تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

3
+1
+1
+1

محاسبه شاخص توده بدنی BMI

Amirowich آسان 149/ دانلود 1197 بازدید

برنامه ای بنویس که با توجه به فرمول زیر شاخص توده بدنی / BMI فرد را بدست آورد و با توجه به اطلاعاتی که در ادامه آمده است وضعیت فرد را نمایش دهد

BMI = w / h * h
فرمول = وزن تقسیم بر توان دوم قد


BMI کمتر از ۱۸/۵ : کمبود وزن

BMI بین ۱۸/۵ تا ۲۴/۵ : وزن سلامت

BMI بین ۲۵ تا ۲۹/۹ : اضافه وزن

BMI بیشتر از ۳۰ : چاقی

14 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
w = int(input('weight: '))
h = int(input('height: '))

if w/h*h<=18.5:
    print('blue weight')
elif w/h*h>18.5 or w/h*h<=24.5:
    print('healthy weight')
elif w/h*h>25 or w/h*h<=29.9:
    print('owerweight')
elif w/h*h>30:
    print('obesity')

print('your BMI is: ', w/h**2)
Amirtaha دانلود Python
1
+1
w=int(input('weight: '))
h=int(input('height: '))
if w/h*h<=18.5:print('thin')
if 18.5<=w/h*h<=24.5:print('slim')
if 25<=w/h*h<=29.9:print('Overweight')
if w/h*h>=30:print('fat')
Ordinaryperson دانلود Python
1
+1
g = int(input('gad :'))
v = int(input('vazn :'))

m = g/100
d = m * m
bmi = v / d

if bmi < 18.5 :
    print('_' * 50)
    print('vaziyat shoma : kambud vazn')

elif bmi >= 18.5 and bmi < 24.9 :
    print('_' * 50)
    print('vaziyat shoma : vazn salem')

elif bmi >= 25 and bmi < 29.9 :
    print('_' * 50)
    print('vaziyat shoma : ezafe vazn')

elif bmi >= 30 :
    print('_' * 50)
    print('vaziyat shoma : cagi ziyad')

print('_' * 50)
print('bmi shoma :', bmi)
Rtmobin دانلود Python
1
+1
v = int(input("enter vaazn : "))
q = int(input("enter qad : "))

BMI = v / (q*q) * 10000
if BMI <= 18.5:
  print('thin')
elif 18.6 < BMI <= 24.9:
  print('good')
elif 25 < BMI <= 29.9:
  print('overweight')
else:
  print('fat')

کاربر 1224 دانلود Python
0
Height_CM=int(input("enter your Height in  Centi Metre:")) 
Weight_KG=int(input("enter Weight in Kilo geram:"))
i=Height_CM/100
j=i**2
BMI=Weight_KG / j 

if BMI<=18.5:
    print("kambod vazn darid")
elif BMI>18.5 and BMI<=24.5:  
    print("vazn salemi darid")
elif BMI>=25 and BMI<=29.9:
    print("ezafe vazn darid") 
elif BMI>=30:
    print("shoma chag hastid")

print(BMI)   

Amirowich دانلود Python
0
w=float(input('weight ?kg :'))
h=float(input('height ? meters: '))
BMI=w/pow(h, 2)
if BMI<18.5:
    print('kambod vazn')
elif BMI>=18.5 and BMI<=24.5:
    print('vazn salamat')
elif BMI>=25 and BMI<=29.9:
    print('ezafeh vazn')
elif BMI>30:
    print('chaghi')
Zb8319 دانلود Python
0
def BMI(w, h):
   Condition = ''
   bmi = w / (h**2)
   if bmi <= 18.5:
       Condition = 'Underweight'
   elif 18.5 < bmi <= 24.5:
       Condition = 'healthy weight'
   elif 25 <= bmi <= 29.9:
       Condition = 'Overweight'
   else:
       Condition = 'obesity'

   return f'your bmi : {round(bmi, 2)} and your Condition : {Condition}'

Weight_KG=int(input("enter Weight in Kilo geram: "))   
Height_M=float(input("enter your Height in Metre: ")) 
print(BMI(Weight_KG, Height_M))
کاربر 416 دانلود Python
0
import java.util.Scanner

fun main() {
   var condition: String
   val input = Scanner(System.`in`)
   print("enter Weight in Kilo geram: ")
   val w = input.nextInt()
   print("enter your Height in Centi: ")
   val h = input.nextFloat()
   val bmi = w / (Math.pow(h.toDouble(), 2.0))
   if (bmi <= 18.5) {
       condition = "kambod vazn darid"
   } else if (bmi > 18.5 && bmi <= 24.5) {
       condition = "vazn salemi darid"
   } else if (bmi >= 25 && bmi <= 29.9) {
       condition = "ezafe vazn darid"
   } else {
       condition = "shoma chag hastid"
   }

   println("your bmi : $bmi and your condition : $condition")
}
کاربر 416 دانلود Java
0
w = int(input("Enter your wazn: "))
h = int(input("Enter your ghad: "))
BMI = w / h * h
print(BMI)
if BMI < 18.5:
    print("Underweight")
elif 18.5 < BMI < 24:
    print("healthy weight")
if 25 < BMI < 29:
    print("Overweight")
elif 30 < BMI:
    print("Fat")
کاربر 1034 دانلود
0
v = int(input("enter vaazn : "))
q = int(input("enter qad : "))

BMI = v / (q*q) * 10000
if BMI <= 18.5:
  print('thin')
elif 18.6 < BMI <= 24.9:
  print('good')
elif 25 < BMI <= 29.9:
  print('overweight')
else:
  print('fat')
کاربر 1224 دانلود Python
0
w/h*hh = int(input("height: "))
w = int(input("weight: "))
if w/h*h <= 18.5: print("کمبود وزن")
elif w/h*h <= 24.5: print("وزن سلامت") 
elif w/h*h <= 29.9: print("اضافه وزن")
elif w/h*h >= 30: print("چاق")
Amirhosein دانلود Python
0
w = float(input('whats  your w?'))
h = float(input('whats your h?'))
bmi = w/h*h

if bmi<18.5:
    print("kambod w ")
elif bmi>=18.5 and bmi<=24.5:
    print('salamat')
elif bmi>=25 and bmi<=29.9:
    print('azafe vazn')
elif bmi>=30:
    print('chagh')
کاربر 1941 دانلود Python
0
def bmi(W,H):
    H=H*0.01
    x=W/H**2
    BMI=x
    if BMI<18.5:
        status='kambood vazn'    
    elif BMI<=24.9 and BMI>=18.5:
        status='vazn salamat'
    if BMI<=30 and BMI>=25:
        status='ezafe vazn'
    elif BMI>30:
        status='chaghi'
    return f'BMI equal {int(BMI)} and status {status} '
    
W=int(input('enter weight: '))
H=int(input('enter height: '))
print(bmi(W=W,H=H))
Knowledgebiome دانلود Python
0
def BMI() :
  
  ghad=float(input('ghad : '))
  vazn=float(input('vazn : '))
  
  if ghad>100 : 
    ghad/=100
  
  bmi=vazn/(ghad**2)  
  
  print("bmi shoma : {}\n\n".format(bmi))
  
  if bmi < 18.5 : 
    print('vaziate shoma : kamboode vazn')
  elif 18.5 <= bmi < 24.5 : 
    print('vaziate shoma : vazne monaseb')
  elif 24.5 <= bmi < 30 : 
    print('vaziate shoma : ezafe vazn')
  elif 30 <= bmi : 
    print('vaziate shoma : chagh')  
BMI()    
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن