تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

میانگین 2 عدد

Amirowich آسان 138/ دانلود 2191 بازدید

برنامه ای بنویسید که دو عدد از کاربر دریافت کند و میانگین آنها را در خروجی چاپ کند

28 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
x=int(input('enter number 1 :'))
y=int(input('enter number 2 :'))
a=(x+y)/2
print(a)
کاربر 355 دانلود Python جدید
2
+1
+1
num1=float(input("enter num1:"))
num2=float(input("enter num12:"))
result=num1+num2 
print(result/2)
Amirowich دانلود Python
2
+1
+1
n = float(input('number1: '))
n2 = float(input('number2: '))
print((n+n2)/(2))
کاربر 372 دانلود Python
1
+1
a = float(input('a:')) 
b = float(input('b:')) 
c = a+b
d = c/2
print(d)


کاربر 361 دانلود Python
1
+1
System.out.print("num 1: ");float a = scanner.nextFloat();
System.out.print("num 2: ");a += scanner.nextFloat();
System.out.println(a/2);
Erfan دانلود Java
0
num_1=float(input('enter your number1 :'))
num_2=float(input('enter your number2 :'))
average=(num_1 + num_2)/2
print(f'The average of two numbers {num_1} and {num_2} is equal to {average}')
Matineshonam دانلود Python
0
a = float(int(input("enter first num: ")))
b = float(int(input("enter sec num: ")))
c = (a+b)/2
print(c)
Afshin0609 دانلود Python
0
sum = 0
for number in range(2):
  number = int(input('Enter your a Number: '))
  sum += number
print(sum / 2)
#--------------------------------------------------------------------------------------------
list1 = []
for number in range(2):
  number = int(input('Enter your a Number: '))
  list1.append(number)
print(sum(list1) / len(list1))
#-------------------------------------------------------------------------------------------
num1 = int(input('Enter your a Number: '))
num2 = int(input('Enter your a Number: '))

result = num1 + num2
print(f'result is : {result:.2f}')
#----------------------------------------------------------------------------------------------
num1 = int(input('Enter your a Number: '))
num2 = int(input('Enter your a Number: '))

sum_numbers = lambda num1, num2 : num1 + num2
print(f'sum numbr is : {sum_numbers}')
#---------------------------------------------------------------------------------------------
def sum_number(num1: int, num2: int):
  '''the sum numbers function'''
  result = num1 + num2
  return result
number1 = int(input('Enter your a Number1: '))
number2 = int(input('Enter your a Number2: '))
print(sum_number(number1, number2))
Amir1 دانلود Python
0
a=float(input("number1:"))
b=float(input("number2:"))
print(a+b/2)
کاربر 448 دانلود Python

در این برنامه چیزی که شما نوشته اید print(a+b/2) با توجه به اولویت در ریاضی ابتدا تقسیم را انجام میدهد اما تقسیم را باید در اخر انجام داد برای رفع اشکال باید print((a+b)/2) اینگونه نوشته شود کاربر 1064


0
a = int(input("add khod ra vared kon:  "))
b = int(input("add khod ra vared kon:  "))

def mi (a,b)
   return (a+b)/2
print("miangin do adde", a,b ,"==" , mi(a,b))
Alirezaarr1387 دانلود Python
0
m = float(input('age:'))
n = float(input('age:'))
mm = (m + n)
print(mm / 2)
Mayoka دانلود Python
0
a = float (input("a:"))
b = float (input("b :"))
c = a+b
print("ansswer", c/2)
کاربر 1393 دانلود Python
0
a = int(input("namber:"))
b = int(input("namber:"))
print(a+b/2)
Amirb دانلود Python
0
a = int(input("what is your first number?"))
b = int(input("what is your second namber?"))
c = a+b
print(c/2)
کاربر 1454 دانلود Python
0
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        double a,b;
        double sum = 0 ;
        double avg ;
        System.out.println("enter two number : ");
        a = input.nextDouble();
        b = input.nextDouble();
        sum = a + b ;
        avg = sum / 2 ;
        System.out.println("avrage = " + avg);
کاربر 1696 دانلود Java
0
a=int(input('enter number a :'))
b=int(input('enter number b :'))
c=a+b
print('miangin:' , c/2)
کاربر 1804 دانلود Python
0
num1 = int(input("num1: "))
num2 = int(input("num2: "))
c = num1 + num2 
print(c)
c = c / 2
print(c)
کاربر 1821 دانلود Python
0
a=float(input("adad1")
b=float(input("adad2")
mid=(a+b)/2
print(mid)
Afra78 دانلود Python
0
A = float(input('enter adad :'))
B = float(input('enter adad2 :'))
sum = (A+B) 
print(sum/2)
کاربر 1941 دانلود Python
0
def  numbers (num1,num2):
    result = (num1 + num2)/ 2 
    print('miangin 2 add:',result,'mishavad')
num1 = eval(input('enter num 1: '))
num2 = eval(input('enter num 2: '))
numbers(num1,num2)
Alirezaakbari دانلود Python
0
number1=int(input('number1:'))
number2=int(input('number2:'))
i=number1+number2
print(i/2)
Mahbodnapouri دانلود Python
0
def miangin(self) :
    num1=int(input('first number : '))
    num2=int(input('second number : '))
    print('average : {}'.format((num1+num2)/2))
Soheyl دانلود Python
0
a = float(input("enter num 1: "))
b = float(input("enter num 2: "))
result = (a+b)/2
print(a, b, result)
کاربر 665 دانلود Python
0
a=float(input("Enter number1: "))
b=float(input("Enter number2: "))
print("avg= ", (a+b)/2)
کاربر 2288 دانلود Python
0
a = float(input('adad aval ro vared konid : '))
b = float(input('adad dovom ro vared konid : '))
print((a+b)/2)
Mahdiyar دانلود Python
0
# Average of two numbers
num1=int(input("pls enter the first number : "))
num2=int(input("pls enter the second number : "))
s=num1+num2
ave=s/2
print("The average of" , num1 ,"&" , num2 ,"is equal to : " , ave)
کاربر 2462 دانلود Python
0
a = float(input("enter1: "))
b = float(input("enter2: "))
a + b
print(a / b)
کاربر 2537 دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن