تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

لیست امتیازات دانش آموزان

Admin آسان 69/ دانلود 2008 بازدید

برنامه ای بنویس که با توجه به لیست زیر، اسم هر دانش آموز را چاپ کند و به اندازه امتیاز او، ستاره جلو اسم او چاپ کند


برای حل این سوال سعی کنید از حلقه های تو در تو استفاده کنید


amir 5
hooshang 7
reza 12
mohsen 8
mohammad 10


amir *****
hooshang *******
........

26 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
7
+1
+1
+1
students = ['amir', 'hooshang', 'reza', 'mohsen', 'mohammad']
students_stars = [5, 7, 12, 8, 10]

for name, stars in zip(students, students_stars):
    print(name + " *" * stars)
Saman22 دانلود Python
3
+1
+1
+1
names = ['amir','hooshang','reza','mohsen','mohamad']
scores = [5, 7, 12, 8, 10]

for i,name in enumerate(names):
    print(name , end=' ' )
    for s in range(scores,[i]):
        print('*', end=' ')
    print('')
Hossein دانلود Python
3
+1
+1
+1
esm_ha = []
tedad_setare =[]
i = -1
while 1 :
  esm = input("esm or 0:")
  if (esm == "0"):
    break
  setare = int(input("tedad setare: "))
  esm_ha.append(esm)
  tedad_setare.append(setare)
for a in esm_ha :
    print(a, ": " , tedad_setare[i]*"*" )
    i += 1
Nima280 دانلود Python
2
+1
+1
test = ['amin ', 'hasan ', 'abbas ', 'amirhosein ']
point = [1, 6, 3, 7]
ind = 0
for item in test:
    print(item, point[ind]*'*')
    ind += 1
کاربر 141 دانلود Python
1
+1
name_student = ['amir', 'hoshang', 'reza', 'mohsen', 'mohammad']
scors = [5, 10, 4, 7, 9]
z = zip(name_student , scors)
for i, j in z:
    print(i ,'*' *j)
print('The program is over')
Reza01 دانلود Python
1
+1
L=["amir" ,"hooshang" ,"reza" , "mohsen","mohammad"]
L2=[5 ,7, 12 , 8 ,10]
f=0
for i in L:
  for s in L2:
    print(i +"*" *L2[f])
    f+=1
    break
Mla23 دانلود Python
1
+1
l1 = list()
l2 = list()
while True :
    x = input("name students: ")
    if x==" ":
        break
    y = input("stars: ")
    l1.append(x)
    l2.append(y)
for name,stars in zip(l1,l2) :
    print(str(name)+" *" * int(stars))
Hossein1122 دانلود Python
1
+1
i=input("name : ")
score  = input('''student's score : ''')
lisT_stu = []
lisT_sco = []
while i != 'finish' and score != 'finish':
    lisT_stu.append(i)
    lisT_sco.append(score)
    i=input("name : ")
    score  = input('''student's score : ''')
print(lisT_stu,lisT_sco)
for i in range(0,len(lisT_sco)):
    print(f'''{lisT_stu[i]:<8} {int(lisT_sco[i])*"*":<20}''')
Knowledgebiome دانلود Python
1
+1
rate=[]
for o in range (1,20):
    a=int(input("num{}:".format(o)))
    rate.append(a)
    if a==0:
        break
rate.remove(0)
g=0
while g<len(rate):
    m=rate[g]*"*"
    g+=1


names=[]
for d in range (1,20):
    name = (input('student{}:'.format(d)))
    names.append(name)
    if name=='0':
        break
names.remove('0')
y=0
while y<len(names):
    h=names[y]
    y+=1


p=0
q=0

while  p<len(names):
    print('name:{}       rate:{}'. format(names[p],rate[q]*"*")) 

    p+=1
    q+=1
Hadiozan20 دانلود Python
0
names = ["Amir" , "Hooshang" , "Reza" , "Mohsen" , "Mohammad"]
scores = [5 , 7 , 12 , 8 , 10]
i = 0
while i < len(names):
    print(names[i] , end = " ")
    j = 0
    while j < scores[i]:
        print("*" , end = "")
        j = j + 1
    i = i + 1
    print("")
Yazdan دانلود Python
0
my_list=["amir" , 5"hooshang" , 7 , "reza" , 12 , "mohsen" , 8 , "mohammad" , 10]

s="*"

for i in range(len(my_list)) :
  if i%2==1:
    print(my_list[i-1] , " : ", s*my_list[i])
کاربر 427 دانلود Python
0
students=["amir",'hooshang','reza','mohsen','mohammad']
stars=[5,7,12,8,10]
for name,star in zip(students,stars):
    print(name +" "+"*"*star)
Mahan78 دانلود Python
0
list = [ 'amir' , 'hooshang' , 'reza' , 'mohsen' , 'mohammad' ]
score=[ 5 , 7 , 12 , 8 , 10 ]
i = 0
while True :
    print ( list [ i ] , ' * ' * score[ i ] )
    i = i + 1
کاربر 709 دانلود Python
0
f1=["amir","hooshang","reza","mohsen","mohammad"]
f2=[5,7,12,8,10]
for i in f1:
    b=f1.index(i)
    print(i,f2[b]*"*")
Mali110 دانلود Python
0
names = ['amir', 'hooshang',' reza', 'mohsen',' mohamad']
scores = [5, 7, 12, 8, 10]

for i, name in enumerate(names):
  print(name, scores[i] * "*")
F2030 دانلود Python
0
names = ["Amir" , "Hooshang" , "Reza" , "Mohsen" , "Mohammad"]
scores = [5 , 7 , 12 , 8 , 10]
i = 0
while i < len(names):
    stars= ""
    for j in range(1 , scores[i]+1):
        stars += "*"
    print(names[i] , stars)
    i += 1
Scrapple دانلود Python
0
names =['amir','hooshang','reza','mohsen','mohammad']
scores = [5 , 7 , 12 , 8 , 10]
i = 0

while i <len(names):
  print(names[i] ,':>',scores[i]*'*')
  i +=1
کاربر 468 دانلود Python
0
names = ['amir','hooshang','reza','mohsen','mahammad']
scors = [5,7,12,8,10]
i = 0
for i in range (len(names)):
    print(names[i]+(scors[i]*'*'))
    i+=1
Armanxy275 دانلود Python
0
names = ["amir","hooshang","reza","mohsen","mohammad"]
scores = [5,7,12,8,10]

for o,names in enumerate(names):
  print(names,"*"*scores[o])
کاربر 1657 دانلود Python
0
l1=["amir","hoshang","reza","mohsen","mohammad"]
l2=[5,7,12,8,10]
m = len(l2)
n = len(l1)
print(l1[n - 1], l2[m - 1] * "*")
for esm in l1:
  for star in l2:
    print(l1[0],l2[0] *"*")
    l1.pop(0)
    l2.pop(0)
کاربر 1032 دانلود Python
0
d = {"ali": 3,"reza": 2}
for i , j in d.items():
  print(i , "*" * j)
Negar دانلود Python
0
def emtiaz(self,text) :
    for x in range(1,10) :
      if text.find(str(x)) != -1 : 
        print(text[:text.find(str(x))]+':','*'*int(text[text.find(str(x)):]))
        break
Soheyl دانلود Python
0
names = [ "amir" , "hoshang" , "reza" , "mohsen" , "mohammad"]       
scores = [5 , 7 , 12 , 8 , 10] 

for i , name in enumerate(names) :

    for j , score in enumerate(scores):
        if i == j :
            print(name , score*"*")
Aligheisari دانلود Python
0
a="amir 5"
s="hooshang 7"
d="reza 12"
f="mohsen 8"
g="mohammad 10"
print(a)
print(s)
print(d)
print(f)
print(g)

Python دانلود Python
0
b=("amir" ,"hooshang" ,"reza" , "mohsen","mohammad")
a=(5,7,12,8,10)
a1 = list(i for i in b)
b1 = list(j for j in a)
for x, y in zip(a1, b1):
    print(x+ y*"*")
Amirrafei76 دانلود Python
0
name=""
lstStu=['amir','hooshang','reza','mohsen','mohammad']
scores={'amir':5,'hooshang':7,'reza':12,'mohsen':8,'mohammad':10}
score=0
for i in range(5):
    print(lstStu[i],end=" ")
    name=lstStu[i]
    score=scores[name]
    for j in range(score):
        print('*',end="")
    print("\n")
Ashkantahmasbi1387 دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن