تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

3
+1
+1
+1

پنهان کردن شماره کارت

Hossein آسان 115/ دانلود 1190 بازدید

تابعی بنویسید که شماره کارت بانکی را به عنوان یک ورودی دریافت کند و به ازای تمام رقم های آن بجز 4 رقم اول و آخر، علامت * قرار دهد و مقداری همانند مثال زیر return کند


مثال:

("6037111122119900") ➞ "6037********9900" 

15 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
a = input("enter your ban; card number:")
b = a[4:12]
d = a.replace(b,"*" * 8)
print(d)
Negar دانلود Python
2
+1
+1
a=input("insert your number of your cart  :")
b=a.replace(a[4:12],'*******')
print(b) 
Mali110 دانلود Python
2
+1
+1
def mask_card_number(n):
    number = n[0:4]
    number += ('*'*8)
    number += n[(len(n)-4):]
    return number
a = input('Cart: ')
print(mask_card_number(a))
M3edixd دانلود Python
1
+1
q=input(' a num :') 
x=q.replace(q[4:12] , 8*'*')
print(x)
print(x)
Hadiozan20 دانلود Python
0
def mask_card_number(card_number):
  card_number = str(card_number)
  if len(card_number) > 4:
    masked_card_number = card_number[0:4] + "*" * (len(card_number) - 8) + card_number[-4:]
    return masked_card_number
  else:
    return card_number
Admin دانلود Python
0
def mask_card_number(card_number):
    card_number_list = list(card_number)
    for i in range(4, len(card_number_list) - 4):
        card_number_list[i] = "*"
    return "".join(card_number_list)

Amirv دانلود Python
0
def a ( num ) :
    l = len ( num ) 
    between = l - 8
    last = l - 4
    first = 4
    print ( num [ : first ] , "*" * between , num [ last : ] )
a(input ( "Enter : " ))
Kian1390 دانلود Python
0
b = []
def card(num):
 for i in range(1, len(num) + 1):

    if i <= 4:
      b.append(i)

    elif 4 < i < 12:
      b.append("*")
 
    else:
       b.append(i)
    
num = input("Please enter your card number:")
card(num)

for i in b:
  print(i, end="")
F2030 دانلود Python
0
def mask_card_number(card_number):
	if len(card_number)>16 or len(card_number)<16:
			return 'شماره کارت صحیح نیست!'
	first_four_digits=card_number[:4]
	last_four_digits=card_number[-4:]
	masked_number=first_four_digits+'*'*(len(card_number)-8)+last_four_digits
	return masked_number
card_number=input('لطفا شماره کارت را وارد کنید: ')
masked_card_number=mask_card_number(card_number)
print(masked_card_number,'شماره کارت ماسک شده: ')
Abtin67 دانلود Python
0
def test():
  x = input("enter your card number : ")
  y = x[4:12]
  d = x.replace(y,"*" * 8)
  print(d)
test()
کاربر 1224 دانلود Python
0
while True:
  vr = input("Enter a number: ")
  if vr == "q":
    breakif len(vr) != 16:
    print("wrong number")
    continue
  b = vr[4:12]
  vr_new = vr.replace(b,'********')
  print(f"{vr} ------> {vr_new}")
Mortezaf دانلود Python
0
NationalCard =input('give me your NationalCard:')
n= len(NationalCard) - 8
NC = NationalCard[0:4] + n * '*' + NationalCard[(len(NationalCard) - 4) : (len(NationalCard) + 1)]
print(NC)
کاربر 1666 دانلود Python
0
def hide(cardnumber):
    if len(str(cardnumber)) == 16:
        return str(cardnumber).replace(str(cardnumber)[4:12] , "*******")
    else:
        print("error(your card number incirrect)")
card = int(input("pleasse type your card number:"))
hidw_exit = hide(card)
print(hidw_exit)
کاربر 1674 دانلود Python
0
def card(a):
    
    b=str(a.replace(a[4:12],"*"*8))
    return(b)
a=str(input("enter num..."))
print(card(a))
Mary12 دانلود Python
0
def makhfi() : 
  card=input('shomare kart : ')
  while len(card)!=16 :
    card=input(' error! shomare kart : ')
    
  card=card.replace(card[4:12],'*'*8)
    
  print(card)  

makhfi()  
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن