تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

محاسبه مساحت مثلث

کاربر 714 آسان 253/ دانلود 2556 بازدید

برنامه ای بنویسید که قاعده و ارتفاع مثلث را دریافت کند و مساحت آن را محاسبه کند

مساحت مثلث = (قاعده * ارتفاع) تقسیم بر 2

18 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
3
+1
+1
+1
rule = int(input("Rule : "))
height = int(input("Height : "))

area = rule * height / 2 
print(f"Area : {area}")
Parsaghasemi13 دانلود Python

عالیه Mahdiyar


1
+1
Base = int(input("Pleaz Enter Base triangle:"))
Height  = int(input("Pleaz Enter height  triangle:"))
areaTriangle=f"Area is:{(Base*Height)/2}"
print(areaTriangle)
Alifasihi دانلود Python
1
+1
a = int(input('gaede:'))
b = int(input('ertefa:'))

mas = a * b
print('masahat :', mas / 2)
Rtmobin دانلود Python
1
+1
q = int(input('give me qaede : '))
e = int(input('give me ertefa : '))

m = (q * e) / 2
print(m)
کاربر 1224 دانلود Python
0
x = float(input("qhaede ra vared konid:"))
y = float(input("ertefa ra vared konid:"))
m = x*y
print(m/2)
کاربر 802 دانلود Python
0
a = int(input("shoaa ra vared konid: "))
b = int(input("ghaede ra vared konid: "))

c = a * b

print()
print(f"masahat daire {c / 2} ast.")
Kiachetore دانلود Python
0
h=float(input("height="))
r=float(input("rule="))
s=(h*r)/2
print("masahat=",s)
کاربر 1178 دانلود Python
0
rule=int(input("rule:"))
height=int(input("height"))
area=rule*height/2
print("area:",area)
Rezapy66 دانلود Python
0
a = input("قاعده را وارد کنید")
b = int(a)
c = input("ارتفاع را وارد کنید")
d = int(c)
print((b * d) / 2)
کاربر 1810 دانلود Python
0
ghaede=float(input('ghaede : '))
ertefa=float(input('ertefa : '))

print('\nmasahat : {}'.format(ghaede*ertefa))
Soheyl دانلود Python
0
qaede = float(input('enter qaede mosalas:'))
ertefa =float(input('enter ertefa mosalas:'))
A = (qaede*ertefa)
print(A / 2)
کاربر 1941 دانلود Python
0
rule = int and float(input("Enter the rule: "))
height = int and float(input("Enter the height: "))
print(f"Area is : {(rule * height) / 2}")

Aradmns دانلود Python
0
a = float(input('قاعده را وارد کنید : '))
b = float(input('ارتفاع را وارد کنید : '))
print('مساحت برابر است با =', a*b/2)
Mahdiyar دانلود Python
0
rule = int(input("قاعده : "))
height = int(input("ارتفاع : "))

area = rule * height / 2 
print("مساحت : {area}")
Tikon دانلود Python
0
ghaede = eval(input('enter your ghaede: '))
ertefa = eval(input('enter your ertefa: '))

area = ghaede * ertefa / 2

print(f'mosalas ba ghaede {ghaede} v ertefa {ertefa}, masahatash = {area}')
Mohsenakbarpour دانلود Python
0
gaede=float(input('Enter gaede:'))
ertfa=float(input('Enter ertfa:'))
mohasbe=gaede*ertfa
mohasbe2=mohasbe/2
print(mohasbe2)
Sajad دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */

  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن