تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

جدول لیست افراد

Admin آسان 201/ دانلود 281 بازدید

جدولی ایجاد کنید و اطلاعات افراد زیر شامل اسم، شهر و سن را در آن قرار دهید

امیرحسین تهران 23
هوشنگ تهران 48
لیلا اراک 39
مهدی قم 12
زهرا مازندران 33
حسین همدان 56

4 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa-IR">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Table</title>
        <style>
            html{
                direction: rtl;
                font-size: 20px;
            }

            tr{
                margin-top: 5px;
                display: flex;
                justify-content: space-around;
                border-right: 7px solid #ccc;
            }
            
            .Name{
                padding-right: 10px;
            }

        </style>
    </head>
    <body>
        <div class="Container">
            <table>
                <tr>
                    <td class="Name">امیر حسین</td>
                    <td class="City">تهران</td>
                    <td class="Age">23</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">هوشنگ</td>
                    <td class="City">تهران</td>
                    <td class="Age">48</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">لیلا</td>
                    <td class="City">اراک</td>
                    <td class="Age">39</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">مهدی</td>
                    <td class="City">قم</td>
                    <td class="Age">12</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">زهرا</td>
                    <td class="City">مازندران</td>
                    <td class="Age">33</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">حسین</td>
                    <td class="City">56</td>
                    <td class="Age">همدان</td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </body>
</html>
Mahditoxic دانلود HTML CSS
0
<form>
    <label for="person1">Person 1:</label>
    <input type="text" id="person1" name="person1" value="Amirhossein Tehran 23"><br><br>
    
    <label for="person2">Person 2:</label>
    <input type="text" id="person2" name="person2" value="48 Hoshang, Tehran"><br><br>
    
    <label for="person3">Person 3:</label>
    <input type="text" id="person3" name="person3" value="Leila Arak 39"><br><br>
    
    <label for="person4">Person 4:</label>
    <input type="text" id="person4" name="person4" value="Mahdi Qom 12"><br><br>
    
    <label for="person5">Person 5:</label>
    <input type="text" id="person5" name="person5" value="Zahra Mazandaran 33"><br><br>
    
    <label for="person6">Person 6:</label>
    <input type="text" id="person6" name="person6" value="Hossein 56 Hamedan"><br><br>
</form>
کاربر 1835 دانلود HTML
0
<!DOCTYPE html>
<html dir="rtl">


<body>
    <table>

        <thead>

            <tr>


                <td> اسم</td>
                <td> شهر</td>
                <td> سن</td>

            </tr>

        </thead>

        <tbody>
            <tr>
                <td> امیرحسین</td>
                <td> تهران </td>
                <td> 23</td>
            </tr>
            <tr>
                <td> هوشنگ</td>
                <td> تهران</td>
                <td> 48</td>
            </tr>
            <tr>
                <td> لیلا</td>
                <td> اراک</td>
                <td> 39</td>
            </tr>
            <tr>
                <td> مهدی </td>
                <td> قم </td>
                <td> 12 </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>زهرا</td>
                <td> مازندران </td>
                <td> 33</td>
            </tr>
            <tr>
                <td> حسین</td>
                <td> همدان</td>
                <td> 56</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</body>


</html>
کاربر 2032 دانلود HTML
0
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Kiyan2</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">   
        <style>
            th,td{
                border: 1px solid black;
                border-radius: 10px;
                padding: 10px;
            }
        </style>
    
    </head>
<body>
   <table>
    <tr>
        <th>سن</th>
        <th>شهر</th>
        <th>نام</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>23</td>
        <td>تهران</td>
        <td>امیر حسین</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>48</td>
        <td>تهران</td>
        <td>هوشنگ</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>39</td>
        <td>اراک</td>
        <td>لیلا</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>12</td>
        <td>قم</td>
        <td>مهدی</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>33</td>
        <td>مازندران</td>
        <td>زهرا</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>56</td>
        <td>همدان</td>
        <td>حسین</td>
    </tr>
    
   </table>
</body>    
</html>
Kiyan دانلود HTML CSS

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */


  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن