تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

4
+1
+1
+1

مرتب کردن اعداد از بزرگ به کوچک

Amirowich آسان 139/ دانلود 6900 بازدید پربازدید

برنامه ای بنویسید که تعداد بینهایت عدد از کاربر دریافت کند و وقتی کاربر عدد 0 را وارد کرد؛ تمام اعداد وارد شده از بزرگ به کوچک در خروجی چاپ شوند

38 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
def f():
     w=[]
     while True:
         try:
            a=input('enter a number')
            if int(a)==0:
                break
            w.append(int(a))
            w.sort()
         except:
             print(f'{a} is not a integer number')
     return w
print(f())    
کاربر 2595 دانلود Python جدید
9
+1
+1
+1
L=[]
while 1:
    num=int(input("enter num:"))
    if num==0:
        break
    L.append(num)
L.sort(reverse=True)


for num in L:
    print(num)
Amirowich دانلود Python
4
+1
+1
+1
l = []

while True:
    num = int(input("add number or Exit?: "))
    l.append(num)
    if num == 0:
        l.sort(reverse=True)
        break
    
for num in l:
    print(num)
Ha3an دانلود Python
1
+1
ArrayList<Integer> item = new ArrayList<Integer>();
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
while (true) {
  int a = scanner.nextInt();
  if (a == 0) {
    break;
  }
  item.add(a);
}
System.out.println(item);
sort(item);
for (int i : item) {
  System.out.println(i);
}
Erfan دانلود Java

خیلی طولانیه Afgcoder1203


1
+1
l=[]
while 1:
    x=int(input('num: '))
    if x==0:break
    else:l.append(x)
l.sort()
print(l)
Ordinaryperson دانلود Python

عالی Omid1373


1
+1
num_list = []
while True:
    b = int(input())
    num_list.append(b)
    if b == 0:
        break
num_list.sort()
num_list = num_list[::-1]
for num in num_list:
    print(num)
M3edixd دانلود Python
1
+1
nu=[]
while True:
	get_n=int(input(" "))
	if get_n != 0:
		nu.append(get_n)
		nu.sort()
		nu.reverse()
	else:
		print(nu)
		break
Lorex دانلود Python
1
+1
#تابعی که اعداد را دریافت کردهو از بزرگ به کوچک مرتب می کند 
def sort_number():
    #لیستی که اعداد در آن قرار دارد
    lisT=[]
    #حلقه ای که تا زمان وارد کردن عبارتی غیر از عدد به دریافت شماره از کاربر ادامه میدهد
    while 1:
        #متغییری که پاسخ کاربر را در خود جای میدهد
        ask = input('enter a number or finish')
        #وظیفه این ایف سنجش تایپ مقدار ورودی است 
        if ask.isdigit()==True:


            lisT.append(int(ask))    
        else:
            break
    #در آخر لیستی که از آخر به اول یا از بزرگ به کوچک سرت شده وارد فاینالی میشود 
    finiallY=sorted(lisT,reverse=True)
    #در اینجا هم مقدار آن پیرینت میشود
    print(finiallY)


sort_number()
Knowledgebiome دانلود Python
0
list1 = list()
while True:
  number = int(input('Enter your a Number: '))
  list1.append(number)
  
  if number == 0:
    list1.reverse()
    print(list1)
    break
  
  else:
    pass
Amir1 دانلود Python
0
l=[ ]
while 1:
  s=int(input('number: '))
  if s==0:
    break
  l.append(s)
  l.sort(reverse=True)
print(l)
Zb8319 دانلود Python
0
l = []
while True:
  a = int(input("a number:"))
  if a == 0:
    breakelse:
    l.append(a)
    l.reverse()
    for items in l:
print(l)

Negar دانلود Python
0
l = []
while 1:
    x = input("number: ")
    if x=="":
        break
    l.append(float(x))
d = len(l)
for i in range(1,d+1):
    if len(l)!=0:
        k = max(l)
        s = l.index(k)
        print(f"{i}. {k}")
        l.pop(s)  
    else:
        break
Hossein1122 دانلود Python
0
temp_list = []

while True:
  number = int(input('Enter your a Number: '))
  temp_list.append(number)

  if number == 0:
    temp_list.sort()
    print(temp_list)
    break
  else:
    pass
کاربر 576 دانلود Python
0
a=[]
while True:
	num=int(input(' enter a number: '))
	a.append(num)
	if num==0:
		 break
a.sort()
a.reverse()
		
print(a)
Abtin67 دانلود Python
0
b = []
while True:
    num = int(input("Please enter your number:"))
    b.append(num)
    s = sorted(b)

    if num == 0:
      s.remove(0)
      break

print(s[::-1])
F2030 دانلود Python
0
num=int(input('please enter = '))
lst=[]
for i in range (num+1):
    lst.append(i)
print(list(reversed(lst)))
کاربر 920 دانلود Python
0
number = input("Enter Your Number : ")
x = list(map(int,number))
for num in x:
  if num == 0:
    x.sort()
    x.reverse()
    print(x)
    break
کاربر 1004 دانلود Python
0
l=[]
while True:
      n = int(input ())
      l.append(n)
      if n==0:
          print(sorted(l,reverse=True))
          break
کاربر 1012 دانلود Python
0
a = [ ]
while True:
  i = int(input("Enter a number: ")
  if i == 0:
    break
  a.append(i)
a.sort(reverse = True)

for i in a:
  print(i)
Kiachetore دانلود Python
0
g=0
t=0
while True:
    n=float(input('number:'))
    g = g + n
    t = t + 1
    if n==0:
        break


print('miangin=',g/t)
کاربر 1211 دانلود Python

داداش فکر کنم این سوال رو با سوال میانگین اشتباه گرفتی این سوال مرتب کردن اعداد بزرگ به کوچکه کاربر 1787


0
listak = [ ]
while True :

    x = int(input('adad vared kon : '))

    listak.append(x)
    if x == 0 :
        break

listak.sort(reverse=True)
print(listak)
کاربر 1224 دانلود Python
0
lst = []
while True:
    number = int(input('Enter your number'))
    if number == 0:break
    lst.append(number)
# sort:
lst.sort(reverse=True)
print(lst)
کاربر 1232 دانلود Python
0
l = [ ]
while True:
  x = int(input('give me num : '))
  l.append(x)
  l.sort(reverse=True)
  if x == 0:
    break
print(l)
کاربر 1224 دانلود Python
0
l = []
while True:
    num = int(input('number: '))
    if num == 0:
        break
    l.append(num)
    l.sort()
print(l)
کاربر 1324 دانلود Python
0
numbers = []

while True:
  number = int(input("Enter the number: "))
  if number == 0:
    numbers.sort()
    print(numbers)
    breakelse:
    numbers.append(number)
کاربر 1418 دانلود Python
0
x = []
while (s:= input("enter number:")) !="0":
    x.append(s)
x.sort(reverse=True)    
print(x)
کاربر 1518 دانلود Python
0
lst =[]
while True:
  voroodi = int(input("Enter a number: "))
  lst.append(voroodi)
  if voroodi == 0 :
    break
lst.sort()
for i in lst:
  print(i, end=" ")
Mortezaf دانلود Python
0
a=[]
while True:
    x=int(input())
    a.append(x)
    if x==0:
        break
a=set(a)
print(a)
Mali110 دانلود Python
0
numbers = []
while True:
    number = int(input("Enter a number:"))
    numbers.append(number)
    if number == 0:
        numbers.sort(reverse=True)
        for number in numbers:
            print(number)
        break
Javadmirjalili دانلود Python
0
nums = []
while True:
  num = int(input("Enter your number : "))
  nums.append(num)
  if num == 0:
    print(nums)
    finalNum = nums
    finalNum.sort()
    break
Rezaeikhanghah دانلود Python
0
list=[]
a=1
while a==1:
  b=int(input('Number'))
  if b!=0:
    list.append(b)
  else:
    a=0
list.sort()
for c in list:
  print(c,end=' ')
کاربر 1787 دانلود Python
0
numbers=[]
num= int(input('give me a number : '))
numbers.append(num)
while num!= 0 :
  num= int(input('give me a number : '))
  numbers.append(num)
  if num==0 :
    break
numbers.sort(reverse=True)    
for x in numbers :
  print(x)

Soheyl دانلود Python
0
lst=[]
while True:
    print('---------------------------------')
    num=int(input('print a number please:'))
    if num==0:
        lst.sort(reverse=True)
        print(lst)
        break
    else:
        lst.append(num)
Lofino1998 دانلود Python
0
k=[]

while True:
  x=float(input('number : '))
  if x==0:
    breakelse:
    k.append(x)
  
k.sort()
for x in k:
  print(x)
Soheyl دانلود Python
0
k=[]

while True:
  
  x=float(input('number : '))
  if x==0:
    breakelse:
    k.append(x)
  
k.sort(reverse==True)
for x in k:
  
  print(x)
Soheyl دانلود Python
0
list_of_nums = []
while True:
  number = int(input("Enter number: (exit: 0) "))
  if number == 0:
    break
  list_of_nums.append(number)


list_of_nums.sort(reverse=True)
print(list_of_nums)
Erphan دانلود Python
0
b=[]
while True:
        s=int(input("adad:"))
        b.append(s)
        if s==0 :
                break
b.sort(reverse=True)
print(b)
Amirrafei76 دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن