تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

5
+1
+1
+1

شمارش معکوس

Admin آسان 7/ 2891 بازدید

برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی دریافت کند و از آن عدد تا صفر شمارش معکوس انجام دهد و در خروجی چاپ کند

41 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
6
+1
+1
+1
m = int(input("number:"))
while m > -1 :
    print(m)
    m = m - 1
Hossein دانلود Python
2
+1
-1
+1
x=int(input('num_1: '))
for i in range(x,-1,-1):
    print(i)
Ordinaryperson دانلود Python
0
-1
+1
+1
a = int(input("Enter a number: "))
for i in range(a):
  a -= 1
  print(a)
Amirprx3 دانلود Python
0
+1
-1
-1
a = int(input("Enter number: "))
for i in range(a, -1, -1):
    print(i)
کاربر 189 دانلود Python
0
+1
-1
number:int(input(f'enter your number :'))
while number!=0:
    number-=1
print(number)
Matineshonam دانلود Python
0
+1
-1
a=int(input(' enter a number: '))
while a>=0:
	print(a)
	a=a-1
Abtin67 دانلود Python
0
import time
x = int(input("number: "))
while x!=0:
    print(x)
    x -= 1
    time.sleep(1)
Hossein1122 دانلود Python
0
from time import sleep
from os import system

second = int(input('Enter Second : ')
print(second)
while second != 0 :
 system('cls')
 second -= 1
 print(second)
 sleep(1)
کاربر 576 دانلود Python
0
a = float(input("adad ra vared konid:  "))

while a >0:
    a = a - 1
    if a > 0:
        print("_____")
    print(a)
print("end")
He3am دانلود Python
0
f1=[]
num=int(input("inter number")
while num>0:
  num=num-1
  f1.append(num)
print(f1)
Mali110 دانلود Python
0
num = int(input("Please enter your number:"))
a = range(num + 1)
b = [i for i in a]
print(b[::-1])
F2030 دانلود Python
0
from os import system
from time import sleep

x = int(input("Enter your number :"))
for i in range(x, 0, -1):
  print(i)
  sleep(1)
  system("cls")
کاربر 613 دانلود Python
0
num = int(input('enter number :'))
while num > -1:
    print(num)
    num = num -1
print('end')
کاربر 919 دانلود Python
0
let i;
let Number = prompt("Enter number");
for(let i = Number; i >=0; i-=1){
    console.log(i);
}
کاربر 1009 دانلود JavaScript
0
a = int(input("Enter your number: "))

while a > 0 :
    print()
    print(a)
    print()
    a = a - 1
Kiachetore دانلود Python
0
num=int(input(("enter your num: ")))

while num>=0:
    print(num)
    num=num-1
    
    
while num<=0:
    print(num)
    num=num+1
Farzad777 دانلود Python
0
m = int(input("number:"))
while m > -1 :
    print(m)
    m = m - 1
    continue
کاربر 1367 دانلود Python
0
print("<< I will start counting down from any number you want >>")

nb = int(input("Enter your number : "))
while nb > 0:
    print(nb)
    nb = nb - 1

quit = input("Press ENTER to close")
Pooria08 دانلود Python
0
fun main() {
  var adad_Input = readLine()!!.toInt()
  while (adad_Input > 0){
    adad_Input --
    println(adad_Input)
  }
}
کاربر 1417 دانلود Kotlin
0
num = int(input("Enter number : ")) 

while num > 0:
    print(num)
    num = num - 1
print("end")
کاربر 1223 دانلود Python
0
num = int(input("what is your number?"))

for j in range(2 , num):
    for i in range(2 , j):
        if j % i == 0:
                break
    else:
        print(j)        
کاربر 1454 دانلود Python
0
a=int(input("enter a number:"))

while a>-1:
  print(a)
  a-=1
Shayan2009 دانلود Python
0
let x = Number(prompt("adad"))
for (let i=x;i!=-1;i-=1){
        console.log(i)
  }
Hossein1122 دانلود Python
0
a = int(input("num: "))
for i in range(a):
    a = a-1print(a+1)
Amirhosein دانلود Python
0
m = int(input("adade khod ra vard konid :")) 
while True :
  if m <= 0:
    break
  else :
    print (m)
    m = m-1
کاربر 1645 دانلود Python
0
num= int(input("enter your number     "))

for i in range(num+1):
    print(num)
    num=num-1
کاربر 1785 دانلود Python
0
a = int(input("yek adad vared konid: "))
while 0 < a :
 a = a -1
 if a == 0 :
  continue
 print(a)  
else :
  from colorama import Fore
  print(Fore.MAGENTA, "payane shomaresh")
کاربر 1794 دانلود Python
-1
-1
+1
-1
a=int(input("enter your number :"))
While a>-1 :
  Print (a)
  a=a-1
Mla23 دانلود Python
-1
-1
+1
-1
a = int(input("enter number: "))
while a >= 0:
  print (a)
  a = a - 1
Aryan84 دانلود Python
-1
-1
-1
+1
a = int (input ('num:'))
while a >= 0 :
 print (a)
a -=1
Pouriya دانلود Python
-1
-1
+1
-1
def f(x):
    for i in range(x,0_1, _1):
       print (i) 
f(15)
Tinar دانلود Python
-1
-1
number = int(input("Enter a number:\n"))
while number > -1:
  print(number)
  number -= 1
Hmehrabi دانلود Python
-1
-1
number = int(input("Enter a number:\n"))
for i in range(number):
  print(number)
  number -= 1
print("0")

Hmehrabi دانلود Python
-1
-1
def count_down(number:int):
  if number == 0:
    print(0)
  else:
    print(number)
    count_down(number - 1)

num = int(input('Enter your a Number: '))
count_down(num)
Amir1 دانلود Python
-1
-1
s = int(input("number"))
:whil s > -1
print(s)
s = s-1
Haker دانلود Python
-1
-1
import time
num = int(input('Enter : '))
for i in range (num):
  print(num)
  num -= 1
  time.sleep(1)
print(0)
کاربر 465 دانلود Python
-1
-1
a=int(input('Please Enter A Number: '))
while a > -1:
    print(a)
    a=a-1
Mahan78 دانلود Python
-1
-1
a = int(input())
while a >= 0:
    print(a)
    a -= 1Amirhossein دانلود Python
-2
-1
-1
n = int(input("number:"))
while n>=0 :
  print(n)
  n = n - 1
کاربر 166 دانلود Python
-2
-1
-1
a = int(input("enter num :"))
print(a)
while a!=0:
    a = a-1
    print(a)
کاربر 182 دانلود Python
-2
-1
-1
N=int(input('Number: '))
while N>=0:
  print(N)
  N - =1
Zb8319 دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن