تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

28
+1
+1
+1

دریافت ورودی از کاربر

Admin آسان 52/ دانلود 5380 بازدید پربازدید

برنامه ای بنویسید که اسم کاربر را از ورودی دریافت کند و پیغام خوش آمد گویی زیر را چاپ کند


What is your name: AmirHossein
Welcome AmirHossein

60 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
name = imput(what's your name?)
print(welcome name)
کاربر 2546 دانلود Python جدید
0
name = input(“What is your name?”)
print=(name , “welcome”)
کاربر 2629 دانلود Python جدید
0
a = str(input("esm shoma chist?"))
print("Welcome", a)
Adrin9191 دانلود Python جدید
0
def hello (x):
 x = input('inter your name')
 print('welcome',x)
p = 0
hello(p)
Amirahzr دانلود Python جدید
17
+1
+1
+1
name = input("What is your name: ")
print('Welcome', name) 
Admin دانلود Python

(":name = input("what is your name print("welcome, name) کاربر 1808


9
+1
+1
+1
name = input("please enter your name: ")
print ("welcome " + name) 
Aryan84 دانلود Python
8
+1
+1
+1
name = input("what is your name: ")
print ("welcome", name)
کاربر 120 دانلود Python
4
+1
+1
+1
name = input('what is your name\n')
print('welcome {}'.format(name)) 
Tamara دانلود Python
4
+1
+1
+1
name = input("what is your name: ")
print ("welcome" , name)
Afra1919 دانلود Python
4
+1
+1
+1
name = input("whats your name ?")
print(f" welcom  {name}")
Amirhossein88 دانلود Python
2
+1
+1
print ( ' What is your name ' ' : ' ' AmirHossein ' }
print ( ' Welcome AmirHossein ' )
Manfard دانلود
1
+1
name = input("what is your name: ")
print("welcome " + name)
Aryan84 دانلود Python
1
+1
name = input("What is your name: ") print() if name == name: print("welcome " + name) else: print("else")
Amirprx3 دانلود Python
1
+1
name = input('enter your nane')
print(name)
name = 'welcom amirhossein'
print(name)
Alireza0133 دانلود Python

name = input("What is Your Name? ") print("Welcome","sir",name) کاربر 1657


1
+1
a = input('enteryour name:')
b = wellcom
Print('b',"a")
Pourya21 دانلود Python
1
+1
A= input ('enter your name:')
B=' welcome '
print(B,A)
Pourya21 دانلود Python
1
+1
name = input('Enter your name --> ')
print('Welcome ' + name)

#Output: 
# Enter your name --> Meraj
# Welcome Meraj
Naaji دانلود Python
1
+1
name=input("name:")
print("welcome" , name)
Amirowich دانلود Python
1
+1
user_name=input('what is your name: ')

ask=input(f'hello {user_name} how is every thing? good or bad ?')
if ask=='good':
    print('how nice to hear that!😀')
elif ask=='bad':
    print('I am so sorry to hear that😥')
else:
    print('I could not understand ...😩')
Knowledgebiome دانلود Python
0
name = input("what is your name")

if name == name:
print("welcome"+ name)
Amirprx3 دانلود Python
0
name=input("enter your name")
print(name)
print("welcome،"+
name)
Yaghoubi102 دانلود Python
0
name = input("Enter Your name : ")
print(f"Welcome {name} " )
Mahmoodi دانلود Python
0
x = input('What is your name: ')
print('Welcome {}'.format(x))

Astehal دانلود Python
0
name = input('What is your name? ')
print('-' * 30)
print(f'welcome {name}')
print('-' * 30)
Amir1 دانلود Python
0
name = input('name = input("enter Your name: ")
print('welcome' , name )
کاربر 483 دانلود Python
0
a=input('whats your name: ')
Print('welcom',a)
Abtin67 دانلود Python
0
#پیام خوشامد گویی
a = input("enter your name:")
print("welcome",a)
کاربر 462 دانلود Python
0
name = input ("waits your name:?")

print ("welcome" , name)کاربر 516 دانلود Python
0
name = input("what is your name?")
print('welcome to python', name)
کاربر 542 دانلود Python
0
Name = input("Please Enter Your Name :")

Sentence = f'Welcome {Name}'

print(Sentence)
Taha1390 دانلود Python
0
userName = input("What is your name: ")

if len(userName) > 0 and userName.isspace() == False:
  for name in userName:
    if name.isdigit():
      print(f"\nThis input(({userName})) is not visible")
      breakelse:
    print(f"\nWelcome {userName}")

else:
  print(f"\nThis input(({userName})) is not visible")

Rauf1399 دانلود Python
0
name = input ("what is your name : "' )
print ("welcome" , name)
کاربر 608 دانلود Python
0
Name=input('enter your name please:')
print ('welcome', '', name)
Mohana دانلود Python
0
a = input("last name :")
b = input(''first name :")

print("welcom",a,b)
Dcoder دانلود Python
0
a = input ("with is your name? : ")
pribt("welcome" , a)
کاربر 713 دانلود Python
0
name = str(input("who are you "))
print("welcom",name)
Mali110 دانلود Python
0
name = str(input("Please Inter Your Name : ").title())
while(len(name) < 1) :
    name = str(input("[ invalid ] Please Inter Your Name Again : ").title())
    
print(f"Welcome  {name}")
کاربر 827 دانلود Python
0
var = input ("what is your name?")
print("wellcome" ,var)
کاربر 851 دانلود Python
0
b = input('name:')
print('Welcome {}'.format(b))
Mayoka دانلود Python
0
fun main() {
  val name = readLine()
  println("What is your name: $name\n"
      + "Welcome $name")
}

کاربر 1279 دانلود Kotlin
0
name = input ("what is your name???          ")
print("welcom", name)
Alikhamooshi دانلود Python
0
x= input("what  is your name: ")
y = ("welcom")
print(y + x)
کاربر 1550 دانلود Python
0
number = 0
while number != 100 :
  number += 2print(number)
Mahmoodi دانلود Python
0
n = input('What is your name:')
if n:
 print(f'Welcome {n}')
else:
 print('try again!')
کاربر 1666 دانلود Python
0
name = input('enter your name: ')
print ('what is your name:', name)
print ('welcome' ,name) 
کاربر 1681 دانلود Python
0
Name = input("نام خود را وارد کنید: ")
print("خوش اومدی" + " " + Name + " " + "جون")
کاربر 1803 دانلود Python
0
A=input('What is your name:')
print('Welcome AmirHossein')
input("Press enter to display the registered name")
print(A)
کاربر 2019 دانلود Python
0
name = input("esm khod ra vred konid: ")
print(f"welcome {name}")
کاربر 2027 دانلود Python
0
name = input('please enter your name')<a>('amir', / f
print ('welcome' , amir )
Amirreza دانلود Python

خوبه این کد Amirreza


0
name=input(´ what is your name :´)
print( ´welcome ´ , name)
کاربر 1972 دانلود Python
0
n=input (''enter the name")
print(''well come '',n)
Python دانلود Python
0
a=input (''What is your name :")
print(''Welcome '',a)
Barabas دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن