تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

3
+1
+1
+1

جداسازی اعداد زوج و فرد لیست

Amirtaha آسان 194/ 743 بازدید

تابعی بنویسید که یک لیست از اعداد دریافت کند و 2 لیست برای اعداد زوج و فرد آن ایجاد کرده و در خروجی چاپ کند

مثال

myfun([1,2,3,4])
output:
[1,3]
[2,4]

7 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
def f_z(y):
    l1 = []
    l2 = []
    for d in y:
        if d%2==0:
            l1.append(d)
        elif d%2==1:
            l2.append(d)
    print(sorted(l1))
    print(sorted(l2))      
l = []
while 1:
    x = input("number: ")
    if x=="":
        break
    elif x.isdigit() and l.count(int(x))==0:
        l.append(int(x))
f_z(l)        
Hossein1122 دانلود Python
0
def eOro(list):
    e=[]
    o=[]
    for i in list:
        if i%2==0:e.append(i)
        else:o.append(i)
  return 'even:',e,'odd:',o
Ordinaryperson دانلود Python
0
+1
-1
print('in ra type konid va adad ra benevisid: zoj_fard([])')

def zoj_fard(nums: list,retrn= "A"):
    even = []
    odd = []
    for i in nums:
        if i %2==1:
            odd.append(i)
        elif i %2==0:
            even.append(i)
    if retrn == "E":
        return even
    elif retrn == "O":
        return odd
    else:
        print(f"adad zoj: {even} \nadad fard: {odd}")
Amirtaha دانلود Python
0
even = []
odd = []
while 1:
  num = int(input( " a number: "))
  if num % 2 == 0:
    even.append(num)
  else:
    odd.append(num)
  print(even)
  print(odd)
کاربر 481 دانلود Python
0
def ZojFard(_list):
 zoj = []
 fard = []
 
 for num in _list :
  if num % 2 == 0 :
   zoj.append(num)
  else:
   fard.append(num)
  
 print(f"adad zoj = >  {zoj} \n adad fard {fard} ."

ZojFard([1, 2, 3, 4])
کاربر 576 دانلود Python
0
def zoj_fard(numbers):
	even=[]
	odd=[]
	
	for number in numbers:
		if number%2==0:
			even.append(number)
		else:
			odd.append(number)
	return even,odd
		
numbers=input(' لطفا اعداد را با فاصله وارد کنید: ').split()
numbers=[int(number)for number in numbers]

even,odd=zoj_fard(numbers)

print('even: ',even)
print('odd: ',odd)
Abtin67 دانلود Python
0
-1
+1
m = [32,232,422,241,53,23,232,1,4,5,78]
n = [ x for x in m if  x%2-1]
a = [ x for x in m if  x%2]
print(n)
print(a)
Mayoka دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن