تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

6
+1
+1
+1

دریافت مشخصات کاربر و چاپ در خروجی

Admin آسان 1/ 1563 بازدید

برنامه ای بنویسید که اسم، سن و شهر کاربر را دریافت کند و در خروجی چاپ کند

29 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
6
+1
+1
+1
name = input("what is your name: ")
age = input("how old are you: ")
city = input("where are you from: ")

print(name , age , city)
Amirkoulivand دانلود Python
4
+1
+1
+1
print('salam khosh amadid')
x=input('your name')
y=input('your city')
z=input('your age')
print('shoma {},{}sale az shahr {} hastid'.format(x,z,y))

کاربر 442 دانلود Python
3
+1
-1
+1
name = input('esm: ')
age = input('sen: ')
city = input('shahr: ')
print(name + age + city) 
Admin دانلود Python
1
+1
-1
+1
name = input("enter your name:")
age = input("enter your age:")
city = input("enter your city name:")
Print(name , age , city)
Afra1919 دانلود Python
1
-1
+1
+1
name = input('what is your name? ')
age = input('how old are you? ')
city = input('were are you from? ')
print('__________________________________')
print(name, age, city)
print('__________________________________')
Amirtaha دانلود Python
1
+1
a = input("whats your name?")
b = int(input("how old are you?"))
c = input("where do you live?")

print()
print(a, b, c)
Kiachetore دانلود Python
1
+1
  name = input("Enter your name: ")
age = input("enter your age: ")
city = input("Enter your city: ")
print(name)
print(age)
print(city)
کاربر 1034 دانلود Python
0
-1
+1
-1
name = input("what is your name? :")
age = input("how old are you? :")
city = input("which city do you live? :")

print(name)
print(age)
print(city) 
کاربر 48 دانلود Python
0
+1
-1
name = input('enter you name : ')
age = input('enter you age : ')
city = input('enter your city name : ')
print(name, age, city)
Naaji دانلود Python
0
+1
-1
name = input("enter your name:")
age = input("enter your age:")
city = input("enter your city name:")
Print(name , age , city)

Amirsaylent دانلود Python
0
name=input("name:")
age=input("age:")
city=input("city:")
print(name , age , city)
Amirowich دانلود Python
0
name = input('What\'s your name : ')
age = int(input('How old are you : '))
city = input('In witch city are you living : ')
print('name : {}\nage : {}\ncity : {}'.format(name, age, city))

Astehal دانلود Python
0
name= input('whats your name?')
age= input('how old you?')
location=input('where are you from?')
print('your name {}'.format(name))
print('your age {}'.format(age))
print('your city {}'.format(location))
کاربر 500 دانلود Python
0
print(input('age: '),',',input('name: '),',',input('city: '))
Ordinaryperson دانلود Python
0
name = input("what is your full name: ")
age = input('How old are you: ')
city = input('where are you living: ')
print('your information : ',name ,'is',age,'years old and lives in',city)
کاربر 984 دانلود Python
0
a = input("your name :")
b = input(" your city : ")
c = input(" your age : ")
print('''your name is {}
your age {}
your city {}'''.format(a,c,b)
کاربر 1030 دانلود Python
0
name = input("Enter your name : ")
last_name = input("Enter your last name : ")
age = eval(input("Enter your age : "))
city = input("Enter your city : ")
print(f"your name : {name} and your last name : {last_name} and your age : {age} and your city : {city}")
کاربر 1077 دانلود Python
0
m = input('name:')
n = int(input('age:'))
s = input('city:')

print(m , n , s)
Mayoka دانلود Python
0
name = input("Enter your name: ")
age = input("Enter your age: ")
city = input("Enter your city: ")

print (f'{name}\n{age}\n{city}')
کاربر 1645 دانلود Python
0
name = input('Enter your name: ')
age = input('Enter your age: ')
city = input('Enter your city: ')

print(".............")
print(f"1. your name is {name}")
print(f"2. your age is {age}")
print(f"3. your city is {city}")
کاربر 1742 دانلود Python
-1
+1
-1
-1
Name=input(''what is your name?")

age=int(input("How old areyou? :")

city=input(''which city do you live? :")

print(Name)
print(age)
print(city)
Hamed19 دانلود Python
-1
+1
-1
-1
Name=input ("what is your name? ")
Year=input ("how old are you? ")
City=input ("what city are you in? ")
Print (Name,Year,"years","old","from", City) 
Yasin دانلود Python
-1
-1
-1
+1
name = str(input("please enter your name: "))
age = int(input("please enter your age: "))
city = str(input("please enter which city do you live: "))
print("hi " + str(name) + " your age is " + int(age) + " and you live in " + str(city))
Aryan84 دانلود Python
-1
-1
-1
+1
name= input ("what is your name? ")
height= input ("What is your height?")
age = input ("how old are you? ")
temp= input("What is your temp?")
print("Welcome to the app",name)
print ("temp your:",age )
print("name your:",name)
print("height your:",height)
print("age your:",age)
Hossein دانلود Python
-1
-1
+1
-1
name = input("what is your name?: ")
age = input("How old are you?: ")
city = input("where are you from?: ")
print(name ,age ,city)
Mohammad628 دانلود Python
-1
-1
-1
+1
Information=(input("name=") ,input ("age=") , input("city="))
Print(information) 
Mla23 دانلود Python
-1
-1
name = input("what is your name ?")
age = input("age :")
city = input("city :")
print(name)
print(age)
print(city)


کاربر 201 دانلود Python
-2
-1
-1
name=input("what is your name:")
age=int(input("how old are you:"))
city=input("where are you from:")
print("your name",name)
print("your age:", age)
print("your city:",city)
کاربر 166 دانلود Python
-2
-1
-1
name = input('what is your name: ')
age = input('what is your age: ')
city = input('enter city : ')

print(name,'\n',age,'\n',Date_of_birth)
Reza01 دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن


  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن