تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

جدول نمره دانش آموزان

Admin آسان 45/ 1410 بازدید

با HTML جدولی بسازید که که اطلاعات زیر را نمایش دهد

ستون های جدول: نام، نمره، وضعیت


حسن حسنی 17.25 قبول
هوشنگ محمدی 20 قبول
رضا حسنی 13 قبول
محمد رضایی 9 مردود
مهسا مردانی 19 قبول
میلاد محمدی 12 قبول
تینا رضایی 13 قبول
حشمت فراهانی 2.75 مردود

7 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
3
+1
+1
+1
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Parsa</title>
    <style>
        body {
            font-family: vazir;
        }
        th, 
        td {
            border: 2px solid;
            border-radius: 10px;
            text-align: center;
        }
        table {
            width: 100%;
            border-radius: 5px;
            border: 2px solid;
        }
    </style>
</head>
<body dir="rtl">
    <table>
        <tr>
            <th>نام و نام خانوادگی</th>
            <th>نمره دانش آموز</th>
            <th>وضعیت بر اساس نمره</th>
        </tr>

        <tr>
            <td>حسن حسنی</td>
            <td>17.25</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>هوشنگ محمدی</td>
            <td>20</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>رضا حسنی</td>
            <td>13</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>محمد رضایی</td>
            <td>9</td>
            <td>مردود</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>مهسا مردانی</td>
            <td>19</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>میلاد محمدی</td>
            <td>12</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>تینا رضایی</td>
            <td>13</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>حشمت فراهانی</td>
            <td>2.75</td>
            <td>مردود</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
Parsaghasemi13 دانلود HTML CSS
1
+1
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa-IR">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Table</title>
        <style>
            html {
                direction: rtl;
                font-size: 20px;
            }
            tr {
                margin-top: 5px;
                display: flex;
                justify-content: space-around;
                border-right: 7px solid #ccc;
            }
            .Name {
                padding-right: 10px;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <div class="Container">
            <table>
                <tr>
                    <td class="Name">حسن حسنی</td>
                    <td class="Grade">17.25</td>
                    <td class="Pass">قبول</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">هوشنگ محمدی</td>
                    <td class="Grade">20</td>
                    <td class="Pass">قبول</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">رضا حسنی</td>
                    <td class="Grade">13</td>
                    <td class="Pass">قبول</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">محمد رضایی</td>
                    <td class="Grade">9</td>
                    <td class="Pass">مردود</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">مهسا مردانی</td>
                    <td class="Grade">19</td>
                    <td class="Pass">قبول</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">میلاد محمدی</td>
                    <td class="Grade">12</td>
                    <td class="Pass">قبول</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">تینا رضایی</td>
                    <td class="Grade">13</td>
                    <td class="Pass">قبول</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="Name">حشمت فراهانی</td>
                    <td class="Grade">2.75</td>
                    <td class="Pass">قبول</td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </body>
</html>
Mahditoxic دانلود HTML CSS
1
+1
<table>
  <tr>
    <th>Name</th>
    <th>Grade</th>
    <th>Status</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Hassan Hosni</td>
    <td>17.25</td>
    <td>accepted</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Hoshang Mohammadi</td>
    <td>20</td>
    <td>accepted</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Reza Hosni</td>
    <td>13</td>
    <td>accepted</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mohammad Rezaei</td>
    <td>9</td>
    <td>rejected</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mahsa Mardani</td>
    <td>19</td>
    <td>accepted</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Milad Mohammadi</td>
    <td>12</td>
    <td>accepted</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Tina Rezaei</td>
    <td>13</td>
    <td>accepted</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Heshmat Farahani</td>
    <td>2.75</td>
    <td>rejected</td>
  </tr>
</table>
کاربر 1835 دانلود HTML
0
<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>
    <table border="solid,5px" style="border-color:black; width: 500px; text-align: center; height: 500px;">
        <tr>
            <th>اسم</th>
            <th>نمره</th>
            <th>وضعیت</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>حسن حسنی</td>
            <td>17.25</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>هوشنگ محمدی</td>
            <td>20</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>رضا حسنی</td>
            <td>13</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>محمد رضایی</td>
            <td>9</td>
            <td>مردود</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>مهسا مردانی</td>
            <td>19</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>میلاد محمدی</td>
            <td>12</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>تینا رضایی</td>
            <td>13</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>حشمت فراهانی</td>
            <td>2.75</td>
            <td>مردود</td>
        </tr>

    </table>   
    </body>
</html>
Tamara دانلود HTML
0
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>score student</title>
</head>
<body dir="rtl">
    <table border="solid,5px" class="tab" cellpadding="20px"
            style="border-color: rgb(255, 255, 255);
            width: 500px;
            text-align: center;
            height: 500px;">
        <tr>
            <th>نام دانش‌آموز</th>
            <th>نمره دانش‌آموز</th>
            <th>نتیجه</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>حسن حسنی</td>
            <td>17.25</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>هوشنگ محمدی</td>
            <td>20</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>رضا حسنی</td>
            <td>13</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>محمد رضایی</td>
            <td>9</td>
            <td>مردود</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>مهسا مردانی</td>
            <td>19</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>میلاد محمدی</td>
            <td>12</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>تینا رضایی</td>
            <td>13</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>حشمت فرهانی</td>
            <td>2.75</td>
            <td>مردود</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
کاربر 189 دانلود HTML CSS
0
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="rtl">
<head>
    <title>salam</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
        @font-face {
    font-family: yekan;
    src: url(font/yekan.ttf) format(truetype);
}
.nomre{
    font-family: yekan;
    border-radius: 10px;
    width: 300px;
    height: auto;
    text-align: center;
    
}
.onvan{
    border: 5px solid black;
    border-radius: 10px;
    background-color: rgb(190, 128, 12);
    color: black;
    box-shadow: 1px 1px 5px black , -1px -1px 5px white;
}
.onvan th{
    border: 1px solid rgb(50, 50, 50);
    border-radius: 1px;
    color: black;
}
.etela {
    border: 5px solid black;
    border-radius: 10px;
    background-color: rgb(250, 175, 36);
    color: black;
    box-shadow: 1px 1px 2px black , -1px -1px 2px white;
}
.etela td {
    border: 1px solid rgb(50, 50, 50);
    border-radius: 1px;
    color: black;
}
.etela:hover td{
    background-color: rgb(255, 213, 0);
    border:1px dashed wheat ;
    border-radius: 2px;
    box-shadow: 1px 1px 2px black , -1px -1px 2px white;


}
.mara:hover td{
    background-color: rgb(255, 86, 24);
    border:1px dashed wheat ;
    border-radius: 2px;
    box-shadow: 1px 1px 2px black , -1px -1px 2px white;


}
    </style>
</head>
<body>
    <table class="nomre">
        <tr class="onvan">
            <th>نام</th>
            <th>نمره</th>
            <th>وضعیف</th>
        </tr>
        <tr class="etela">
            <td>آرمین</td>
            <td>19</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr class="etela">
            <td>عباس</td>
            <td>12</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr class="etela mara">
            <td>زهرا</td>
            <td>9</td>
            <td>مردود</td>
        </tr>
        <tr class="etela">
            <td>سعید</td>
            <td>19.5</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr class="etela" >
            <td>محمد</td>
            <td>17</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr class="etela">
            <td>علی</td>
            <td>18</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
        <tr class="etela mara">
            <td>حسین</td>
            <td>7</td>
            <td>مردود</td>
        </tr>
        <tr class="etela">
            <td>هوشنگ</td>
            <td>20</td>
            <td>قبول</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>

کاربر 364 دانلود HTML CSS
0
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mahyar</title>
</head>

<style>
:root{
--white: #ffffff ;
--black: #000000 ;
--orange : #FFA500 ;
--yellow: #FFFF00 ;
--green: #008000 ;
--blue: #0000FF ;
--purple: #800080 ;
--brown: #A52A2A ;
--goldenrod: #DAA520 ;
--lightgray: #D3D3D3 ;
}
#body{
  background-color: cadetblue;
}
#TABLE th , td{
  border: 2px solid var(--black);
  border-collapse: collapse;
}


#TABLE{
  position: relative;
  top: 20px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  background-color: var(--lightgray);
}

th:nth-child(odd){
  background-color: rgb(241, 185, 113);
  color: var(--purple);
  text-align: center;
  text-decoration: line-through;
  cursor: pointer;
  border-radius: 40%;
}

td:nth-child(even){
  background-color: darkcyan;
  border-radius: 40%;
  text-align: center;
  color: blue;
  font-style: italic;
  cursor: pointer;
  box-shadow: 10px 10px 10px var(--orange);
  overflow-x: hidden;
  overflow-y: hidden;
}

td:nth-child(odd){
  background-color: crimson;
  border-radius: 40%;
  text-align: center;
  cursor: pointer;
  color: var(--white);
  border: 2px solid seagreen;
  box-shadow: 10px 10px 10px var(--black);
  overflow-x: hidden;
  overflow-y: hidden;
}


#caption{
  position: relative;
  margin-bottom: 15px;
  width: 500px;
  height: 30px;
  background-color: darkslategray;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  padding-top: 10px;
  border-bottom-left-radius: 99%;
  border-top-right-radius: 99%;
  cursor: pointer;
  color: var(--yellow);
  border: 2px solid var(--lightgray);
  box-shadow: 10px 10px 10px var(--blue);
  font-family: 'Lucida Sans', 'Lucida Sans Regular', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Geneva, Verdana, sans-serif;
  font-style: italic;
  font-weight: 500;
}
</style>


<body id="body">

<table id="TABLE">
<caption id="caption">Student score table</caption>

<tr>

<th>Name</th>

<td>Hassan Hosseini</td>
<td>Hooshang Mohammadi</td>
<td>Reza Hassani</td>
<td>Mohammad Rezai</td>
<td>Mahsa Mardani</td>
<td>Milad Mohammadi</td>
<td>Tina Rezai</td>
<td>Heshmat Farahani</td>

</tr>


<tr>

<th>Score</th>

<td>17.25</td>
<td>20</td>
<td>13</td>
<td>9</td>
<td>19</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td>2.75</td>

</tr>


<tr>

<th>Condition</th>

<td>Passed</td>
<td>Passed</td>
<td>Passed</td>
<td>Faild</td>
<td>Passed</td>
<td>Passed</td>
<td>Passed</td>
<td>Faild</td>

</tr>

</table>

</body>
</html>
کاربر 775 دانلود HTML CSS

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */


  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن