تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

3
+1
+1
+1

میانگین اعداد (بی نهایت)

Admin آسان 24/ دانلود 6075 بازدید پربازدید

برنامه ای بنویسید که بتواند میانگین تعداد بینهایتی از اعداد را بدست آورد:

در ابتدا برنامه باید اعداد مورد نظر کاربر را دریافت کند (تا وقتی کاربر عدد 0 را وارد نکرده است، گرفتن اعداد باید ادامه یابد)

در مرحله بعد باید میانگین اعداد دریافت شده محاسبه شود و چاپ شود

54 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
num = -1
total = 0
while True:
    a = int(input('Enter your number :'))
    num  = num + 1
    total = total + a
     
    if a == 0 :
        break
    
Average = total / num
print (Average)
Tadashi دانلود Python جدید
6
+1
+1
+1
s = 0
n = 0

while True:
    i = int(input('number: '))
    if i == 0:
        break
    s += i
    n += 1

print('avg :', s/n)
Admin دانلود Python

این جواب غلط است جواب درست بار گزاری شد. Khorshid


5
+1
+1
+1
name=input('please enter your name: ')
name=str(name)
print("welcome ", name,"if you want to done please enter -1")
a=input(name +' ,what is your number? ')
a=int(a)


sam=0
count=0


while a!=0:
    if a :
     print(a)
     sam=sam + a
     count=count + 1


    else :
        a==0
    a=input("what is your number? ")
    a=int(a)


javab=sam/count
print(name,"your javab is",javab)
print('tamam')
Mahan78 دانلود Python
5
+1
+1
+1
i = 0
jam = 0
while True:
  number = float(input("your number: "))
  if number == 0:
    break
  i += 1
  jam = jam + number
print(jam / i)
Sinasohrab دانلود Python
2
+1
+1
n = int(input("n = "))
s = 0.0
for i in range(1,n+1):
    x = float(input("number " + str(i) + " = "))
    s += x
m = s / n
print("Mean = ", m)
Hossein دانلود Python
2
+1
+1
from statistics import mean
numbers = []
print('Enter your numbers: ')
while True:
    a = int(input())
    if a == 0:
        break
    numbers.append(a)
num_mean = float(mean(numbers))
print('the average of the numbers is %f' % num_mean)
M3edixd دانلود Python
1
+1
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    ArrayList<Integer> l = new ArrayList<Integer>();
    while (true) {
      System.out.print("Enter a number: ");
      int x = input.nextInt();
      if (x == 0) {
        int sum = 0;
        for (int i : l) {
          sum += i;
        }
        double avg = (double) sum / l.size();
        System.out.println("Average : " + avg);
        break;
      }
      l.add(x);
    }
  }
}
Admin دانلود Java
1
+1
while True :
    s = 0 
    n = 0
    b = int(input("start ? 1.yes 2.no "))
    if b == 1 :
        print('OK!')
    elif b == 2 :
        break
    print('baraie hesab kardan miangin, 0 ra vared konid ...')
    while True : 
        a = int(input("enter number : "))
        if a == 0 :
            break
        s += a
        n += 1
    
    print( "AVG : ", s / n)
Hirbod87 دانلود Python
1
+1
tedad = 0
jam = 0
while True:
    number = float(input("tell me your number: "))
    tedad += 1
    jam = jam + number
    print(number, jam, tedad)
    if number == 0:
        break

print(jam / tedad)
کاربر 1106 دانلود Python
1
+1
majmu=0
tedad=0
adad='every thing'

while adad!=0 :
    adad=int(input('give me a number : '))
    
    if adad==0:
        break
    tedad+=1   
    majmu+= adad 
if tedad==0 :
    print('at least one number required')  
      
else :
    print(majmu/tedad)
Soheyl دانلود Python
1
+1
num = 0
sum1 = 0
count = 0
while True :
    num = int(input('Enter the number'))
    if num == 0 :
        break
    else:
        sum1 = num + sum1
        count = count + 1
if sum1==0 and count == 0:
    print('You did not enter any numbers!')
else:
    print ('average = ', sum1/count)
Khorshid دانلود Python
1
+1
list_of_nums = []
while True:
  number = int(input('Enter number: '))
  if number == 0:
    break
  list_of_nums.append(number)

print(list_of_nums)

average = sum(list_of_nums) // len(list_of_nums)
print(f"average: {average}. \nsum: {sum(list_of_nums)} \nlength: {len(list_of_nums)}")
Erphan دانلود Python
1
+1
n = [int (_) for _ in input("enter number;").split(" ")]
print(sum(n)/len(n))
Reza0py دانلود Python

تو دو خط توشتم عشق کنید Reza0py


فکر کنم درست کار نمی کنه Mahdiyar


0
l = []
while True:
    x=int(input('number:'))
    if x==0:
        sum = 0
        for i in l:
            sum += i
        print('avg :', sum/len(l))
        break
    l.append(x)
Admin دانلود Python
0
n = float(input("enter your number :"))

while n != 0:
    if n > 0:
        b = n * (n + 1) / 2
    elif n < 0:
        b = n * (n - 1) / 2
    print(b)
    n = float(input("enter your number :"))

کاربر 141 دانلود Python
0
list_num = []
while 1:
  a = int(input("give number or type 0 to see avarage :"))
  list_num.append(a)
  if (a == 0):
    break
tedad_num = len(list_num ) -1
#chon khod 0 nist
sum = 0
for joda in list_num:
  sum += joda
print(sum/tedad_num)
Nima280 دانلود Python
0
a = 0
b = 0
while True:
    n = int(input('enter a number(enter 0 for stop): '))
    if n == 0:
        break
    a += n
    b += 1
    
if b == 0:
    print('No numbers entered!')
else:
    average = a / b
    print('average of entered number is: ', average)
Amirprx3 دانلود Python
0
i=0
j=0
while True:
    a=int(input("enter num:"))
    if a==0:
        break
    i=i+1
    j=j+a
print(j/i)

Amirowich دانلود Python
0
user=int(input("enter a num"))
while user != 0:
  user = int(input("enter a num"))
Ostaabol دانلود Python
0
def number():
    l=[]
    while True:    
        x=int (input ("number : "))
        l.append(x)
        if x == 0 :
            l.remove(0)
            i = (sum(l))/(len(l))
            print(i)
            break
number()

Mahdi دانلود Python
0
list1 = []
while True:
  number = int(input('Enter your a Number: '))
  list1.append(number)
  if number == 0:
    avg = sum(list1) / len(list1)
    print(avg)
    break
Amir1 دانلود Python
0
w=0
e=0
while 1:
a=int(input('number:'))
if a==0:
break
w+=1
e+=a
print('avg= ',e/w)
Zb8319 دانلود Python
0
n ,t ,m = 1 ,0 ,0
while n != 0:
    n = float(input())
    m += n
    t += 1
print(m/(t-1))

Amiralish دانلود Python
0
s = 0
n = 0
while True:
  i = int(input("enter a number:"))
  if i == 0:
    breakelse:
    s += i
    n += 1print("average={}".format(s / n))

Negar دانلود Python
0
a=int(input(' enter a number: '))

sam=0
count=0

while a!=0:
	if a:
	   print(a)
	   sam=sam+a
	   count=count+1
		
	else:
		a==0
	a=int(input(' enter a number: '))
	
javab=sam/count
print(' javab= ',javab)


Abtin67 دانلود Python
0
score = 0
number = 0

while True:
 i = int(input("S>>>>"))
 if i == 0:
  break
 else:
  score += i
  number += 1

avg = score / number

print("average: ", avg)

کاربر 539 دانلود Python
0
l = list()
x = 0.0
while True :
    d = float(input("number: "))
    if d==0 :
        break
    l.append(x)
    x += d
print(x/len(l))    
Hossein1122 دانلود Python
0
sum = 0
counter = 0
print("\nProgram for calculating average numbers")
print("----------------------------------------")
while True:
  num = input(f"Please enter a number({counter+1}): ")
  if num == '0':
    break
  elif num.isdigit():
    sum += int(num)
    counter += 1
  else:
    print("The input is invalid")

print(f"\nThe average result of the input numbers is: {sum//counter}")
Rauf1399 دانلود Python
0
l=[]
while 1:
    x=int(input('num: '))
    if x==0:break
    else:
        l.append(x)
    print(sum(l)/len(l))
Ordinaryperson دانلود Python
0
sum = 0
numbers = 0
while True:
    i=int(input('number :'))
    if i == 0:
        break
    sum += i
    numbers += 1
print('sum :',sum,'numbers :',numbers)
print('ave :', sum/numbers)
کاربر 919 دانلود Python
0
a = 0
b = 0

while True :
    c = int(input('c: '))
    if c == 0 :
        break
    a += c
    b += 1
print(a/b)
Hadimmak دانلود Python
0
import numpy as np

def calculate():
    mean = []
    while True:
        number = float(input('enter the number:'))
        if number == 0:
            break
        mean.append(number)
    # use python methods    
    print(sum(mean) / len(mean))
    # use numpy methods
    mean_ = np.asanyarray(mean)
    print(np.mean(mean_))
calculate()
کاربر 416 دانلود Python
0
l=[]
while True:
    n= int(input (""))
    l.append(n)
    if n==0:
        break
    s=sum(l)/len(l)
print (s) 
کاربر 1012 دانلود Python
0
a = 0
b = 0
while True:
  num= float(input("Please enter a number: "))
  if number == 0:
    break
  a += 1
  b += num

print()
print(b / a)
Kiachetore دانلود Python
0
list_1 = []

while 1:
  num = int(input("enter your number : "))
  if num == 0:
    break
  list_1.append(num)
s = sum(list_1)
print(s)

print(s/len(list_1))
کاربر 179 دانلود Python
0
list_ave = []
while (ave_question := int(input("num :"))) != 0:
  list_ave.append(ave_question)
print(sum(list_ave) / len(list_ave))
کاربر 613 دانلود Python
0
l = [ ]
while True:
  x = int(input('num : '))
  l.append(x)
  n = sum(l) / len(l)
  if x == 0:
    break
print(n)
کاربر 1224 دانلود Python
0
k = 0
j = 0
while 1 :
    x = int(input('num'))
    if x == 0 :
        break
    k += 1
    j += x
print(j/k)
کاربر 1280 دانلود Python
0
print("<< I will calculate the average of the numbers you say >>\n<< If you enter (0), I will start calculating the average >>")

s = 0
n = 0

while True:
    i = int(input("\nEnter yor number : "))
    if i == 0:
        break
    s += i # ==> s = s + i
    n += 1 # ==> n = n + 1
print("Avg ==>  ", s/n)

quit = input("Press ENTER to close")
Pooria08 دانلود Python
0
m = 0
r = 0
while True :
    n = int(input("adade khod ra vared konid : "))
    if n == 0 :
        break
    else :
        m = m + n
        r = r + 1
print (m)
print (r)
print (m/r)
کاربر 1645 دانلود Python
0
count = 0
plus = 0
while True:
    number = float(input("Enter a number: "))
    if number == 0:
            break
    count+=1
    plus += number
print(plus/count) 
Javadmirjalili دانلود Python
0
f1=[]
while True:
    numbers=int(input())
    if numbers==0:
        break
    f1.append(numbers)
print(sum(f1)// len(f1))
Mali110 دانلود Python
0
         Scanner input = new Scanner(System.in);
        double a ;
        double sum = 0.0;
        double avg = 0.0;
        int count= 0 ;
        do
        {
            
            System.out.println("enter a number");
            a = input.nextInt();
            sum+=a;
            avg = sum/count ;
            if(a==0)
                System.out.println(avg);
            count++;
        }while(a!=0);
کاربر 1696 دانلود Java
0
i = (0)
j = (0)

while True:
    try:
        p = int(input("num: "))
        if p == 0: break
        j += 1
        i = i + p
    except: pass
print(i / j )  
Amirhosein دانلود Python
0
jam=0
tedad=0
a=int(input('vorodi bekhan:'))
while a != 0:
jam=jam+a
tedad=tedad+1
print(a,jam,tedad)
if a==0:
break
print(jam/tedad)
Zaymar دانلود Python
0
i=0 #تعداد
j=0 #مجموع
while True:
  l=float(input("enter your digit: "))
  if l==00:
    break
  i+=1
  j+=l
print("average: ", j/i)
Asgaryam دانلود Python
0
a=0  
s=0  
while True: 
        f=int(input("namber::"))
        if f==0:
           print(":::",a/s)    
        if f==0:
            break
        a += f
        s += 1
کاربر 2019 دانلود Python
0
jam = 0
tedad = 0
while True:
    number = float(input('number: '))
    if number == 0 :
        break
    tedad = tedad + 1
    jam = jam + number


print('jam = ',jam)
print('tedad = ',tedad)
print('miangin =',jam / tedad)
کاربر 1211 دانلود Python
0
Numbers_of_numbers = 0
sum = 0
while True:
  number = int(input("Enter your number: "))
  if number == 0:
    breaksum += number
  Numbers_of_numbers += 1 
print(f"Average is {sum / Numbers_of_numbers}")
Aradmns دانلود Python
0
b=int()
x=int()
while True:
    a=int(input('adad:'))
    if a!=0:
        b=a+b
        x+=1
    else:break  
print(b//x)
Amirrafei76 دانلود Python
0
s=0
c=0
ave=0
while True :
   num=int(input("entet numbers : "))
   if num==0 :
      break
   s+=num
   c+=1
 
ave= s / c 
print("sum : " , s , "count : " , c )
print("average : " , ave)
کاربر 2462 دانلود Python
0
numbers = []
while True:
    num = float(input("Enter a number: "))


    if int(num) != 0:
        numbers.append(num)
    else:
        if len(numbers) == 0:
            print("Average of numbers is: ", 0)
            break
        else:
            print(f"Average of numbers is: {sum(numbers) / len(numbers):g}", )
            break
Behrouz دانلود Python
0
sum = 0
count = 0
while True:
    num = int(input("Enter a number:"))
    if num == 0:
        break
    sum += num
    count = count + 1
print(f"Average is {sum / count}")
Mahdid7 دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن