تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

2
+1
+1

مساحت مربع

Admin آسان 53/ دانلود 3442 بازدید

برنامه ای بنویس که طول ضلع مربعی را از ورودی دریافت کند و مساحت آن را حساب کن

مساحت مربع = یک ضلع ضربدر خودش = یک ضلع یه توان 2

56 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
4
+1
+1
+1
a=int(input('side of the square: '))
area= a*a
print('area is',area)
Tamara دانلود Python

a=int(input("side: ")) کاربر 1972


2
+1
+1
x = float(input("side of the square: "))
print('srear is: ', x**2)
Amirtaha دانلود Python
1
+1
x = int(input("Enter the size of the side of the square: "))
S = x * x
print("area = " , S)
Mohammad628 دانلود Python
1
+1
a = float( input(" enter your length : ")
Print (a * a)
Mla23 دانلود Python
1
+1
# از float استفاده کردم چون ضلع میتونه اعشاری باشه
while 1:
    def area(side):
        return "area: " + str(side**2)
    side = float(input("enter side size: "))
    if side == 0:
        break
    print(area(side))
Aryan84 دانلود Python
1
+1
b = int(input("one side of square:"))
area = b*b
print("area:" , area)
Afra1919 دانلود Python
1
+1
length = float(input('square sides length : '))
s = length ** 2
print(s)
Astehal دانلود Python
1
+1
1 = Input ( zele )
2 = ( 1 ) ^ ( 2 )
3 = print ( 2 ) 
Sina123 دانلود Python
1
+1
m = int(input('side:')) # مساوی یک ضلع مربع side
n = (m * m)
print(n)
Mayoka دانلود Python
1
+1
m = in(input("age:"))
n = m*m
b = m**2
print(n)
print(b)
Mayoka دانلود Python
0
a = int(input('Enter a number : '))
b = int(input('Enter a num2 : '))
print(f'area = {a*b}')
Naaji دانلود Python
0
x = float(input("enter side : "))
S = float(x) * float(x)
a = str(S)
print("S = " + a)
Aryan84 دانلود Python
0
A=input("zel")
A=int(zel)
Print(zel**2)
4t3in دانلود Python
0
m=int(input("tool moraba ro vared kon:"))
masahat= print(m*m)
کاربر 166 دانلود Python
0
Square = int(input("side : "))
result = Square**2
print(result)
Amirhossein88 دانلود Python
0
zele = float(input("zele: "))
zele = float(input("zele: "))
print(zele * zele)


کاربر 444 دانلود Python
0
zel = int(input("zel: "))
masahat = (zel*zel)
print(masahat)
کاربر 312 دانلود Python
0
tzel=float(input("enter tole zel:"))
masahat=tzel**2
print(masahat)
Amirowich دانلود Python
0
zel = int(input("zel: "))


print(zel * zel)
Arian8080 دانلود Python
0
a=int(input("Number: "))
print(a**2)
Mahan78 دانلود Python
0
side = input("Enter side :")
side = int(side)
Area = side**2
result = f'Area is {result}'
print(result)
Taha1390 دانلود Python
0
s=float(input('enter side of square:'))
a=s**2
print(a)
Mohana دانلود Python
0
square = float ( input : ( " square " ))
result = 4 * square
Print : ( " result ")
کاربر 1015 دانلود Python
0
a = int(input('zel :'))

print(a ** 2)
Rtmobin دانلود Python
0
length =float(input("square length : "))
area = (length*length)
print (area)
کاربر 1223 دانلود Python
0
z=float(input("enter a number:")
m=z*z

print(m)
Shayan2009 دانلود Python
0
zele= float(input("zele: "))
x= zele **2
print ("masahat= " , x)
کاربر 1347 دانلود Python
0
side = float(input("Enter the side:"))
print("Square area:",side*side)
Javadmirjalili دانلود Python
0
print('Area:', x:=int(input('Side: ')) ** 2)
M1e1k دانلود Python
0
length = int(input('Enter length:'))
area = length*length
print(area)
کاربر 1657 دانلود Python
0
width = float(input('enter width(zele) :'))
result = width ** 2
print("masahat moraba :",result )
Amirhosseint دانلود Python
0
def Square_area():
  side = float(input("Enter the side of the : "))
  if side = < 0:
    print("The side cannot be negative")
  else:
     area = side * side
     return area

square_area = Square_area()
print(square_area)
Rezaeikhanghah دانلود Python
0
a = float(input("Masahat Ra Vared Konid: "))
b = a*a
print ("javab" , b)
کاربر 665 دانلود Python
0
m = int(input("toole zel'e morabba' ra vared konid :"))
print (f"masahate morabba' barabar ast ba {m*m}")
کاربر 1645 دانلود Python
0
m = int(input("toole zel'e morabba' ra vared konid :"))
print (f"masahate morabba' barabar ast ba {m*m}")
کاربر 1645 دانلود Python
0
zel= float(input('toole zele moraba ra vared konid : '))

masahat= zel**2

print('masahat moraba = {}'.format(masahat))

Soheyl دانلود Python
0
side= float(input("enter your side: "))
area=(side**2)
print(area)
Asgaryam دانلود Python
0
x=int(input('what is your num:'))
masahate_moraba=x*x
y=masahate_moraba
print(y)
Zaymar دانلود Python
0
a = int(input("Enter Side of the square : "))
print("Square area : " , a*a)
کاربر 1855 دانلود Python
0
a=float(input("side of the square :"))
print("areas quare : ", a*a)
کاربر 1888 دانلود Python
0
width = int(input("please enter width(tool) :"))
Area= width * width
print('output:', Area)
print('output:' , tafazol)
Amirhosseint دانلود Python
0
a=float(input("The width and length of the square:"))
s=float(a**2)
print(s)
print(s)
کاربر 2019 دانلود Python
0
a=float(input("tool zele moraba:"))
print("masahat moraba=",(a*a))
Justsoby دانلود Python
0
side = float(input("side of the squere. "))
        print("the peimeter of the squer is", side*4)
        print("the erea of the squer is", side*side)
کاربر 2341 دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن