تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

پسورد جنریتور (Password Generator)

Admin آسان 279/ دانلود 620 بازدید

تابعی بنویسید که یک پسورد تصادفی با کاراکترهای زیر ایجاد کند و برگرداند

حروف a تا z کوچک و بزرگ
اعداد 0 تا 9

9 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
import random
import string

def password():

    characters = string.ascii_letters + string.digits 
    password = ''.join(random.choice(characters) for i in range(8))
    print(f'random password is : {password}')
    
password()
کاربر 1224 دانلود Python
0
import random
import string

def generate_password(length):
    characters = string.ascii_letters + string.digits
    password = ''.join(random.choice(characters) for _ in range(length))
    return password
    
length=int(input('length: '))
password_generator=generate_password(length)
print('password_generator: ',password_generator)
Abtin67 دانلود Python
0
from string import ascii_lowercase, ascii_uppercase, digits
from random import sample

class password:
    def __init__(self):
        self.mylistaction = ascii_uppercase + ascii_lowercase + digits
        
    def genarator(self):
        return ''.join(sample(self.mylistaction, k=10))

a = password()
print(a.genarator())
کاربر 416 دانلود Python
0
import random
import string

char = string.ascii_letters + string.digits
def random_char(y):
    return ''.join(random.choice(char) for x in range(y))

while True:
  password_length = int(input("Please enter your password length: "))
  print(f"Your password is: {random_char(password_length)}")
  print("--------------------------")
F2030 دانلود Python
0
from string import ascii_letters
from random import sample

length = int(input("Enter your length of your number :"))
words_ = ascii_letters
numbers_ = "0123456879"
all = words_ + numbers_
print(sample(all, length))
کاربر 613 دانلود Python
0
import random
from string import digits, ascii_letters

def random_pass():
    password = "".join(random.choices(digits+ascii_letters, k=20))
    print(password)

random_pass()
Javadmirjalili دانلود Python
0
import random
num=int(input("Enter your length of your number :"))
a1=["a","b","c","d","f","g","h","j","k","l","m","n","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"]
x4=""
x=0
while x<num:
    x=x+1
    if len(x4)<3:
        x1=random.randint(0,10)
        x4=x4+(str(x1))
    elif len(x4)==3:
        x4=x4+"@"
    else:
        x2=random.randint(0,22)
        x5=a1[x2]
        x4=x4+x5
print(x4)
Mali110 دانلود Python
0
import random
import string

lower  = string.ascii_lowercase
upper  = string.ascii_uppercase
number = string.digits
all = lower + upper + number

while True :
    choice = int(input("\t1.creat password\n\t2.Exit\n\t"))
    if choice == 1:
        num = int(input("\tEnter the number: "))
        password = "".join(random.sample(all , num))
        print("*" * 22)
        print(password)
        print("*" * 22)
    elif choice == 2:
        break
    else: print("choise in wrong")    

Amirhosein دانلود Python
0
import random
def random_password(len):
    charcters = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789"
    password = "".join(random.choice(charcters)for i in range(len))
    return password
random = random_password(10)
print("password random:",random)
Alirezaakbari دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن