz= int(input("arz: "))
m= (tol * arz)
print ("masahat= ", m)
کاربر 1347 دانلود Python
0
father = int(input("sen pedar: "))
son = int(input("sen shoma: "))
x = father - son
print ("tafavot sen shoma: " , x)
کاربر 1347 دانلود Python
0
a= int(input('sen pesar: '))
b=int(input('sen pedar: '))
print(b-a)
کاربر 1414 دانلود Python
0
a = float (input("pedar;"))
b =float(input("pesar:"))

print(a-b)
کاربر 1477 دانلود Python
0
a = int(input("how old is your father? " ))
b = int(input("how old are you? " ))

print ("tafazole sene shoma hast:", a - b)
Younes دانلود Python
0
n = int(input("Enter the father's name: "))
m = int(input("Enter the son's name : "))

print (f'tafazole sen barabar ast ba: {n - m}')
کاربر 1645 دانلود Python
0
a = int(input("Enter father's age : "))
b = int(input("Enter son's age : "))
print("Age difference :" , a-b)
کاربر 1855 دانلود Python
0
pedar = int(input("please enter father age:  "))
pesar = int(input("please enter son age:  "))
tafazol = pedar - pesar
print('output: ' , tafazol)
print('output:' , tafazol)
Amirhosseint دانلود Python
0
a= int(input("sen pedar:"))
b= int(input("sen farzand:"))

print("ekhtelaf sen pedar va pesar=",(a-b))
Justsoby دانلود Python
0
pedar = int(input('sene pedar : '))
pesar = int(input('sene pesar : '))

print('tafazol : {}'.format(pedar-pesar))
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */

  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن