تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

جدول نمره دانش آموزان

Admin آسان 45/ دانلود 1777 بازدید

با HTML جدولی بسازید که که اطلاعات زیر را نمایش دهد

ستون های جدول: نام، نمره، وضعیت


حسن حسنی 17.25 قبول
هوشنگ محمدی 20 قبول
رضا حسنی 13 قبول
محمد رضایی 9 مردود
مهسا مردانی 19 قبول
میلاد محمدی 12 قبول
تینا رضایی 13 قبول
حشمت فراهانی 2.75 مردود

11 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
4
+1
+1
+1
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Parsa</title>
    <style>
        body {
            font-family: vazir;
        }
        th, 
        td {
            border: 2px solid;
            border-radius: 10px;
            text-align: center;
        }
        table {
            width: 100%;
            border-radius: 5px;
            border: 2px solid;
        }
    </style>
</head>
<body dir="rtl">
    <table>
        <tr>
            <th>نام و نام خانوادگی</th>
            <th>نمره دانش آموز</th>
            <th>وضعیت بر اساس نمره</th>
        </tr>

        <tr>
            <td>حسن حسنی</td>
            <td>17.25</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>هوشنگ محمدی</td>
            <td>20</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>رضا حسنی</td>
            <td>13</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>محمد رضایی</td>
            <td>9</td>
            <td>مردود</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>مهسا مردانی</td>
            <td>19</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>میلاد محمدی</td>
            <td>12</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>تینا رضایی</td>
            <td>13</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>حشمت فراهانی</td>
            <td>2.75</td>
            <td>مردود</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
Parsaghasemi13 دانلود HTML CSS
1
+1
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa-IR">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Table</title>
        <style>
            html {
                direction: rtl;
                font-size: 20px;
            }
            tr {
                margin-top: 5px;
                display: flex;
                justify-content: space-around;
                border-right: 7px solid #ccc;
            }
            .Name {
                padding-right: 10px;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <div class="Container">
            <table>
                <tr>
                    <td class="Name">حسن حسنی</td>
                    <td class="Grade">17.25</td>
                    <td class="Pass">قبول</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">هوشنگ محمدی</td>
                    <td class="Grade">20</td>
                    <td class="Pass">قبول</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">رضا حسنی</td>
                    <td class="Grade">13</td>
                    <td class="Pass">قبول</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">محمد رضایی</td>
                    <td class="Grade">9</td>
                    <td class="Pass">مردود</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">مهسا مردانی</td>
                    <td class="Grade">19</td>
                    <td class="Pass">قبول</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">میلاد محمدی</td>
                    <td class="Grade">12</td>
                    <td class="Pass">قبول</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">تینا رضایی</td>
                    <td class="Grade">13</td>
                    <td class="Pass">قبول</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">حشمت فراهانی</td>
                    <td class="Grade">2.75</td>
                    <td class="Pass">قبول</td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </body>
</html>
Mahditoxic دانلود HTML CSS
1
+1
<table>
  <tr>
    <th>Name</th>
    <th>Grade</th>
    <th>Status</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Hassan Hosni</td>
    <td>17.25</td>
    <td>accepted</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Hoshang Mohammadi</td>
    <td>20</td>
    <td>accepted</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Reza Hosni</td>
    <td>13</td>
    <td>accepted</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mohammad Rezaei</td>
    <td>9</td>
    <td>rejected</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mahsa Mardani</td>
    <td>19</td>
    <td>accepted</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Milad Mohammadi</td>
    <td>12</td>
    <td>accepted</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Tina Rezaei</td>
    <td>13</td>
    <td>accepted</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Heshmat Farahani</td>
    <td>2.75</td>
    <td>rejected</td>
  </tr>
</table>
کاربر 1835 دانلود HTML
0
<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>
    <table border="solid,5px" style="border-color:black; width: 500px; text-align: center; height: 500px;">
        <tr>
            <th>اسم</th>
            <th>نمره</th>
            <th>وضعیت</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>حسن حسنی</td>
            <td>17.25</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>هوشنگ محمدی</td>
            <td>20</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>رضا حسنی</td>
            <td>13</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>محمد رضایی</td>
            <td>9</td>
            <td>مردود</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>مهسا مردانی</td>
            <td>19</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>میلاد محمدی</td>
            <td>12</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>تینا رضایی</td>
            <td>13</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>حشمت فراهانی</td>
            <td>2.75</td>
            <td>مردود</td>
        </tr>

    </table>   
    </body>
</html>
Tamara دانلود HTML
0
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>score student</title>
</head>
<body dir="rtl">
    <table border="solid,5px" class="tab" cellpadding="20px"
            style="border-color: rgb(255, 255, 255);
            width: 500px;
            text-align: center;
            height: 500px;">
        <tr>
            <th>نام دانش‌آموز</th>
            <th>نمره دانش‌آموز</th>
            <th>نتیجه</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>حسن حسنی</td>
            <td>17.25</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>هوشنگ محمدی</td>
            <td>20</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>رضا حسنی</td>
            <td>13</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>محمد رضایی</td>
            <td>9</td>
            <td>مردود</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>مهسا مردانی</td>
            <td>19</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>میلاد محمدی</td>
            <td>12</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>تینا رضایی</td>
            <td>13</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>حشمت فرهانی</td>
            <td>2.75</td>
            <td>مردود</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
کاربر 189 دانلود HTML CSS
0
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="rtl">
<head>
    <title>salam</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
        @font-face {
    font-family: yekan;
    src: url(font/yekan.ttf) format(truetype);
}
.nomre{
    font-family: yekan;
    border-radius: 10px;
    width: 300px;
    height: auto;
    text-align: center;
    
}
.onvan{
    border: 5px solid black;
    border-radius: 10px;
    background-color: rgb(190, 128, 12);
    color: black;
    box-shadow: 1px 1px 5px black , -1px -1px 5px white;
}
.onvan th{
    border: 1px solid rgb(50, 50, 50);
    border-radius: 1px;
    color: black;
}
.etela {
    border: 5px solid black;
    border-radius: 10px;
    background-color: rgb(250, 175, 36);
    color: black;
    box-shadow: 1px 1px 2px black , -1px -1px 2px white;
}
.etela td {
    border: 1px solid rgb(50, 50, 50);
    border-radius: 1px;
    color: black;
}
.etela:hover td{
    background-color: rgb(255, 213, 0);
    border:1px dashed wheat ;
    border-radius: 2px;
    box-shadow: 1px 1px 2px black , -1px -1px 2px white;


}
.mara:hover td{
    background-color: rgb(255, 86, 24);
    border:1px dashed wheat ;
    border-radius: 2px;
    box-shadow: 1px 1px 2px black , -1px -1px 2px white;


}
    </style>
</head>
<body>
    <table class="nomre">
        <tr class="onvan">
            <th>نام</th>
            <th>نمره</th>
            <th>وضعیف</th>
        </tr>
        <tr class="etela">
            <td>آرمین</td>
            <td>19</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr class="etela">
            <td>عباس</td>
            <td>12</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr class="etela mara">
            <td>زهرا</td>
            <td>9</td>
            <td>مردود</td>
        </tr>
        <tr class="etela">
            <td>سعید</td>
            <td>19.5</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr class="etela" >
            <td>محمد</td>
            <td>17</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr class="etela">
            <td>علی</td>
            <td>18</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr class="etela mara">
            <td>حسین</td>
            <td>7</td>
            <td>مردود</td>
        </tr>
        <tr class="etela">
            <td>هوشنگ</td>
            <td>20</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>

Armintgco دانلود HTML CSS
0
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mahyar</title>
</head>

<style>
:root{
--white: #ffffff ;
--black: #000000 ;
--orange : #FFA500 ;
--yellow: #FFFF00 ;
--green: #008000 ;
--blue: #0000FF ;
--purple: #800080 ;
--brown: #A52A2A ;
--goldenrod: #DAA520 ;
--lightgray: #D3D3D3 ;
}
#body{
  background-color: cadetblue;
}
#TABLE th , td{
  border: 2px solid var(--black);
  border-collapse: collapse;
}


#TABLE{
  position: relative;
  top: 20px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  background-color: var(--lightgray);
}

th:nth-child(odd){
  background-color: rgb(241, 185, 113);
  color: var(--purple);
  text-align: center;
  text-decoration: line-through;
  cursor: pointer;
  border-radius: 40%;
}

td:nth-child(even){
  background-color: darkcyan;
  border-radius: 40%;
  text-align: center;
  color: blue;
  font-style: italic;
  cursor: pointer;
  box-shadow: 10px 10px 10px var(--orange);
  overflow-x: hidden;
  overflow-y: hidden;
}

td:nth-child(odd){
  background-color: crimson;
  border-radius: 40%;
  text-align: center;
  cursor: pointer;
  color: var(--white);
  border: 2px solid seagreen;
  box-shadow: 10px 10px 10px var(--black);
  overflow-x: hidden;
  overflow-y: hidden;
}


#caption{
  position: relative;
  margin-bottom: 15px;
  width: 500px;
  height: 30px;
  background-color: darkslategray;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  padding-top: 10px;
  border-bottom-left-radius: 99%;
  border-top-right-radius: 99%;
  cursor: pointer;
  color: var(--yellow);
  border: 2px solid var(--lightgray);
  box-shadow: 10px 10px 10px var(--blue);
  font-family: 'Lucida Sans', 'Lucida Sans Regular', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Geneva, Verdana, sans-serif;
  font-style: italic;
  font-weight: 500;
}
</style>


<body id="body">

<table id="TABLE">
<caption id="caption">Student score table</caption>

<tr>

<th>Name</th>

<td>Hassan Hosseini</td>
<td>Hooshang Mohammadi</td>
<td>Reza Hassani</td>
<td>Mohammad Rezai</td>
<td>Mahsa Mardani</td>
<td>Milad Mohammadi</td>
<td>Tina Rezai</td>
<td>Heshmat Farahani</td>

</tr>


<tr>

<th>Score</th>

<td>17.25</td>
<td>20</td>
<td>13</td>
<td>9</td>
<td>19</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td>2.75</td>

</tr>


<tr>

<th>Condition</th>

<td>Passed</td>
<td>Passed</td>
<td>Passed</td>
<td>Faild</td>
<td>Passed</td>
<td>Passed</td>
<td>Passed</td>
<td>Faild</td>

</tr>

</table>

</body>
</html>
کاربر 775 دانلود HTML CSS
0
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
    <head>
        <style>
            label,tr,th,td {
                border: 1px solid #000;
                border-radius: 14px;
                padding: 10px;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <table>
            <tr>
                <th>وضعیت </th>
                <th> نمره</th>
                <th> نام</th>
            </tr>
            <tr>
                <td style="background-color: chartreuse;"> قبول</td>
                <td> 17.5 </td>
                <td> حسن حسنی</td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="background-color: chartreuse;"> قبول</td>
                <td> 20 </td>
                <td> هوشنگ محمدی</td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="background-color: chartreuse;"> قبول </td>
                <td> 13 </td>
                <td> رضاحسنی</td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="background-color: tomato;"> مردود</td>
                <td> 9 </td>
                <td> محمد رضایی</td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="background-color: chartreuse;"> قبول</td>
                <td> 19 </td>
                <td> مهسا مردانی</td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="background-color: chartreuse;">قبول</td>
                <td> 12 </td>
                <td> میلاد محمدی</td>
            </tr>
            <tr>
            <td style="background-color: chartreuse;">قبول </td>
            <td> 13 </td>
            <td> تینا رضایی</td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="background-color: tomato;"> قبول</td>
                <td> 2.75 </td>
                <td> هشمت فراهانی</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>

Kiyan دانلود HTML CSS
0
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>students</title>
        <style>
            table,th,td{border: 1px solid;
                        border-radius: 10px;
                        padding: 5px;}
        </style>
    </head>
    <pre style="font-size: 20px;">
this table shows your children score 👇
    </pre>
    <table style="font-size: 20px;">
        <tr>
            <th>name</th>
            <th>score</th>
            <th>status</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>hasan hasani</td>
            <td>17.25</td>
            <td>verified</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>hooshang mohamadi</td>
            <td>20</td>
            <td>verified</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>reza hasani</td>
            <td>13</td>
            <td>verified</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>mohamad rezai</td>
            <td>9</td>
            <td>rejected</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>mahsa mardini</td>
            <td>19</td>
            <td>verified</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>milad mohamadi</td>
            <td>12</td>
            <td>verified</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>tina rezai</td>
            <td>13</td>
            <td>verified</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>heshmat farahani</td>
            <td>2.75</td>
            <td>rejected</td>
        </tr>
    </table>
    <h2 style="margin-top: 150px;"></h2>
    <table>
        <tr>
            <th><a href="tel:09002500000" title="my phone number ">teacher phone number...</a></th>
        </tr>
    </table>
    
</html>
Knowledgebiome دانلود HTML CSS
0
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>table</title>
  <style>
    html {
      direction: rtl;
      border: 3px;
      font-size: x-large;
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <table>
    <tr>
      <td>حسن حسنی</td>
      <td>17.25</td>
      <td>قبول</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>هوشنگ محمدی</td>
      <td>20</td>
      <td>قبول</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>محمد رضایی</td>
      <td>9</td>
      <td>مردود</td>
    </tr>
    
  </table>
</body>

</html>
Amirhosein دانلود HTML
0
<!DOCTYPE html>
<html dir="rtl">
    <style>
    @font-face {
        font-family: Vzir;
        src: url("funt/vazir.ttf") format(truetype);
    }
        .body{
            font-family: vazir;
        }
        .table,tr,th,td{
            border: 2px solid black;
            border-radius: 15px ;
            text-align: center;
            width: 400px;
            font-size: 20pt;
          
        }
        .m:hover{
            background-color: rgb(77, 77, 77);
            color: white;
           
        }   
</style>
<body >
        <table>
            <tr>
                <th>نام</th>
                <th>نام خواندگی</th>
                <th>نمره دانش اموز</th>
                <th>وضعیت دانش اموز</th>
            </tr>
            <tr class="m">
               <td>حسن</td>
                <td>حسنی</td>
                <td>17.25</td>
                <td>قبول</td>
            </tr class="m">
            <tr class="m">
                <td>هوشنگ </td>
                 <td>محمدی</td>
                 <td>20</td>
                 <td>قبول</td>
             </tr>
             <tr class="m">
                <td>رضا </td>
                 <td>حسنی</td>
                 <td>13</td>
                 <td>قبول</td>
             </tr>
             <tr class="m">
                <td>محمد</td>
                 <td>رضایی</td>
                 <td>9</td>
                 <td>مردود</td>
             </tr>
             <tr class="m">
                <td>مهسا</td>
                 <td>مردانی</td>
                 <td>19</td>
                 <td>قبول</td>
             </tr>
             <tr class="m">
                <td>میلاد</td>
                 <td>محمدی</td>
                 <td>12</td>
                 <td>قبول</td>
             </tr>
             <tr class="m">
                <td>تینا</td>
                 <td>رضایی</td>
                 <td>13</td>
                 <td>قبول</td>
             </tr>
             <tr class="m">
                <td>حشمت</td>
                 <td>فراهانی </td>
                 <td>2.75</td>
                 <td>مردود</td>
             </tr>

   </table>

</body>

</html>
Mahan دانلود HTML CSS Front-End

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */

  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن