تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

3
+1
+1
+1

معکوس کردن استرینگ

Admin آسان 16/ 531 بازدید

تابعی بنویسید که یک استرینگ به عنوان ورودی دریافت کند و مکعوس آن را برگرداند

مثال

reverse('amir') # rima
reverse('hello') # olleh 

12 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
-1
+1
def revese(name):
    return name[::-1] 
Aryan84 دانلود Python
1
+1
while True:     
      def reverse(name):
            return name[::-1]
      name = input("Enter the name: ")
      if name == "0" :
            break
      print(reverse(name))
Yazdan دانلود Python
0
while 1:
    def revese(name):
        return name[::-1]
    name = input("enter name: ")
    if num == "0":
        break
    print(revese(name))
Aryan84 دانلود Python
0
+1
+1
-1
A=input('sth:')
print(A[::-1])
Zb8319 دانلود Python
0
def reversing(txt):
    return "".join(reversed(txt))

print(reversing('amir'))   

کاربر 416 دانلود Python
0
def reverse(a):
    print(a[::-1])


a=input()
reverse(a)
Mahan78 دانلود Python
0
def reverse():
    return name[::-1]
name = input("Enter: ")
print(reverse())
Hossein1122 دانلود Python
0
def reversed_(name):
  print(name[::-1])

name = input("Enter your name :")
reversed_(name)

while True:
  question = input("Do you continue ? (y/n) :")
  
  if "y".lower() in question:
    pass
  
  elif "n".lower() in question:
    break
    
  else:
    print(">>> your choice is wrong!")
    continue
    
  name = input("Enter your name :")
  reversed_(name)
کاربر 613 دانلود Python
0
def name(string):
  return string[::-1]

x=input('enter : ')
print(name(x))
کاربر 1224 دانلود Python
0
def reverse(a):
 return(a[ :: -1 )
  print(a[::-1])
print(b)
Armanxy275 دانلود Python
-1
-1
-1
+1
def reverse():
    text = input('Enter: ')
    text2 = text [::-1]
    print(text2)

reverse()
Tamara دانلود Python

بهتر بود اینپوت زو بیرون می نوشتی و یه پارامتر برای فانکشن میزاشتی Adrin


ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن