تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

8
+1
+1
+1

محاسبه سال تولد کاربر

Admin آسان 54/ دانلود 9559 بازدید پربازدید

برنامه ای بنویس که سن کاربر را از ورودی دریافت کند و سال تولد کاربر را محاسبه و چاپ کند

84 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
sen = int(input('sen: '))
st = (1403 - sen )
print ('sal tavalod: ' , st)
Arshia111 دانلود Python جدید
0
AEG=int(input("how old are you?"))
#اینجا سالی که او درحال حاظر هست را میپرسیم
dat=int(input("sal enter: "))
print(AEG-dat)
کاربر 437 دانلود Python جدید
13
+1
+1
+1
import datetime
now = datetime.datetime.today()
year = int(now.year)
age= int(input('how old are you? '))
result = year - age
print('The year you born is:',result)
Tamara دانلود Python

این روش خیلی طولانیه روش راحت تر هم هست واسش کاربر 1880


7
+1
+1
+1
import datetime
now = datetime.datetime.today()
age = int(input("Enter age: "))
yyy = int(now.year)
year = yyy - age
print("sal tavalod shoma: {}".format(year))
کاربر 189 دانلود Python
7
+1
+1
+1
# سال تولد فرد:
J = int(input("Enter your age: "))
print(1402 - J , "is which year you had born. ")
Yazdan دانلود Python
4
+1
+1
+1
year=int(input("This Year: "))
age=int(input('Age: '))
javab=year-age
print(javab)
Mahan78 دانلود Python
3
+1
+1
+1
let age = prompt("age :",0)
let present = new Date().getFullYear()
console.log(present-age);
Amirh03ein دانلود JavaScript
3
+1
+1
+1
x = int(input('How old are you : '))
year = int(input('What year is this year : '))
if year >= 1402: print('You were born in {}'.format(year - x))
else: print('You entered the input wrong !')
Astehal دانلود Python
3
+1
+1
+1
import datetime
x = datetime.datetime.now().year
print(x)
y = int(input("sal tavalod miladi: "))
print(f"you {x-y} years old")
Hossein1122 دانلود Python
2
+1
+1
age = int(input (" enter your age : ")
Print (1401 _ age) 
Mla23 دانلود Python
2
+1
+1
import datetime
age = int(input('Enter your age: '))
year_new = datetime.date.today().year
year_birthday = year_new - age
print(f'Your year of birth: {year_birthday}')
Amir1 دانلود Python
2
+1
+1
age = int(input('sen ra vared konid'))
print('sal tavalad shoma :' ,1402 - age)
Rtmobin دانلود Python
2
+1
+1
x = int(input("Enter your age: "))
Birthdayyear = 1403 - x
print(Birthdayyear)
Alir123 دانلود Python
1
+1
age = int (input('enter your old'))
year=2023-age
print(year)

کاربر 443 دانلود Python

جواب کوتاه و آسون Melody2022


ببخشید ولی میتونم بگم کدش یه‌جورایی اشتباهه چرا چون من الان سال ۲۰۲۴ هستم ولی تو ۲۰۲۳ نوشتی برای همین میفهمم که یه سال پیش نوشتی این رو کاربر 1787


1
+1
while True:
  age = int(input("enter the age: "))
  print(1402 - age)
کاربر 812 دانلود Python
1
+1
let age = prompt(" Enter your age");
let now = new Date().getFullYear();
let birthyear = now - age;
console.log("your birth year is :" + birthyear);
کاربر 1009 دانلود JavaScript
1
+1
age = int(input("enter your age: "))
year = 1402 - age
print(year)
کاربر 1034 دانلود Python
1
+1
tarikh=1403
a= int(input('sale tavalod: '))
print('sene shoma:',tarikh-a)
کاربر 1744 دانلود Python
1
+1
#ایمپورت کردن ماژول 
import datetime
#تابع برای محاسبه سن با توجه به سال کنونی 
def your_age(age):
    #امسال رو به این متغییر میدیم 
    this_year= datetime.datetime.today()
    #از آنجایی که مقدار تودی یک آبجکت هست باید پراپرتی مورد نظر رو به دست بیاریم که یر هست
    year = this_year.year
    #و با کم کردن سن از سال حاضر میتونیم به سالی که کاربر متولد شده دست یابیم 
    that_year = year-age
    #یک پیام فرمت شده باز میگردد که در آن سال تولد کاربر را توضیح داده است 
    return f'you was born in {that_year}'
#هندل کردن خطا هایی که ممکن است به خاطر وارد کردن عدد به جای حروف رخ دهد 
try:
    age= int(input('how old are you? '))
    #اگر کاربر صفر یا یک عدد منفی واردکند این خطا رخ میدهد  
    if age<=0:
        raise Exception('did you enter zero or negative number?')
    print(your_age(age))
#اگر کاربر حروف وارد کند یا ضرب و تقسیم و هر مقدار ناشناخته ای وارد کند با این پیغام روبرو میشود 
except ValueError:
    print('---did you enter string instead integer or any unusual amount ?')
Knowledgebiome دانلود Python
1
+1
x = datetime.datetime.today()
year = int(x.year)
i=int(input ('how old are you:'))
print(f'you are born in {year-i}')
کاربر 1842 دانلود Python
1
+1
a = int(input("enter number;"))
print("Year of Birth:",1403-a)
Reza0py دانلود Python
0
import datetime
now=(datetime.datetime.today())
year=int(now.year)
age=int(input("How old are you?: "))
javab=year-age
print(javab)
Mahan78 دانلود Python
0
print("enter sen:")
b = 1403
a = int(input())
javab = b - a
print(f"is sal tavalud :{javab}")
Kian2249 دانلود Python

Khoobe Realamir09


0
from datetime import *

thisYear = datetime.now().year

yourAge = input("Please Enter Your Age: ")
if yourAge.isdigit():
  result = thisYear - int(yourAge)
  print(f"you were born {result} ")
Rauf1399 دانلود Python
0
Nowyear = input("What Year Are We in ?")
Age = (input("How old are you ?"))
Age = int(Age)

Nowyear = int(Nowyear)
result = Nowyear-Age
result2 = f'Your Year of Brith is {result}'
print(result2)
Taha1390 دانلود Python
0
number1 = print("1402")
number2 = int(input("yearbirth "))
print(1402 - number2 )
کاربر 644 دانلود Python
0
from datetime import date

def birthYear(num):

  today = date.today()
  year = today.year - int(age)
  return year

age = input("Please enter your age:")
print('Your birth year is', birthYear(age))
F2030 دانلود Python
0
x = int(input("چند سالته "))
y = x - 1402
print(y)
کاربر 447 دانلود Python
0
static void Main(string[] args)
{
    Console.Write("Enter your age: ");
    int age = int.Parse(Console.ReadLine());
    int birthYear = DateTime.Now.Year - age;
    Console.WriteLine($"Your birth year is {birthYear}.");
    Console.ReadKey();
}
Alifasihi دانلود C#
0
a = int(input("how old ar you? "))
s = (1402-a)
print("i was born in" .s)
کاربر 995 دانلود Python
0
a = int(input("Enter your age: "))
b = int(input("What year is this year? "))

print()
print(f"your birthday was in year {b - a}. ")
Kiachetore دانلود Python
0
sen = int(input('how old are you !'))
year = 2023
print('sal tavalod shoma : {}'.format( year - sen))
کاربر 1100 دانلود Python
0
a=int(input('your age is :'))
b = 1402 - a
c = 2023 - a
print('Milady:',c)
print('Shamsi:',b )
#می توانید سال های داخل متغییر های بی و سی را تغییر داهید
Armanxy275 دانلود Python
0
fun main() {
  val age = readLine()!!.toInt()
  println(1402-age)
}

کاربر 1279 دانلود Kotlin
0
age = int(input("how old are you:")
year = int(input("How old is this year?")
print(year-age)
Shayan2009 دانلود Python
0
x = int(input('How Old Are You ?? :'))
if x > 80 :
    print('whit???')
else : 
    print ('your birthday :',1402-x)
کاربر 1280 دانلود Python
0
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Rerouting
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int age, year = 1402;
            Console.WriteLine("_-_-_Calculation of the user's birth year_-_-_");
            Console.Write("Enter your age: ");
            age = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("You in the year {0} you were born", year - age);
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
کاربر 1366 دانلود C#
0
sen = int(input("enter your sen :"))
print(1402 - sen)
Rezaprs دانلود Python
0
sen=int(input("sen:'))
sal=int(input("sal:'))
motevalede=sal-sen
print(motevalede)
کاربر 755 دانلود Python
0
from datetime import datetime

# Getting day, month, year and age information
th = datetime.today()
u_year = th.year
u_age = int(input("Enter: ")) #Enter user age

# This is result
x = u_year - u_age
print(f"Your birthay is {x}.")
Ha3an دانلود Python
0
import datetime
def finder_age(now, year_born):
  age = now - year_born

  return age


date = datetime.datetime.today()
year = int(date.year)

born = int(input("how old are you ? : "))

print("You was born in ", finder_age(year, born))
کاربر 1485 دانلود Python
0
a = int(input('age:'))
b = int(input('now year:'))
t = b-a
print('sale tavalood shoma:', t)
کاربر 1504 دانلود Python
0
age = int(input("Enter Your Age : "))
Year_AD = 2024
Year_solar = 1402
print(f" Your age in AD {Year_AD - age} years is solar {Year_solar - age}")
Mahmoodi دانلود Python
0
let y = 2024
let x = Number(prompt("tavalod: "))
console.log(`age : ${y-x}`)
Hossein1122 دانلود Python
0
age = int ( input ( "Enter your age : " ) )
print ( "You borned in {} .".format ( 1402 - age ) )
Kian1390 دانلود Python
0
from datetime import datetime

age = int(input("How old are you?:"))
now = datetime.now()
print(f"You were born in {now.year-age}")
Javadmirjalili دانلود Python
0
sen =int(input("sen")) 
sal =int(input("sal"))
print ( sal- sen)
کاربر 1257 دانلود Python
0
import datetime
tdate = datetime.datetime.today()
nyear = int(tdate.year)
age= int(input('how old are you? '))
result = nyear - age
print('The year you born is:',result)
کاربر 1675 دانلود Python
0
age = int ( input ("Enter the age : "))
sal = int (input ("Enter sal : "))
print ( age - sal)
کاربر 1713 دانلود Python
0
import datetime
def age():
  age = int(input('Enter your birth year in Gregorian:'))
  return age

newDate = age()
print(newDate)

now = datetime.datetime.now()
print(now)

year = now.year
print(year)

dateBetween = year - newDate
print(dateBetween)
Rezaeikhanghah دانلود Python
0
age = int (input ("age : "))

while True :
    if age == 0 :
        print ("error")
        break
    elif age > 0 :
        print ( age - 1402)
        break
کاربر 1713 دانلود Python
0
a=int(input('enter your age :'))
print('your years birthday is:' , 1402-a)

کاربر 1804 دانلود Python
0
year = int(input("how old are you? "))
year = 1402 - year
print(year)
کاربر 1821 دانلود Python
0
# وارد کردن سن مخاطب
x = eval(input("sene khod ra vared konid:"))
# مقدار متغییر از سال جاری کم میشه
s = 1402 - x 
# عددی که به دست میاد سال تولد مخاطب است
print(s, "sale tavalode shoma") 
Alirezaakbari دانلود Python
0
# وارد کردن سن مخاطب
x = eval(input("sene khod ra vared konid:"))
# مقدار متغییر از سال جاری کم میشه
s = 1402 - x 
# عددی که به دست میاد سال تولد مخاطب است
print(s, "sale tavalode shoma") 
Alirezaakbari دانلود Python
0
print("this Program is for Calculate your year of birth ")
my_age =int(input("plese enter your age : "))
print(f"It is the year of your birth : {1402-my_age}")
کاربر 1800 دانلود Python
0
date = int (input (' my old ?'))
a = 2023 - date
print (a)

Farshad10 دانلود Python
0
x=int(input('what is your age:'))
s=year=1402
h=year-x
print(h)
Zaymar دانلود Python
0
from time import * 
y=int(input ('year of your age   :> '))
x=int(ctime(time())[20:27])
w=x-y-622
print('your birthday:',w)
Hadiozan20 دانلود Python
0
p=int(input('your age:'))
print(f'your year of birth is {1403-p}')
کاربر 1958 دانلود Python
0
name = int(input("what the birfday you? "))
f = int(1402)
result = f - name
print("your age: " ,result)
کاربر 1964 دانلود Python
0
import datetime
print(datetime.date.today().year - int(input("age: ")))
Amirhosein دانلود Python
0
import datetime
now = datetime.datetime.now()
a = float(input(" enter your age"))
year_born = int(now.year - a)
print(year_born)
Negar دانلود Python
0
year = int(input)(this year:  "))
     age = int(input) ('age: "))
javab = year _ age print(

Amirreza دانلود Python
0
age = int(input('age: '))
saltavalod = 1403 - age
print('sal tavalod = ',saltavalod)
کاربر 1211 دانلود Python
0
import datetime 
now=datetime.datetime.now()
user_age=int(input('how old are you ? '))
print('you probably born in {}'.format(now.year-user_age))
Soheyl دانلود Python
0
#برنامه ای بنویس که سن کاربر را از ورودی دریافت کند و سال تولد کاربر را محاسبه و چاپ کند
age=int(input("please type your age: "))
m_year=2024
sh_year=1404
m=2024-age
sh=1404-age
print(f"Your birth year is {m} AD and your birth year is {sh} solar year")
Sinathedan دانلود Python
0
import datetime
now = datetime.datetime.now()
years = int(now.year)
age = int(input("Enter your age : "))
print("Year of Birth : ", years - age)
کاربر 2114 دانلود Python
0
#این کد برای مساحبه سال تولد افراد است 
A = float(input("How old are you? "))
print(1403 - A)
Nicola دانلود Python
0
a = int(input("enter age:   "))
result = a-1403
print(result)
کاربر 665 دانلود Python
0
sen = int(input("how old are you? "))
salshamsi = int(input("which year we are now?"))
saletavallod = salshamsi - sen
print(saletavallod)
کاربر 2045 دانلود Python
0
age=int(input("enter:"))
birthday=int(input("enter:"))
print(birthday -age)
کاربر 1977 دانلود Python
0
age = int(input('enter age : '))
year = 1403
result = year - age
print(result)
کاربر 2191 دانلود Python
0
name = input("enter name : ")
age = int(input("enter age :"))

Computing = abs(age - 1403)
print(f"{name} was born in {Computing}")
کاربر 2226 دانلود Python
0
#محاسبه سال تولد

while True:
    solaryear=int(input("Enter the year you are currently in (Solar Year , with 4 digits): "))
    georgianyear=int(input("Enter the year you are currently in (Georgian Year , with 4 digits): "))
    userage=int(input("Please Enter your age: "))
    SolarFinal=solaryear - userage
    GeorgianFinal=georgianyear - userage
    print(f"You born in({SolarFinal} Solar) , ({GeorgianFinal} Georgian)")
    ExitorStay=int(input("Do you want to exit?(Y/1 N/2)"))
    if ExitorStay==1:
        break
    elif ExitorStay==2:
   continue

Amirhoseyngh447 دانلود Python
0
import datetime
age=int(input("age="))
now=datetime.datetime.today()
year=int(now.year-age)
print("sale tavalod=",year)
Alireza949 دانلود Python
0
import datetime

now = datetime.datetime.today()
years = int(now.year)
age= int(input('chand salete? '))
sen= years - age

print('sal tavalod:',sen)
Sobhan دانلود Python
0
# get user age
user_age = int(input("Enter your age"))

# get current year
current_year = datetime.now().year

# print the result
print(f"Current year: {current_year}\nYour age: {user_age}\nYou where born in: {current_year - user_age}")
Meli0 دانلود Python
0
age=int(input("pleas enter your age : "))
y1= int(input("what year are we in : "))
yt= y1-age
print("your year of birth : " , '\t' , yt)
کاربر 2462 دانلود Python
0
import datetime
now = datetime.datetime.today()
year = int(now.year)
age= int(input("how old are you :"))
result = year - age
print(f"The year you born is : {result}")
Mahdid7 دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن