تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

خلاصه کننده متن

Admin آسان 34/ دانلود 1348 بازدید

تابعی بنویسید که یک متن دریافت کند و درصورتی که متن طولانی تر از 100 کاراکتر بود، 100 کاراکتر اول آن را به همراه «...» برگرداند. در غیر این صورت کل متن را بدون تغییر برگرداند.

25 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
text=input('text: ')
lst=list(text)
tRes=""
if len(lst)<=100:
  print(text)
else:
  for i in range(100):
    tRes+=lst[i]
tRes+='...'
print(tRes)
Ashkantahmasbi1387 دانلود Python جدید
2
+1
+1
def u(p):
    if len(p) > 100 :
        return p[:100] + '...'
    
o = input('str:')
print(u(o)) 
Hossein دانلود Python
2
+1
+1
def kotah(text):
    if len(text) > 100 :
        print('------------------------------------------')
        print(text[:100],'....')
    else:
        print(text)

text = input("your text: ")
kotah(text)
Hamed دانلود Python
2
+1
+1
comment=str(input("please leave your comment: "))
a=len(comment)
if a>100:
    print(comment[:100] + "...")
else:
    print(comment)
Mahan78 دانلود Python
1
+1
a = []
a += input("enter jomle: ")
if len(a) > 100:
  for i in a[:101]:
    print(i , end="")
  print(" " , "...")
else:
  for i in a :
    print(i , end='')
Nima280 دانلود Python
1
+1
def abridgement(txt):
    txt = str(txt)
    res = txt
    if len(txt)>100:
        res = txt[:100]+'...'
    return res
Unknown دانلود Python
0
def txt(x):
    l= len(x)
    
    if l<101:
        return x    
    else:
        return ('{} ...'.format(x[0:101]))
i=txt('tamara')
print(i)
Tamara دانلود Python
0
def myfun(f):
  if len(f)<=100:
    print(f)
  else:
    print("《" , f[:101] , "》")
myfun(input("enter:"))
Mla23 دانلود Python
0
matn = input('enter your matn: ')
def s(string_):
    if len(string_) > 100:
        return string_[0:100]+'...'
    else:
        return string_
x = s(matn)
print()
print(x)
Reza01 دانلود Python
0
def txt(t):
    if len(t)>100:
       return t[:100]+"..."
    else:
        return(t)
Amirowich دانلود Python
0
x = input("please enter:")
i = len(x)
if i > 100:
    print("..." + x)
else:
    print(x)
Amirhossein دانلود Python
0

l = []
a = input("text:")
l.append(a)
if len(l) > 100:
  print(l[:101],"...")
else:
  print(a)
Negar دانلود Python
0
def chr(inp):
    if len(inp)>100:return((inp[:100])+'...')
  else:print(inp)
Ordinaryperson دانلود Python
0
def txt(a):
    if len(a)>100:
        return a[:100]+'...'
    else:
        return a

k=input("text: ")
print(txt(k))   
Zb8319 دانلود Python
0
def text(s):
    return s[:100]+"..." if len(s)>100 else s
k=input("text: ")
print(txt(k))
Zb8319 دانلود Python
0
def text(s):
    result= s[:100]+"..." if len(s)>100 else s
    return result
k=input("text: ")
print(txt(k))
Zb8319 دانلود Python
0
def matn (m) :
    if ( len ( m )  ) > 100 : 
        print (m [ :101 ] , "..." )    
    else : 
        print (m)
        
matn(input("Write : "))
Kian1390 دانلود Python
0
def txt(i):
    print(i[:10])
    (i[:10])== print("...")
i = input("txt : ")
txt(i)
Hirbod87 دانلود Python
0
def sent(a):
    if len(a) < 100:
        print(a)
    elif len(a) > 100:
        print(a[1:100],'...')    
b = input('Your text : ')
sent(b)
Pooria08 دانلود Python
0
def txt(text):
  if len(text)>100:
    print(text[:100], "....")
  else:
    print(text)
txt()
کاربر 1393 دانلود Python
0
def kholase() : 
  text=input('enter a text : ')
  if len(text) > 100 :
    print(text[:101]+'...')
  else : 
    print(text)  

kholase()    
Soheyl دانلود Python
0
while 1:
	def i():
		j=input("enter your sentence:\n")
		print("\n\n")
		if len(j)>=99:
			print(">>>",j[:99]+"...")
		else:
			print(">>>",j)
	print(".......................................................")
	i()
Asgaryam دانلود Python
0
def less():
    #متغییر مورد استفاده 
    long_text=input('enter your info: ')
    #متغییر سی که برای شمارش استفاده میشه ،به جهت استفاده نکردن از تابع لن 
    c=0
    #و حلقه ای که شمارش رو انجام میده و مسیری متفاوت برای شمردن تعداد کاراکتر ها است 
    for i in long_text:
        c+=1
    #شرط مورد نظر جهت اسلایسینگ 
    if c >=100:
        return long_text[0:100]+'...'
#محل فراخوانی تابع 
print(less())
Knowledgebiome دانلود Python
0
def Sum ( Text ) :
    l = []    
    num = 0
    if len ( Text ) > 100 :       
        for i in Text :           
            l . append ( i )         
            num += 1        
            if num == 100  :                
                break
            
        print ( "..................................." )
            
        for i in l :            
            print ( i , end = "" )                    
         print ( "..." )
        else :
            print ( Text )
        
Sum ( input ( "Enter your Text : " ) )
Kian1390 دانلود Python
0
text = input ('Enter your text : ')

def text_cut(text):
    if len(text) > 100 : 
        return (text[:100])
    
    elif len(text) < 100:
        return text
    
print (text_cut(text))
Tadashi دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن