تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

حذف تکراری های آرایه

Admin آسان 39/ دانلود 1661 بازدید

تابعی بنویسید که یک لیست (آرایه) به عنوان پارامتر دریافت کند، و آیتم های تکراری آن را حذف کند و لیست (آرایه) جدید را برگرداند

18 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
def NonRepetitives(arr):
    return list(set(arr))

# print(NonRepetitives([1, 5, 3, 2, 1, 2, 5, 3]))
# Run --> [1, 2, 3, 5]
Unknown دانلود Python
1
+1
def text (l) :
    s = set(l)
    l = list(s)

    return l

i = input("Enter  : ")
print(text(i))
Parsaghasemi13 دانلود Python
1
+1
def remove_duplicates(lst):
    return list(set(lst))
Hamed دانلود Python
1
+1
#لیست مورد نظر برای حذف تکراری ها 
listt = [11,11,45,45,78,78]
def tekrar(listt):
#حلقه ای که شمارنده آن کاراکتر های لیست باشد 
    for i in listt :
#یک شرط که بررسی کند با کمک تابع کانت که شمارنده تکرار نداشته باشد 
        if listt.count(i):
#اگر تکرار داشت باشد در اینجا حذف میشود 
            listt.remove(i)
#و اگر نه به کار خود ادامه میدهد و در پایان حلقه لیست را بازپس میدهد 
    return listt
print(tekrar(listt))
Knowledgebiome دانلود Python
0
def remove(l):
    l = set(l)
    return l


l2 = remove(["hooshang", "hooshang", "amir"])
print(l2)
Shahrooz دانلود Python
0
def remove(m):
   m = set(m)
    return m
e = remove(["reza", "hooshang", "amir","ahmad","fatame","hossein","amir", "reza" ])
print(e)
Hossein دانلود Python
0
def edit(l):
    s = set(l)
    l = list(s)
    return l
Aryan84 دانلود Python
0
def remove(l):
    a=set(l)
    l=list(a)
    return l
i=input("Enter: ")
print(remove(i))
Mahan78 دانلود Python
0
b = []
def true_list(name):
  for i in name:
    if i not in b:
      b.append(i)
  return b

my_list = ['zahra', 'fateme', 'ayda', 'fateme' , 'ziba', 'zahra', 'fateme', 'ayda', 'roya' ]
print(true_list(my_list))
F2030 دانلود Python
0
def remove(duplicate):
    final_list = []
    for num in duplicate:
        if num not in final_list:
            final_list.append(num)
            final_list.sort()
    return final_list


duplicate = input("enter your list :")
print(remove(duplicate))
کاربر 919 دانلود Python
0
def create_list(li: list) :
  m = []
  for i in li :
    if i not in m :
      m.append(i)
    else :
      pass
  return print(m) 
n = input ("liste khod ra vared konid: ")
create_list (n)
کاربر 1645 دانلود Python
0
list1 = ['farshad','goli','arman','sara','fariba','goli','farshad']
list2 = []
for list2 in set(list1):
    print(list2)
print()
Farshad10 دانلود Python
0
<?php

$a = array(1,2,3,4,1);
$b = array_unique($a);

echo '<pre>';
echo 'Before :<br><br>';
print_r($a);
echo '<br>After :<br><br>';
print_r($b);
echo '</pre>';
Kian90 دانلود php
0
def hazfe_tekrar(self,list) : 
    x=set(list)
    k=[]
    for u in x :
      k.append(u)
    print(k)  
Soheyl دانلود Python
0
def harf_tekrari(arr):
    s=set(arr)
    return(s)

Mary12 دانلود Python
0
students=["ali","hasan","hasan","hosein","akbar","ali","akbar"]
def unique(students):
    return list(dict.fromkeys(students))
print(students)
final_list=unique(students)
print(final_list)
Alireza949 دانلود Python
0
list =[1,2,3,3,2,1] 
llist_set = set(list) 
list = list(llist_set) 
print (list) 
کاربر 2375 دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن