تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

4
+1
+1
+1

تولید اعداد تصادفی به تعداد دلخواه

Admin آسان 15/ دانلود 1485 بازدید

برنامه ای بنویسید که تعداد عددهای رندم و بازه آن را از کاربر دریافت کند و در آن بازه به تعداد درخواستی، عدد رندم تولید کند.


مثال:

Enter a number: 10
Enter min: 1
Enter max: 10
9
4
6
5
2
8
1
7
9
2

21 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
import random as r
fn =int(input("Enter a Number: "))
sn =int(input("Enter a Number: "))
hm =int(input("How Much Do You Want: "))
for i in range(hm):
    rn=r.randint(fn,sn)
    print(rn)
Amirhoseyngh447 دانلود Python جدید
2
+1
+1
import random
a_tedad = int(input("Enter a number: "))
a_min = int(input("Enter min: "))
a_max = int(input("Enter max: "))
for i in range(1, a_tedad+1):
    rnd = random.randint(a_min, a_max)
    print(rnd)
کاربر 189 دانلود Python
1
+1
from random import *

number = int(input("cont->"))
minNum = int(input("min->"))
maxNum = int(input("max->"))

for i in range(number + 1):
 x = randint(minNum,maxNum)
 print(x)

کاربر 539 دانلود Python
1
+1
import random
n = int(input("number: "))
a = int(input("aval: "))
r = int(input("akhar: "))
for y in range(1,n+1):
    print(random.randint(a,r))
Hossein1122 دانلود Python
1
+1
from random import randint
x=int(input('first: '))
y=int(input('last: '))
for i in range(0,int(input('repeat: '))+1):print(randint(x,y))
Ordinaryperson دانلود Python
1
+1
import random as r

ted = int(input('tedad hads: '))
min = int(input('minimum: '))
max = int(input('maximum: '))

while True:
    h = r.randint(min,max)
    print(h)

    ted = ted - 1 
    
    if ted == 0 :
        break
Rtmobin دانلود Python
1
+1
number = int(input("Enter a number : "))
min = int(input("Enter min : "))
max = int(input("Enter max : "))


for i in range(1 , number+1):
    random_number =random.randint(min , max)
    print(random_number)
Tadashi دانلود Python
0
import random
x= int(input('Enter a number:'))
a= int(input('enter min:'))  
b= int(input('enter max:'))  
i=0
for i in range(0, x):
    r1 = random.randint(a, b)
    print(r1)
Tamara دانلود Python
0
from random import randint

r = int(input("enter number of random numbers: "))
min = int(input("enter min: "))
max = int(input("enter max: "))

while r > 0:
    print (randint(min,max))
    r -= 1
Aryan84 دانلود Python
0
from random import randint
a=int(input("start: "))
b=int(input"end : "))
c=int(input("chan bar random mikhay? "))
while c>0 :
  Print(randint(a , b))
  c=c -1
Mla23 دانلود Python
0
import random
mn=int(input("enter min: "))
mx=int(input("enter mix :"))
NUM=int(input("enter num :"))
while NUM-1>=0:
    print(random.randint(mn,mx))
    NUM-=1
Amirowich دانلود Python
0
import random
a=int(input("Enter A Number: "))
b=int(input("Enter Min: "))
c=int(input("Enter Max: "))


for i in range(1,a+1):
    javab=random.randint(b,c)
    print(javab)
Mahan78 دانلود Python
0
import random
a = int (input("enter a number : "))
min = int (input("min : "))
max = int (input("max : "))


for meghdar in range(a):
    print (random.randint(min,max))

کاربر 499 دانلود Python
0
import random
x = int(input("enter : "))

for i in range(x):
  print(random.randrange(x))
کاربر 1224 دانلود Python
0
n = int(input('Enter a number : '))
i = int(input('Min : '))
j = int(input('Max : '))

import random
numbers = random.sample(range(i, j), n)

for number in numbers:
    print(number)
Pooria08 دانلود Python
0
from random import *
number = int(input("enter a number:  "))
numberone = int(input("enter min number:  "))
numbertwo = int(input("enter max number:  "))
te = 0
while True:
    result = randrange(numberone, numbertwo)
    te += 1
    print(result)
    if te == number:
  break
Amirbazgir دانلود Python
0
i   = int(input("num: "))
min = int(input("min: "))
max = int(input("max: "))


for j in range(i) :
    import random
    print(random.randint(min , max))
Amirhosein دانلود Python
0
#ماژول تایم برای استفاده از اسلیپ
import time 
#ماژول رندوم برای ساختن اعداد تصادفی 
import random
#عدد اول برای ساخت رنج 
first_number= int(input('enter first number: '))
last_number= int(input('enter last number: '))
#اگر کاربر به اشتباه عدد بزرگ را اول وارد کرد جایگزین با لست نامبر میشود 
if first_number>last_number:
    last_number=first_number
#تعداد دفعه تولید عدد تصادفی 
how_many=int(input('how many random number you wanna make in this range: '))
#اگر تعداد اعداد تصادفی مورد نظر کاربر بیشتر از اعداد صحیح بین دو عدد محدوده ساز بود هشدارمیدهد تا مطمئین شود اشتباهی صورت نگرفته باشد 
if how_many> last_number-first_number:
    print('it is out of range ')
#فرصت لازم به کاربر رو میده تا حتما هشدار رو بخونه 
    time.sleep(2)
#فرصت دوباره برای پر کردن متغییر
    how_many=int(input('how many random number you wanna make in this range: '))
    print('your enter an out of range number')
#ساخت اعداد تصادفی به تعداد مورد نظر و در رنج مورد نظر
for i in range(0,how_many):
    print(random.randint(first_number,last_number))

Knowledgebiome دانلود Python
0
from random import *
while 1:
    try:
        min=int(input(' set minmal number?  '))
        max=int(input('set maximom number?  '))
        man=int(input(' how much you want to return?  '))
        break
    except:
        print(' error set just number ')
        pass
for i,num in enumerate(range(1,man+1)):
    if min<max:
        print( i+1,':' ,randint(min,max))
    elif max<min:
        print(i+1 ,':' ,  randint(max,min))
Hadiozan20 دانلود Python
0
import random
i=int(input('Enter a nimber: '))
e=int(input('Enter min: '))
l=int(input('Enter max: '))
for c in range(i):
 print(random.randint(e,l))
Kiyan دانلود Python
0
def randomly(self) :
    import random
    times=int(input('how many times ? '))
    minimum=int(input('minimum number : '))
    maximum=int(input('maximum namber : '))
    
    while times != 0 :
      print(random.randint(minimum,maximum))
      times -= 1
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن