تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

3
+1
+1
+1

معکوس کردن استرینگ

Admin آسان 16/ دانلود 775 بازدید

تابعی بنویسید که یک استرینگ به عنوان ورودی دریافت کند و مکعوس آن را برگرداند

مثال

reverse('amir') # rima
reverse('hello') # olleh 

16 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
4
+1
+1
+1
def revese(name):
    return name[::-1] 
Aryan84 دانلود Python

تابع درست است اما خروجی چی شد اما دریافت از کاربر چه شد تمرین ناقص حل شده است با تشکر Mohsenakbarpour


3
+1
+1
+1
A=input('sth:')
print(A[::-1])
Zb8319 دانلود Python
1
+1
def reverse():
    text = input('Enter: ')
    text2 = text [::-1]
    print(text2)

reverse()
Tamara دانلود Python

بهتر بود اینپوت زو بیرون می نوشتی و یه پارامتر برای فانکشن میزاشتی Adrin


1
+1
def reversing(txt):
    return "".join(reversed(txt))

print(reversing('amir'))   

کاربر 416 دانلود Python
1
+1
while True:     
      def reverse(name):
            return name[::-1]
      name = input("Enter the name: ")
      if name == "0" :
            break
      print(reverse(name))
Yazdan دانلود Python
1
+1
def reverse():
    return name[::-1]
name = input("Enter: ")
print(reverse())
Hossein1122 دانلود Python
1
+1
def name(string):
  return string[::-1]

x=input('enter : ')
print(name(x))
کاربر 1224 دانلود Python
0
while 1:
    def revese(name):
        return name[::-1]
    name = input("enter name: ")
    if num == "0":
        break
    print(revese(name))
Aryan84 دانلود Python
0
def reverse(a):
    print(a[::-1])


a=input()
reverse(a)
Mahan78 دانلود Python
0
def reversed_(name):
  print(name[::-1])

name = input("Enter your name :")
reversed_(name)

while True:
  question = input("Do you continue ? (y/n) :")
  
  if "y".lower() in question:
    pass
  
  elif "n".lower() in question:
    break
    
  else:
    print(">>> your choice is wrong!")
    continue
    
  name = input("Enter your name :")
  reversed_(name)
کاربر 613 دانلود Python
0
def reverse(a):
 return(a[ :: -1 )
  print(a[::-1])
print(b)
Armanxy275 دانلود Python
0
a=input("text...>")
for i in range(1):
  print(a[::-1])
Mary12 دانلود Python
0
def my_revers(x):
    return x [::-1]

x = input("enter name:")
y = my_revers(x)
print(x,"=",y)
Alirezaakbari دانلود Python
0
txt=input('text : ')
x=-1
while x!=-(len(txt)+1) : 
  print(txt[x],end='')
  x-=1
Soheyl دانلود Python
0
def Farmer(vorody):
  return vorody[::-1]

txt = input("enter a string: ")
print(f'{txt} = {Farmer(txt)}')
Mohsenakbarpour دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن