تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

محاسبه میانگین اعداد زوج و فرد

Negar آسان 236/ دانلود 1424 بازدید

برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد از کاربر دریافت کرده (تعداد بینهایت عدد) و میانگین اعداد زوج و فرد را بطور جداگانه محاسبه و چاپ کند

13 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
def f_z(k):
    x = 0
    y = 0
    l1 = []
    l2 = []
    for d in k:
        if d%2==0:
            l1.append(d)
            x += d
        elif d%2==1:
            l2.append(d)
            y += d
    a1 = len(l1)
    a2 = len(l2)
    print(sorted(l1),f"Average of even numbers: {x/a1}")
    print(sorted(l2),f"Average of odd numbers: {y/a2}")     
l = []
while 1:
    x = input("number: ")
    if x=="":
        break
    elif x.isdigit():
        l.append(int(x))
f_z(l)
Hossein1122 دانلود Python
1
+1
def avreage(*a):
    lz=[]
    lf=[]
    for x in a:
        if x%2==0:lz.append(x)
        else:lf.append(x)
  return 'even:',sum(lz)/len(lz),'odd:',sum(lf)/len(lf)
Ordinaryperson دانلود Python
0
def avg(numbers):
	total_even=0
	total_odd=0
	count_even=0
	count_odd=0
	
	for num in numbers:
		if num%2==0:
			total_even+=num
			count_even+=1
		else:
			total_odd+=num
			count_odd+=1
			
	if count_even>0:
			avg_even=total_even/count_even
			print('avg_even:',avg_even)
	else:
			print(' hich adad zoji yaft nashod')
		
	if count_odd>0:
			avg_odd=total_odd/count_odd
			print(' avg_odd:',avg_odd)
	else:
			print(' hich adad fardi yaft nashod')
		
				
numbers=[]
while True:
	num=input('enter a number: ')
	if num=='0':
		break
	numbers.append(int(num))
	
avg(numbers)
Abtin67 دانلود Python
0
b = []
e = []
o = []
def mean_number(y):
  for x in range(y):
    num = int(input("Please enter your number: "))
    b.append(num)

    if num % 2 == 0:
      e.append(num)
    else:
      o.append(num)

  print(f"Even numbers: {e}")
  print(f"Odd numbers: {o}")

  if len(e) != 0:
    print(f"Even numbers average: {sum(e) / len(e)}")
  else:
    print("Average error!!! There is not any even numbers")

  if len(o) != 0:
    print(f"Odd numbers average: {sum(o) / len(o)}")
  else:
    print("Average error!!! There is not any odd numbers")

while True:
  b.clear()
  e.clear()
  o.clear()
  num_len = int(input("Number length: "))
  mean_number(num_len)
  print("--------------------------------")
F2030 دانلود Python
0
number = int(input("Adad Ra Vared Konid")
if number%2==0:
  print("Adad Zoj Ast")
if number%2!=0:
  print("Adad Fard Ast")
print("Amaliat Anjam Shod")
کاربر 665 دانلود Python
0
even = []
odd = []


while 1:
    a = int(input("enter number :"))
    if a == 0:
        break
    if a%2 == 0:
        even.append(a)
    else:
        odd.append(a)
print('even avg :',(sum(even)/len(even)))
print('odd avg :',(sum(odd)/len(odd)))
کاربر 919 دانلود Python
0
k = 0
j = 0
l = 0
a = 0
while 1 :
    x = int(input('num'))
    if x == 0 :
        break
    if x%2==0 :
        k += 1
        j += x
    else :
        l += 1
        a += x
print('z :',j/k)
print('f :',a/l)
کاربر 1280 دانلود Python
0
zoj, z, fard, f = [], 0, [], 0
while 1:
    t = int(input("number: "))
    if t == 0:
        break
    else:
        if t % 2 == 0:
            if t not in zoj:
                zoj.append(t)
        else:
            if t not in fard:
                fard.append(t)    
for j in zoj:
    z += j
for j in fard:
    f += j    
print(f"zoj numbers: {zoj}\t\tavrage zoj numbers: {z / len(zoj)}")
print(f"fard numbers: {fard}\t\tavrage fard numbers: {f / len(fard)}")

Amirhosein دانلود Python
0
even_list =[]
odd_list =[]
while True:
  number = int(input("Enter a number until you enter -1 to exit program : "))
  if number == -1 :
    breakelif number % 2 == 0:
    even_list.append(number)
  else:
    odd_list.append(number)
print(40* "*")
print(even_list)
print(odd_list)
print(40* "*")
new_sum = sum(even_list)
result = new_sum / len(even_list)
print(result)
print(40* "*")
new_sum2 = sum(odd_list)
result2 = new_sum2 / len(odd_list)
print(result2)
Saghebkhan دانلود Python
0
def miyangin(*numbers):
  list_zoj = []
  list_fard = []
  for i in numbers :
    if i % 2 == 0 :
      list_zoj.append(i)
    else:
      list_fard.append(i)

  num1 = 0
  num2 = 0

  for num in list_zoj:
    num1 += num
  x = num1 / len(list_zoj)
  print(f"miyangin adade zoj barabar ast ba : {x}")
  for num in list_fard:
    num2 += num
  y = num2 / len(list_fard)
  print(f"miyangin adade fard barabar ast ba : {y}")

miyangin(5, 10, 52, 30, 12)

Amirmatrix دانلود Python
0
 def average() : 
    even=odd=t1=t2=0
    
    while True : 
        num=int(input('number : '))
        if num==0 :
            break
        
        if num%2==0 :
            even+=num
            t1+=1
        else : 
            odd+=num
            t2+=1
            
    print('\neven average : {}\nodd average : {}'.format((even/t1),(odd/t2)))  


average()            
Soheyl دانلود Python
0
zoj = []
fard = []
jam_zoj = 0
jam_fard = 0


vrode = int(input("tedad vrode adad user ? ")) #تعین تعداد اعداد ورودی کاربر 
for inpu in range(0,vrode):
    inpu = int(input("number : "))
    
    if inpu % 2 == 0 :  
        zoj.append(inpu)
    else:
        fard.append(inpu)
    
for i in zoj:
   jam_zoj += i #محاسبه جمع اعداد زوج 
   tagz = jam_zoj / int(len(zoj)) #تقسیم تعداد اعداد زوج بر جمع ان ها
for i in fard:
   jam_fard += i #محاسبه جمع اعداد فرد
   tagf = jam_fard / int(len(fard)) #تقسیم تعداد اعداد فرد بر جمع ان ها
   
print(f"zoj ast adad : {zoj} jam : {jam_zoj} mian : {tagz}")
print(f"fard ast adad : {fard} jam : {jam_fard} mian : {tagf}")
Ehsann دانلود Python
0
def miyangin_zoj_va_fard():
  list = []
  list_1 = []
  list_2 = []
  sum_1 = 0
  sum_2 = 0while 1:
    try:
      n = int(input("Enter an intejer number: "))
      list.append(n)
    except:
      print("Enter a number please!!! ")
      break
    
  for i in list:
    if i % 2 == 0:
      list_1.append (i)
      sum_1 += i
    else:
      list_2.append(i)
      sum_2 += i
  if list_1 != []:
    print(sum_1/len(list_1)) 
  if list_2 != []: 
    print(sum_2/len(list_2))   
    
miyangin_zoj_va_fard()
Yousefzaghian دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن