تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

محاسبه میانگین اعداد زوج و فرد

کاربر 481 آسان 236/ 712 بازدید

برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد از کاربر دریافت کرده (تعداد بینهایت عدد) و میانگین اعداد زوج و فرد را بطور جداگانه محاسبه و چاپ کند

7 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
def f_z(k):
    x = 0
    y = 0
    l1 = []
    l2 = []
    for d in k:
        if d%2==0:
            l1.append(d)
            x += d
        elif d%2==1:
            l2.append(d)
            y += d
    a1 = len(l1)
    a2 = len(l2)
    print(sorted(l1),f"Average of even numbers: {x/a1}")
    print(sorted(l2),f"Average of odd numbers: {y/a2}")     
l = []
while 1:
    x = input("number: ")
    if x=="":
        break
    elif x.isdigit():
        l.append(int(x))
f_z(l)
Hossein1122 دانلود Python
1
+1
def avreage(*a):
    lz=[]
    lf=[]
    for x in a:
        if x%2==0:lz.append(x)
        else:lf.append(x)
  return 'even:',sum(lz)/len(lz),'odd:',sum(lf)/len(lf)
Ordinaryperson دانلود Python
0
def avg(numbers):
	total_even=0
	total_odd=0
	count_even=0
	count_odd=0
	
	for num in numbers:
		if num%2==0:
			total_even+=num
			count_even+=1
		else:
			total_odd+=num
			count_odd+=1
			
	if count_even>0:
			avg_even=total_even/count_even
			print('avg_even:',avg_even)
	else:
			print(' hich adad zoji yaft nashod')
		
	if count_odd>0:
			avg_odd=total_odd/count_odd
			print(' avg_odd:',avg_odd)
	else:
			print(' hich adad fardi yaft nashod')
		
				
numbers=[]
while True:
	num=input('enter a number: ')
	if num=='0':
		break
	numbers.append(int(num))
	
avg(numbers)
Abtin67 دانلود Python
0
b = []
e = []
o = []
def mean_number(y):
  for x in range(y):
    num = int(input("Please enter your number: "))
    b.append(num)

    if num % 2 == 0:
      e.append(num)
    else:
      o.append(num)

  print(f"Even numbers: {e}")
  print(f"Odd numbers: {o}")

  if len(e) != 0:
    print(f"Even numbers average: {sum(e) / len(e)}")
  else:
    print("Average error!!! There is not any even numbers")

  if len(o) != 0:
    print(f"Odd numbers average: {sum(o) / len(o)}")
  else:
    print("Average error!!! There is not any odd numbers")

while True:
  b.clear()
  e.clear()
  o.clear()
  num_len = int(input("Number length: "))
  mean_number(num_len)
  print("--------------------------------")
F2030 دانلود Python
0
number = int(input("Adad Ra Vared Konid")
if number%2==0:
  print("Adad Zoj Ast")
if number%2!=0:
  print("Adad Fard Ast")
print("Amaliat Anjam Shod")
کاربر 665 دانلود Python
0
even = []
odd = []


while 1:
    a = int(input("enter number :"))
    if a == 0:
        break
    if a%2 == 0:
        even.append(a)
    else:
        odd.append(a)
print('even avg :',(sum(even)/len(even)))
print('odd avg :',(sum(odd)/len(odd)))
کاربر 919 دانلود Python
0
k = 0
j = 0
l = 0
a = 0
while 1 :
    x = int(input('num'))
    if x == 0 :
        break
    if x%2==0 :
        k += 1
        j += x
    else :
        l += 1
        a += x
print('z :',j/k)
print('f :',a/l)
کاربر 1280 دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن