تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

3
+1
+1
+1

محاسبه سال تولد کاربر

پربازدید Admin آسان 54/ 5609 بازدید

برنامه ای بنویس که سن کاربر را از ورودی دریافت کند و سال تولد کاربر را محاسبه و چاپ کند

50 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
10
+1
+1
+1
import datetime
now = datetime.datetime.today()
year = int(now.year)
age= int(input('how old are you? '))
result = year - age
print('The year you born is:',result)
Tamara دانلود Python
5
+1
+1
+1
import datetime
now = datetime.datetime.today()
age = int(input("Enter age: "))
yyy = int(now.year)
year = yyy - age
print("sal tavalod shoma: {}".format(year))
کاربر 189 دانلود Python
5
+1
+1
+1
# سال تولد فرد:
J = int(input("Enter your age: "))
print(1402 - J , "is which year you had born. ")
Yazdan دانلود Python
3
+1
+1
+1
x = int(input('How old are you : '))
year = int(input('What year is this year : '))
if year >= 1402: print('You were born in {}'.format(year - x))
else: print('You entered the input wrong !')
Astehal دانلود Python
3
+1
+1
+1
import datetime
x = datetime.datetime.now().year
print(x)
y = int(input("sal tavalod miladi: "))
print(f"you {x-y} years old")
Hossein1122 دانلود Python
2
+1
-1
+1
year=int(input("This Year: "))
age=int(input('Age: '))
javab=year-age
print(javab)
Mahan78 دانلود Python
2
+1
+1
age = int(input('sen ra vared konid'))
print('sal tavalad shoma :' ,1402 - age)
Rtmobin دانلود Python
1
+1
+1
-1
let age = prompt("age :",0)
let present = new Date().getFullYear()
console.log(present-age);
Amirh03ein دانلود JavaScript
1
+1
+1
-1
import datetime
age = int(input('Enter your age: '))
year_new = datetime.date.today().year
year_birthday = year_new - age
print(f'Your year of birth: {year_birthday}')
Amir1 دانلود Python
0
-1
+1
age = int (input('enter your old'))
year=2023-age
print(year)

کاربر 443 دانلود Python

جواب کوتاه و آسون Melody2022


ببخشید ولی میتونم بگم کدش یه‌جورایی اشتباهه چرا چون من الان سال ۲۰۲۴ هستم ولی تو ۲۰۲۳ نوشتی برای همین میفهمم که یه سال پیش نوشتی این رو کاربر 1787


0
import datetime
now=(datetime.datetime.today())
year=int(now.year)
age=int(input("How old are you?: "))
javab=year-age
print(javab)
Mahan78 دانلود Python
0
print("enter sen:")
b = 1403
a = int(input())
javab = b - a
print(f"is sal tavalud :{javab}")
Kian2249 دانلود Python

Khoobe Realamir09


0
from datetime import *

thisYear = datetime.now().year

yourAge = input("Please Enter Your Age: ")
if yourAge.isdigit():
  result = thisYear - int(yourAge)
  print(f"you were born {result} ")
Rauf1399 دانلود Python
0
Nowyear = input("What Year Are We in ?")
Age = (input("How old are you ?"))
Age = int(Age)

Nowyear = int(Nowyear)
result = Nowyear-Age
result2 = f'Your Year of Brith is {result}'
print(result2)
Taha1390 دانلود Python
0
number1 = print("1402")
number2 = int(input("yearbirth "))
print(1402 - number2 )
کاربر 644 دانلود Python
0
from datetime import date

def birthYear(num):

  today = date.today()
  year = today.year - int(age)
  return year

age = input("Please enter your age:")
print('Your birth year is', birthYear(age))
F2030 دانلود Python
0
x = int(input("چند سالته "))
y = x - 1402
print(y)
کاربر 447 دانلود Python
0
while True:
  age = int(input("enter the age: "))
  print(1402 - age)
کاربر 812 دانلود Python
0
static void Main(string[] args)
{
    Console.Write("Enter your age: ");
    int age = int.Parse(Console.ReadLine());
    int birthYear = DateTime.Now.Year - age;
    Console.WriteLine($"Your birth year is {birthYear}.");
    Console.ReadKey();
}
Alifasihi دانلود C#
0
a = int(input("how old ar you? "))
s = (1402-a)
print("i was born in" .s)
کاربر 995 دانلود Python
0
-1
+1
let age = prompt(" Enter your age");
let now = new Date().getFullYear();
let birthyear = now - age;
console.log("your birth year is :" + birthyear);
کاربر 1009 دانلود JavaScript
0
-1
+1
age = int(input("enter your age: "))
year = 1402 - age
print(year)
کاربر 1034 دانلود Python
0
a = int(input("Enter your age: "))
b = int(input("What year is this year? "))

print()
print(f"your birthday was in year {b - a}. ")
Kiachetore دانلود Python
0
sen = int(input('how old are you !'))
year = 2023
print('sal tavalod shoma : {}'.format( year - sen))
کاربر 1100 دانلود Python
0
a=int(input('your age is :'))
b = 1402 - a
c = 2023 - a
print('Milady:',c)
print('Shamsi:',b )
#می توانید سال های داخل متغییر های بی و سی را تغییر داهید
Armanxy275 دانلود Python
0
fun main() {
  val age = readLine()!!.toInt()
  println(1402-age)
}

کاربر 1279 دانلود Kotlin
0
age = int(input("how old are you:")
year = int(input("How old is this year?")
print(year-age)
Shayan2009 دانلود Python
0
x = int(input('How Old Are You ?? :'))
if x > 80 :
    print('whit???')
else : 
    print ('your birthday :',1402-x)
کاربر 1280 دانلود Python
0
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Rerouting
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int age, year = 1402;
            Console.WriteLine("_-_-_Calculation of the user's birth year_-_-_");
            Console.Write("Enter your age: ");
            age = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("You in the year {0} you were born", year - age);
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
کاربر 1366 دانلود C#
0
sen = int(input("enter your sen :"))
print(1402 - sen)
Rezaprs دانلود Python
0
sen=int(input("sen:'))
sal=int(input("sal:'))
motevalede=sal-sen
print(motevalede)
کاربر 755 دانلود Python
0
from datetime import datetime

# Getting day, month, year and age information
th = datetime.today()
u_year = th.year
u_age = int(input("Enter: ")) #Enter user age

# This is result
x = u_year - u_age
print(f"Your birthay is {x}.")
Ha3an دانلود Python
0
import datetime
def finder_age(now, year_born):
  age = now - year_born

  return age


date = datetime.datetime.today()
year = int(date.year)

born = int(input("how old are you ? : "))

print("You was born in ", finder_age(year, born))
کاربر 1485 دانلود Python
0
a = int(input('age:'))
b = int(input('now year:'))
t = b-a
print('sale tavalood shoma:', t)
کاربر 1504 دانلود Python
0
age = int(input("Enter Your Age : "))
Year_AD = 2024
Year_solar = 1402
print(f" Your age in AD {Year_AD - age} years is solar {Year_solar - age}")
Mahmoodi دانلود Python
0
let y = 2024
let x = Number(prompt("tavalod: "))
console.log(`age : ${y-x}`)
Hossein1122 دانلود Python
0
age = int ( input ( "Enter your age : " ) )
print ( "You borned in {} .".format ( 1402 - age ) )
Kian1390 دانلود Python
0
from datetime import datetime

age = int(input("How old are you?:"))
now = datetime.now()
print(f"You were born in {now.year-age}")
Javadjalilim دانلود Python
0
sen =int(input("sen")) 
sal =int(input("sal"))
print ( sal- sen)
کاربر 1257 دانلود Python
0
import datetime
tdate = datetime.datetime.today()
nyear = int(tdate.year)
age= int(input('how old are you? '))
result = nyear - age
print('The year you born is:',result)
کاربر 1675 دانلود Python
0
age = int ( input ("Enter the age : "))
sal = int (input ("Enter sal : "))
print ( age - sal)
کاربر 1713 دانلود Python
0
import datetime
def age():
  age = int(input('Enter your birth year in Gregorian:'))
  return age

newDate = age()
print(newDate)

now = datetime.datetime.now()
print(now)

year = now.year
print(year)

dateBetween = year - newDate
print(dateBetween)
Rezaeikhanghah دانلود Python
0
age = int (input ("age : "))

while True :
    if age == 0 :
        print ("error")
        break
    elif age > 0 :
        print ( age - 1402)
        break
کاربر 1713 دانلود Python
0
a=int(input('enter your age :'))
print('your years birthday is:' , 1402-a)

کاربر 1804 دانلود Python
0
year = int(input("how old are you? "))
year = 1402 - year
print(year)
کاربر 1821 دانلود Python
0
# وارد کردن سن مخاطب
x = eval(input("sene khod ra vared konid:"))
# مقدار متغییر از سال جاری کم میشه
s = 1402 - x 
# عددی که به دست میاد سال تولد مخاطب است
print(s, "sale tavalode shoma") 
Alirezaakbari دانلود Python
-2
-1
+1
-1
age = int(input (" enter your age : ")
Print (1401 _ age) 
Mla23 دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن