تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

6
+1
+1
+1

دریافت مشخصات کاربر و چاپ در خروجی

Admin آسان 1/ دانلود 3017 بازدید

برنامه ای بنویسید که اسم، سن و شهر کاربر را دریافت کند و در خروجی چاپ کند

40 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
7
+1
+1
+1
name = input("what is your name: ")
age = input("how old are you: ")
city = input("where are you from: ")

print(name , age , city)
Amirkoulivand دانلود Python
4
+1
+1
+1
name = input('esm: ')
age = input('sen: ')
city = input('shahr: ')
print(name + age + city) 
Admin دانلود Python
4
+1
+1
+1
name = input("what is your name? :")
age = input("how old are you? :")
city = input("which city do you live? :")

print(name)
print(age)
print(city) 
کاربر 48 دانلود Python
4
+1
+1
+1
print('salam khosh amadid')
x=input('your name')
y=input('your city')
z=input('your age')
print('shoma {},{}sale az shahr {} hastid'.format(x,z,y))

کاربر 442 دانلود Python
3
+1
+1
+1
name = input("enter your name:")
age = input("enter your age:")
city = input("enter your city name:")
Print(name , age , city)
Afra1919 دانلود Python
3
+1
+1
+1
name = input('what is your name? ')
age = input('how old are you? ')
city = input('were are you from? ')
print('__________________________________')
print(name, age, city)
print('__________________________________')
Amirtaha دانلود Python
2
+1
+1
Name=input(''what is your name?")

age=int(input("How old areyou? :")

city=input(''which city do you live? :")

print(Name)
print(age)
print(city)
Hamed19 دانلود Python
2
+1
+1
Name=input ("what is your name? ")
Year=input ("how old are you? ")
City=input ("what city are you in? ")
Print (Name,Year,"years","old","from", City) 
Yasin دانلود Python
1
+1
name = str(input("please enter your name: "))
age = int(input("please enter your age: "))
city = str(input("please enter which city do you live: "))
print("hi " + str(name) + " your age is " + int(age) + " and you live in " + str(city))
Aryan84 دانلود Python
1
+1
name= input ("what is your name? ")
height= input ("What is your height?")
age = input ("how old are you? ")
temp= input("What is your temp?")
print("Welcome to the app",name)
print ("temp your:",age )
print("name your:",name)
print("height your:",height)
print("age your:",age)
Hossein دانلود Python
1
+1
name = input("what is your name?: ")
age = input("How old are you?: ")
city = input("where are you from?: ")
print(name ,age ,city)
Mohammad628 دانلود Python
1
+1
name = input('enter you name : ')
age = input('enter you age : ')
city = input('enter your city name : ')
print(name, age, city)
Naaji دانلود Python
1
+1
Information=(input("name=") ,input ("age=") , input("city="))
Print(information) 
Mla23 دانلود Python
1
+1
name = input("enter your name:")
age = input("enter your age:")
city = input("enter your city name:")
Print(name , age , city)

Amirsaylent دانلود Python
1
+1
a = input("whats your name?")
b = int(input("how old are you?"))
c = input("where do you live?")

print()
print(a, b, c)
Kiachetore دانلود Python
1
+1
  name = input("Enter your name: ")
age = input("enter your age: ")
city = input("Enter your city: ")
print(name)
print(age)
print(city)
کاربر 1034 دانلود Python
0
name=input("what is your name:")
age=int(input("how old are you:"))
city=input("where are you from:")
print("your name",name)
print("your age:", age)
print("your city:",city)
کاربر 166 دانلود Python
0
name = input('what is your name: ')
age = input('what is your age: ')
city = input('enter city : ')

print(name,'\n',age,'\n',Date_of_birth)
Reza01 دانلود Python
0
name = input("what is your name ?")
age = input("age :")
city = input("city :")
print(name)
print(age)
print(city)


کاربر 201 دانلود Python
0
name=input("name:")
age=input("age:")
city=input("city:")
print(name , age , city)
Amirowich دانلود Python
0
name = input('What\'s your name : ')
age = int(input('How old are you : '))
city = input('In witch city are you living : ')
print('name : {}\nage : {}\ncity : {}'.format(name, age, city))

Astehal دانلود Python
0
name= input('whats your name?')
age= input('how old you?')
location=input('where are you from?')
print('your name {}'.format(name))
print('your age {}'.format(age))
print('your city {}'.format(location))
کاربر 500 دانلود Python
0
print(input('age: '),',',input('name: '),',',input('city: '))
Ordinaryperson دانلود Python
0
name = input("what is your full name: ")
age = input('How old are you: ')
city = input('where are you living: ')
print('your information : ',name ,'is',age,'years old and lives in',city)
کاربر 984 دانلود Python
0
a = input("your name :")
b = input(" your city : ")
c = input(" your age : ")
print('''your name is {}
your age {}
your city {}'''.format(a,c,b)
کاربر 1030 دانلود Python
0
name = input("Enter your name : ")
last_name = input("Enter your last name : ")
age = eval(input("Enter your age : "))
city = input("Enter your city : ")
print(f"your name : {name} and your last name : {last_name} and your age : {age} and your city : {city}")
کاربر 1077 دانلود Python
0
m = input('name:')
n = int(input('age:'))
s = input('city:')

print(m , n , s)
Mayoka دانلود Python
0
name = input("Enter your name: ")
age = input("Enter your age: ")
city = input("Enter your city: ")

print (f'{name}\n{age}\n{city}')
کاربر 1645 دانلود Python
0
name = input('Enter your name: ')
age = input('Enter your age: ')
city = input('Enter your city: ')

print(".............")
print(f"1. your name is {name}")
print(f"2. your age is {age}")
print(f"3. your city is {city}")
کاربر 1742 دانلود Python
0
  def userinfo () :
    name=input('whats your name ? ')
    age=input('how old are you ? ')
    city=input('which city do you live ? ')
    
    print('\nname : {} \nage : {} \ncity : {}'.format(name,age,city))  
Soheyl دانلود Python
0
esm = input("esm ra vared konid: ")
sen = input("sen khod ra vared konid: ")
shahr = input("esm shahr khod ra vared konid: ")

print("khosh omadi {} {} sale az {}".format(esm, sen, shar))
کاربر 665 دانلود Python
0
number = int(input("number : "))

list =  []

for i  in range(1 , number + 1)
print(str(number)*number)
کاربر 2144 دانلود Python
0
name = input ("what is your name? ")
lastname = input ("what is your lastname? ")
age = input ("how old are you? ")
city = input ("where are you from? ")

print (name , lastname , age , city)
کاربر 2144 دانلود Python
0
name = input('enter name : ')
age = int(input('enter age : '))
city = input('enter age : ')


print(f'name : {name}\nage : {age}\ncity : {city}')
کاربر 2191 دانلود Python
0
name = input("enter name : ")
age = int(input("enter age :"))

Computing = abs(age - 1403)
print(f"{name} was born in {Computing}")
کاربر 2226 دانلود Python
0
name , age , city = input("Enter your name, age and city : ").split()
print(f"Your name is {name} and your age is {age} and you still live in {city}") 
کاربر 2226 دانلود Python
0
name= input(" What is your name? ")
age= input("How old are you? ")
city= input("Where are you from? ")


print("I am ", name, " , i have ", age,
       " years old and i come from ", city)

Neg13 دانلود Python
0
name = input("نام خود را وارد کنید: ")
age = input("سن خود را وارد کنید: ")
city = input("شهر خود را وارد کنید: ")
print(f"نام شما {name} , سن شما {age} , شهر شما {city}")
کاربر 2333 دانلود Python
0
a = input('name?: ')
b = input('age?: ')
c = input('city?: ')
print( a , b , c )

Afgcoder1203 دانلود Python
0
name=input('asmet ro vared kon:')
name2=input('sen ro vared kon:')
name3=input('shahret ro vared kon:')
print('name:',name)
print('---------------------------------------------------------------------------------------')
print('age:',name2)
print('---------------------------------------------------------------------------------------')
print('city:',name3)
کاربر 2378 دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن