تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

خلاصه کننده متن

Admin آسان 34/ 976 بازدید

تابعی بنویسید که یک متن دریافت کند و درصورتی که متن طولانی تر از 100 کاراکتر بود، 100 کاراکتر اول آن را به همراه «...» برگرداند. در غیر این صورت کل متن را بدون تغییر برگرداند.

19 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
def kotah(text):
    if len(text) > 100 :
        print('------------------------------------------')
        print(text[:100],'....')
    else:
        print(text)

text = input("your text: ")
kotah(text)
Hamed دانلود Python
2
+1
+1
comment=str(input("please leave your comment: "))
a=len(comment)
if a>100:
    print(comment[:100] + "...")
else:
    print(comment)
Mahan78 دانلود Python
1
+1
-1
+1
def u(p):
    if len(p) > 100 :
        return p[:100] + '...'
    
o = input('str:')
print(u(o)) 
Hossein دانلود Python
1
+1
a = []
a += input("enter jomle: ")
if len(a) > 100:
  for i in a[:101]:
    print(i , end="")
  print(" " , "...")
else:
  for i in a :
    print(i , end='')
Nima280 دانلود Python
1
+1
def abridgement(txt):
    txt = str(txt)
    res = txt
    if len(txt)>100:
        res = txt[:100]+'...'
    return res
Unknown دانلود Python
0
def txt(x):
    l= len(x)
    
    if l<101:
        return x    
    else:
        return ('{} ...'.format(x[0:101]))
i=txt('tamara')
print(i)
Tamara دانلود Python
0
def myfun(f):
  if len(f)<=100:
    print(f)
  else:
    print("《" , f[:101] , "》")
myfun(input("enter:"))
Mla23 دانلود Python
0
matn = input('enter your matn: ')
def s(string_):
    if len(string_) > 100:
        return string_[0:100]+'...'
    else:
        return string_
x = s(matn)
print()
print(x)
Reza01 دانلود Python
0
def txt(t):
    if len(t)>100:
       return t[:100]+"..."
    else:
        return(t)
Amirowich دانلود Python
0
def chr(inp):
    if len(inp)>100:return((inp[:100])+'...')
  else:print(inp)
Ordinaryperson دانلود Python
0
def txt(a):
    if len(a)>100:
        return a[:100]+'...'
    else:
        return a

k=input("text: ")
print(txt(k))   
Zb8319 دانلود Python
0
def text(s):
    return s[:100]+"..." if len(s)>100 else s
k=input("text: ")
print(txt(k))
Zb8319 دانلود Python
0
def text(s):
    result= s[:100]+"..." if len(s)>100 else s
    return result
k=input("text: ")
print(txt(k))
Zb8319 دانلود Python
0
def matn (m) :
    if ( len ( m )  ) > 100 : 
        print (m [ :101 ] , "..." )    
    else : 
        print (m)
        
matn(input("Write : "))
Kian1390 دانلود Python
0
def txt(i):
    print(i[:10])
    (i[:10])== print("...")
i = input("txt : ")
txt(i)
Hirbod87 دانلود Python
0
def sent(a):
    if len(a) < 100:
        print(a)
    elif len(a) > 100:
        print(a[1:100],'...')    
b = input('Your text : ')
sent(b)
Pooria08 دانلود Python
0
def txt(text):
  if len(text)>100:
    print(text[:100], "....")
  else:
    print(text)
txt()
کاربر 1393 دانلود Python
-1
-1
x = input("please enter:")
i = len(x)
if i > 100:
    print("..." + x)
else:
    print(x)
Amirhossein دانلود Python
-1
-1

l = []
a = input("text:")
l.append(a)
if len(l) > 100:
  print(l[:101],"...")
else:
  print(a)
کاربر 481 دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن