تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
-1
+1
-1

ذخیره اطلاعات در فایل

Admin آسان 11/ 1253 بازدید

برنامه ای بنویسید که اسم و شماره دانشجویی کاربران را دریافت کند و در یک فایل به اسم students.txt ذخیره کند. همچنین بعد از هر ذخیره سازی، کل اطلاعات این فایل را در خروجی نمایش دهید.

12 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
impot pickle
names=[ ]
scores=[ ]

while 1:
   name=input("name: ")
   score=int("inpute: ")
   names.append(name)
  scores.append(score)

if names==" " break

for i ,name enumerat(names)

n=pickel.dump(names)
s=pickle.dumps(scores)
 

f=open("steudents.txt"."wb")
f.write(n)
f.write(s)

f.close()

f=open("students.txt"."rb")
b=f.read()
c=pickle.louds(b)

f.close()

c=pickle.louds(b)

print(nams[i] ,scores[i])
کاربر 1490 دانلود Python
0
-1
+1
name = input('what is your name?\n')
code = input('what is your code?\n')
file = open("students", "a")
file.write('\nname: '+name+' code: '+code)
file.close()
file_r = open("students", "r")
print(file_r.read())
file_r.close()
Mrpy2023 دانلود Python

نیاز نیست فایل txtباز کنیم Moje4777


برای اینکه داخل فایل ذخیره بشه اول باید به باینری تبدیلش کنیم کاربر 1490


0
while 1:
    f = open("students.txt" , "a")
    name = input("If you want to finish, send this part empty\nenter name: ")
    if name == "":
        break
    student_code= input("enter student code: ")
    f.write(f"\nname: {name}\nstudent code: {student_code}")
    f.write("\n------------------------------")
    f.close()
    file = open("students.txt" , "r")
    print(file.read())
    

Aryan84 دانلود Python

مگه اول نباید کدها رو تبدیل به dumps کنیم؟ کاربر 1058


0
+1
-1
import pickle:
date= input("emrooz chandome ?:")
names=[]
Codes=[]
while 1:
    a=input("name:")
    if a== " " : break
    k=input("student code:") 
    names.append(a)
    codes.append(k)
    f=open(file{date}.txt , "wb")
    a1=pickle.dumps(a)
    k1=pickle.dumps(k)
    f.write(a1)
    f.write(k1)
    f.close()
while 1: 
   c=input("tarikh:")
   file=open(f"file{c}.txt" , "rb")
   b=file.read()
   file.close()
   info=pickle.loads(b)
   print(names , codes)

Mla23 دانلود Python
0
while True:
    name = input('whats your name?:')
    if not name :
        break
    id = int(input('whats your code?:'))


    with open ('students.txt', 'a') as f:
        f.write(f"{name}, {id}\n")
        
    with open ('students.txt', 'r') as f:
        print(f.read())
  
Hamed دانلود Python
0
while 1:
a = input(" your name")
b = input(" your student num?")
file_name = "students.txt"
f = open(file_name,"a")
f.write(f"{a},{b} \n")
f = open(file_name,"r")
print(f.read())
کاربر 481 دانلود Python
0
student_txt =[]

name = input('enter : ')
number = int(input('enter : '))
student_txt.append((name, number))
print(dict(student_txt))
کاربر 1224 دانلود Python
0
import os 

while True:

    i = input('Your Name : ').capitalize()
    if i == '0':break
    c = input('Your Code : ')

    if os.path.exists('list.txt'):
        f = open('list.txt', 'a')
        f.write(f'Name :{i} , Code :{c}\n')
        f.close()

    else:
        f = open('list.txt', 'x')
        f.write(f'Name :{i} , Code :{c}\n')
        f.close()

f = open('list.txt', 'r')
print(f.read())
Pooria08 دانلود Python
0
file = open("student.txt", "r")
read = file.read()
# print(read)
file = open("student.txt", "w")
file.write(read)
while True:
    name = input("name:  ")
    if name == "end":
        break
    number = input("number:  ")
    file.write(f"name {name}       number {number}\n")
    
file = open("student.txt", "r")
print(file.read())
Amirbazgir دانلود Python
0
file = open ("students.txt", "a+") 
m = str(input("Enter your name: "))
n = str(input("Enter your student number: ")) 
file.write(f"{m}\n")
file.write(f"{n}\n")
file.seek(0)
f = file.readlines()
for i in f :
  print (i)
file.close()

کاربر 1645 دانلود Python
-1
-1
while 1:
    name=input("enter name :")
    stunumber=input("enter studend number :")   
    
    file_w=open("students.txt","a")
    file_w.write("\nname:"+name +"\nstudents number:"+ stunumber+ "\n-----------")
    file_w=open("students.txt","r")
    print(file_w.read())
Amirowich دانلود Python
-2
-1
-1
while True:
    name=str(input("What's your name? "))
    if not name:
        break
    student_code=int(input("What's your student code? "))
    


    with open("student.txt"," a") as f:
        f.write(f'{name},{student_code}\n')


    with open("student.txt"," r") as f:
        print(f.read())
Mahan78 دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن