تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

محاسبه حجم و مساحت کره

Roozbeh آسان 348/ دانلود 759 بازدید

برنامه ای بنویسید که قطر را دریافت کرده و حجم و مساحت کره را چاپ کند.


فرمول حجم کره = شعاع به توان 3 x عدد پی x سه چهارم (3/4)

فرمول مساحت کره = شعاع به توان 2 x عدد پی x چهار (4)

8 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
from math import pi
def hajm_masahat(q) :
 hajm = ((q/2)**3) * pi * (3/4)
 masahat = ((q/2)**2) * pi * (4)
 return hajm , masahat

d = float(input("input Q :"))

hajm, masahat = hajm_masahat(d)
print(f"hajm = {hajm}")
print(f"masahat = {masahat}")
کاربر 2649 دانلود Python جدید
1
+1
i = int(input('gotr kore: '))

#مساحت
a = i / 2
b = a ** 2
c = b * 3.14
d = c * 4

#حجم
e = a ** 3
f = e * 3.14
g = f * (4/3)

print('masahat kore: ',d)
print('hajm kore: ',g)
Rtmobin دانلود Python

زیادی شلوغش کردی نیاز نبود Amirhosein


1
+1
m = int(input('age:'))
n = m/2
d = 3.14
r = 4
b = n**3*d*0.25
c = n**2*d*r
# برابر با حجم کره b
# برابر مساحت مساحت کرهc
print(b)
print(c)
Mayoka دانلود Python

چرا توی ورودیت نوشتی age که معنیش میشه سن :/ Rtmobin


چرا نوشتیage؟ کاربر 1425


0
r=int(input("what is the shoah? "))
v=4/3*3.14*r**3
s=4*3.14*r**2
print("v:  " , v)
print("s:  ", s)

کاربر 1148 دانلود Python
0
def kore(gotr):
    hagm =  ((gotr / 2)**3) * 3.14 * 1.33333333
    masahat = ((gotr/2)**2) * 3.14 * 4
    print(f'hagm: {hagm}\nmasahat:{masahat}')
کاربر 416 دانلود Python

ببخشید ولی تو قطر رو از کجا میاری؟ کاربر 1787


بعدشم تو سوال گفته سه چهارم یعنی ۳ تقسیم بر ۴ نه ۴ تقسیم بر ۳ تو به جای ۱.۳۳۳۳۳ باید مینوشتی ۰.۷۵ کاربر 1787


تو سوال اشتباه شده , درستش 1.33 هست Mahdiyar


0
n=float(input())
print('masahat kore=', n**2*3.14*4)
print('hajm kore=', n**3*3.14*(3/4)
Mahditheastronomer2 دانلود Python
0
def hajme_kore(Qotr):
    hajm = (Qotr/2)**3*3.14*3/4
    print(f"hajmesh mishe = {hajm}")
def masahate_kore(Qotr):
    masahat = (Qotr/2)**2*3.14*4
    print(f"masahate kore mishe = {masahat}")
Qotr = float(input("Qotr ro vared kon:"))
hajme_kore(Qotr)
masahate_kore(Qotr)
Radical دانلود Python
0
#قطر کره را وارد کنید
x = float(input("ghotr ra vared konid:"))
#قطر کره به توان سه ضربدر عدد پی ضربدر 4 تقسیم بر سه
hajm_kore= x**3*3.14*4/3
#خروجی حجم کره
print("hajm kore:", hajm_kore)
#مساحت کره:قطر کره به توان دو ضربدر عدد پی ضربدر چهار
masahate_kore = x**2*3.14*4
#خروجی مساحت کره
print("masahate kore:" , masahate_kore)
Alirezaakbari دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن