تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

3
+1
+1
+1

جداسازی اعداد زوج و فرد لیست

Amirtaha آسان 194/ دانلود 2506 بازدید

تابعی بنویسید که یک لیست از اعداد دریافت کند و 2 لیست برای اعداد زوج و فرد آن ایجاد کرده و در خروجی چاپ کند

مثال

myfun([1,2,3,4])
output:
[1,3]
[2,4]

20 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
def f_z(y):
    l1 = []
    l2 = []
    for d in y:
        if d%2==0:
            l1.append(d)
        elif d%2==1:
            l2.append(d)
    print(sorted(l1))
    print(sorted(l2))      
l = []
while 1:
    x = input("number: ")
    if x=="":
        break
    elif x.isdigit() and l.count(int(x))==0:
        l.append(int(x))
f_z(l)        
Hossein1122 دانلود Python
2
+1
+1
print('in ra type konid va adad ra benevisid: zoj_fard([])')

def zoj_fard(nums: list,retrn= "A"):
    even = []
    odd = []
    for i in nums:
        if i %2==1:
            odd.append(i)
        elif i %2==0:
            even.append(i)
    if retrn == "E":
        return even
    elif retrn == "O":
        return odd
    else:
        print(f"adad zoj: {even} \nadad fard: {odd}")
Amirtaha دانلود Python
2
+1
+1
m = [32,232,422,241,53,23,232,1,4,5,78]
n = [ x for x in m if  x%2-1]
a = [ x for x in m if  x%2]
print(n)
print(a)
Mayoka دانلود Python
1
+1
def zojfard():
    fard = []
    zoj = []
    number = int(input("enter your number:"))
    for i in range(0,number+1):
        if i % 2 == 0:
            zoj.append(i)
        elif i % 2 !=0:
            fard.append(i)
    else:
        print(zoj)
        print(fard)
zojfard()
Arman1380 دانلود Python
0
def eOro(list):
    e=[]
    o=[]
    for i in list:
        if i%2==0:e.append(i)
        else:o.append(i)
  return 'even:',e,'odd:',o
Ordinaryperson دانلود Python
0
even = []
odd = []
while 1:
  num = int(input( " a number: "))
  if num % 2 == 0:
    even.append(num)
  else:
    odd.append(num)
  print(even)
  print(odd)
Negar دانلود Python
0
def ZojFard(_list):
 zoj = []
 fard = []
 
 for num in _list :
  if num % 2 == 0 :
   zoj.append(num)
  else:
   fard.append(num)
  
 print(f"adad zoj = >  {zoj} \n adad fard {fard} ."

ZojFard([1, 2, 3, 4])
کاربر 576 دانلود Python
0
def zoj_fard(numbers):
	even=[]
	odd=[]
	
	for number in numbers:
		if number%2==0:
			even.append(number)
		else:
			odd.append(number)
	return even,odd
		
numbers=input(' لطفا اعداد را با فاصله وارد کنید: ').split()
numbers=[int(number)for number in numbers]

even,odd=zoj_fard(numbers)

print('even: ',even)
print('odd: ',odd)
Abtin67 دانلود Python
0
list_zoj=[]
list_fard=[]
list_number=[]
ask=18
while ask!=0:
    list_number.append(ask)
    ask=int(input('enter number: '))


for i in range(0,len(list_number)):
    if list_number[i]%2==0:
        list_zoj.append(list_number[i])
    else:
        list_fard.append(list_number[i])
print(list_fard,'fard')
print(list_zoj,'zoj')
Knowledgebiome دانلود Python
0
zoj, fard = [], []
while 1:
    t = int(input("number: "))
    if t == 0:
        break
    else:
        if t % 2 == 0:
            if t not in zoj:
                zoj.append(t)
        else:
            if t not in fard:
                fard.append(t)    
print(f"zoj number:{zoj}\nfard number:{fard}")
Amirhosein دانلود Python
0
g=[]
c=[]
b=[]
while True:
    a=int(input("namber"))
    b.append(a)
    print("namber",b)
    if a==0:
        break
    elif a%2==0:
        c.append(a)
    else:
        g.append(a)
print("zog:",c)
print("fard",g)
کاربر 1991 دانلود Python
0
num=int(input('number:'))
for i in range (1,num):
 if (i%2)==0:
    print(i)
for j in range (1,num):
 if (j%2)==1:
    print(j)
کاربر 1744 دانلود Python
0
def even_odd(list) :
    e=[]
    o=[]
    for x in list :
        if x % 2 : 
            e.append(x)
        else :
            o.append(x)    
    print(e)        
    print(o)
Soheyl دانلود Python
0
def even_odd(list_of_num):
  list_of_even_nums = []
  list_of_odd_nums = []
  for i in list_of_num:
    if i % 2 == 0:
      list_of_even_nums.append(i)
    else:
      list_of_odd_nums.append(i)
  print(f"evens: {list_of_even_nums}")
  print(f"odds: {list_of_odd_nums}")
Erphan دانلود Python
0
def list_even_odd(arr):
    even=[]
    odd=[]
    for i in arr:
        if i%2==0:
            even.append(i)
        else:
            odd.append(i)
    print(even)
    print(odd)
Mary12 دانلود Python
0
a = []
while True :
    q = float(input('adad ro vared konid'))
    a.append(q)
    if q == 0 :
        break
O =[]
E =[]
for i in (a):
    if i%2==0 :
        E.append(i)
    else :
        O.append(i)
print(O)
print(E)
Mahdiyar دانلود Python
0
l = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20]
def z_f(l):
    z = []
    f = []
    for c in l:
        if c % 2 == 0:
            z.append(c)
        else:
            f.append(c)
    print("zoj:", z,"\n" 'fard:',f )

print(z_f(l))
Reza0py دانلود Python
0
def zoj_fard() :
    user_list = input("input your list : ")
    user_list = list(map(int, user_list.split()))
    zoj = []
    fard = []
    for i in user_list : 
        if i % 2 == 0 :
            zoj.append(i)
        else :
            fard.append(i)
    print(f"zoj = {zoj}")
    print(f"fard = {fard}")

zoj_fard()
کاربر 2649 دانلود Python
0
myfun = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
zoj = []
fard = []
def moghayese_adad (zoj,fard):
    for i in range(1,10):
        if i % 2 == 0:
            zoj.append(i)
    print(f'adade zoj {zoj}')
    for j in range(1,10):  
        if j % 2 !=0:
            fard.append(j)
    print(f'adade fard {fard}')
moghayese_adad(zoj,fard)
Alirezaakbari دانلود Python
0
oddLst=[]
evenLst=[]
while 1:
	n=int(input('enter number: '))
	if n%2==0:
		evenLst.append(n)
	else:
		oddLst.append(n)
	if n==0:
		break
print('even: ',set(evenLst))
print('odd: ',set(oddLst))
Ashkantahmasbi1387 دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن