تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

محاسبه فاکتوریل

Admin آسان 32/ دانلود 1283 بازدید

برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی دریافت کند و فاکتوریل آن را محاسبه و چاپ کند

16 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
3
+1
+1
+1
N=int(input('Number: ')
d=1
for i in range(1,N+1):
  d*=i
print(d)
Zb8319 دانلود Python
1
+1
n = int(input("Enter a number : "))
factorial = 1 
for i in range(1, n+1):
    factorial = factorial * i
print("The factorial of", n, "is", factorial) 
Naaji دانلود Python
1
+1
a = int (input('num:'))

for i in range (1,a) :
a*=i

print (a)
Pouriya دانلود Python
1
+1
n=int(input('num_1: "'))
m=0
for i in range(n+1):
   m+=i
print(m)
Ordinaryperson دانلود Python
1
+1
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a,b=1;
	cin>>a;
	while(a > 0)
	{
		b=b*a;
		a--;
	}
	cout<<b;
}
کاربر 2156 دانلود CSS
0
fact=1
a= int(input("fact : "))

for x in range(1,a+1):
    fact=fact*x
print(fact) 
Tamara دانلود Python
0
def fact(number):
  '''return factorie number'''
  if number == 0:
    return 1
  
  else:
    return number * fact(number - 1)

num = int(input('Enter your a Number: '))
print(fact(num))
Amir1 دانلود Python
0
a=int(input("Enter a number: "))
d=1
for i in range(1,a+1):
    d=d*i
print(d)
    
Mahan78 دانلود Python
0
a = int(input("Enter your number : "))
m = 1
for i in range(1, a + 1):
	m *= i
print(m)
کاربر 613 دانلود Python
0
num = int(float(input("Enter the num: ")))

s = 1
for i in range(1, num+1):
    s = s * i

print()
print("Factriol is: ")
print(s)
Kiachetore دانلود Python
0
num = int(input("what is your number?"))

s = 1
for i in range(1 , num + 1):
    s = s*i

print(s)    
کاربر 1454 دانلود Python
0
while True:
    j=int(input("enter your number: "))
    l=j

    for i in range(1,j):
        j=i*j
    print(f"{l}! = {j}")

    t=input("Do you want it to end? (yes/no) ")
    if t=="yes":
        break
Asgaryam دانلود Python
0
def fac() :
  num=int(input('number : '))
  result=num
  for x in range (2,num) : 
    result*=x
  print(result)
  
fac()  
Soheyl دانلود Python
0
number = int(input("enter your number:"))
a = 1
for i in range(a,number+1):
    a = a * i
else:
    print(a)
Arman1380 دانلود Python
0
number = int(input("Enter a number: "))
javab = 1
for i in range(1, number+1):
  javab *= i
print(f'{number}!= {javab}')
Mohsenakbarpour دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن