تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

5
+1
+1
+1

کلاس ماشین حساب

Admin آسان 9/ دانلود 915 بازدید

کلاسی بنویسید که دو عدد دریافت کند و متدهای جمع و تفریق و ضرب و تقسیم برای آن قابل فراخوانی باشد. با فراخوانی هر متد، محاسبات لازمه انجام شود و نتیجه در برگردانده شود

18 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
2
+1
+1
class Num:
    def __init__(self, num, number):
        self.num = num
        self.number = number
        
    def jam(self):
        return (self.num + self.number)
        
    def  subtraction(self):
        return (self.num - self.number)   
        
    def  Division(self):
        return (self.num / self.number)
        
    def multiplication(self):
        return (self.num * self.number)
Reza01 دانلود Python

آبجکت ساخته نشده کاربر 1058


2
+1
+1
class Calculator:
    def __init__(self , num1 , num2):
        self.num1 = num1
        self.num2 = num2
            
    def jam(self):
        return(self.num1 + self.num2)
        
    def tafrigh(self):
        return(self.num1 - self.num2)
        
    def zarb(self):
        return(self.num1 * self.num2)
        
    def taghsim(self):
        return(self.num1 / self.num2)


while 1:
    a = int(input("num1: "))
    b = int(input("num2: "))
    if a == 0:
        break
    cal = Calculator(a , b)


    print(cal.jam())
    print(cal.tafrigh())
    print(cal.zarb())
    print(cal.taghsim())
    
    print("______________")
Amirprx3 دانلود Python
1
+1
class Math :
    def __init__(self , a , b) :
        self.a = a
        self.b = b
        
    def Minus (self) :
        return f"{self.a} - {self.b} = {self.a - self.b}"
    
    def Plus (self) :
        return f"{self.a} + {self.b} = {self.a + self.b}"
    
    def Divide (self) :
        return f"{self.a} / {self.b} = {self.a / self.b}"
    
    def Multiple (self) :
        return f"{self.a} x {self.b} = {self.a * self.b}"
Kian1390 دانلود Python
0
class MainOperation :

    def sum(self,a,b):
        sum=a+b
        print("sum = {}".format(sum))

    def subtraction(self,a,b):
        subtraction=a-b
        print("subtraction = {}".format(subtraction))

    def multiplication(self,a,b):
        multiplication=a*b
        print("multipliction = {}".format(multiplication))

    def division(self,a,b):
        division=a/b
        print("division = {}".format(division))


number=MainOperation().division(12, 6) 
Tamara دانلود Python
0
class Hesab:
    def __init__(self , num1 , num2):
        self.num1 = num1
        self.num2 = num2
    def jam(self):
        return self.num1 + self.num2
    def tafrigh(self):
        return self.num1 - self.num2
    def zarb(self):
        return self.num1 * self.num2
    def taghsim(self):
        return self.num1 / self.num2
    
n1 = int(input("enter num1: "))
n2 = int(input("enter num2: "))
h = Hesab(n1 , n2)
amaliat = input("select  1.jam  2.tafrigh  3.zarb  4.taghsim: ")
if amaliat == "1":
    print(h.jam())
elif amaliat == "2":
    print(h.tafrigh())
elif amaliat == "3":
    print(h.zarb())
elif amaliat == "4":
    print(h.taghsim())

Aryan84 دانلود Python
0
class mashin:
    def __init__(self,nom1,nom2):
        self.nom1=nom1
        self.nom2=nom2
    
  def jam(self):
        if alamat=='+':
            print(self.nom1+self.nom2)
    
  def menha(self):
        if alamat=='-':
            print(self.nom1-self.nom2)
    
  def zarb(self):
        if alamat=='*':
            print(self.nom1*self.nom2)
    
  def taghsim(self):
        if alamat=='/':
            print(self.nom1/self.nom2)


nom1=float(input('Number= '))

nom2=float(input('Number= '))

alamat=input('alamat? ')


a=mashin(nom1, nom2)

a.jam()

a.menha()

a.taghsim()

a.zarb()

Asghar دانلود Python
0
class Mashin_hesab:
    def __init__ (self,number1,number2,choose):
        self.number1=num1 
        self.number2=num2
        self.choose=choose


    def output(self):
        if choose=="1":
            jame=num1+num2
            print(num1,"+",num2,"=",jame)
        elif choose=="2":
            menha=num1-num2
            print(num1,"-",num2,"=",menha)
        elif choose=="3":
            zarb=num1*num2
            print(num1,"*",num2,"=",zarb)
        elif choose=="4":
            tagsim=num1/num2
            print(num1,"/",num2,"=",tagsim)


num1=float(input("enter num1:"))
num2=float(input("enter num2:"))
choose=input("select the operaitor: 1.jam 2.menha 3.zarb 4.tagsim : ")
user=Mashin_hesab(num1,num2,choose)
user.output()
Amirowich دانلود Python
0
class Mashin:
    def __init__(self,num1,num2):
        self.num1=num1
        self.num2=num2
    
    def jam(self):
        return self.num1+self.num2
    
    def tafrigh(self):
        return self.num1 - self.num2
    
    def zarb(self):
        return self.num1*self.num2
    
    def taghsim(self):
        return self.num1/self.num2


while True:    
    a=int(input('num1:'))
    b=int(input('num2:'))
    if a==0 or b==0:
        break
    i=input("What do you want?1.jam 2.tafrigh 3.zarb 4.taghsim 5.done\n ")
    javab=Mashin(num1=a,num2=b)
    print("___________")
    if i=="1":
        print(javab.jam())
    elif i=="2":
        print(javab.tafrigh())
    elif i=="3":
        print(javab.zarb())
    elif i=="4":
        print(javab.taghsim())
    else:
        break
Mahan78 دانلود Python
0
try:
 class User:
    def __init__(self , a , b , num , number ):
        self.number_a = a
        self.number_b = b
        self.num = num
        self.number = number


    def Chap(self):
        print(self.number_a)
        print(self.number_b)


    def Back(self):
        if i == "5":
            return i 
        
 l = []
 i = input( "1.Total 2.subtraction 3.devision 4.multiplication 5.back\n")


 if i == "1":   
    num1 = float(input("a :") )
    number1 = float(input("b :") )
    All = ( num1 + number1 ) 
    l.append( All )
    print( All )
    print( l )
    for item_1 in i:
        if i == "":
            break
             
 if i == "2":
    num2 = float( input("a :") )
    number2 = float( input("b :") )
    All2 = ( num2 - number2 )
    l.append(All2)
    print( All2 )
    for item2 in i:
       if i == "":
          break


 if i == "3":
    num3 = float( input("a :") )
    number3 = float( input("b :") )
    All3 = ( num3 / number3 )
    l.append(All3)
    print( All3 )
    for item3 in i :
       if i == "":
          break


 if i == "4":
    num4 = float( input("a :") )
    number4 = float( input("b :") )
    All4 = ( num4 * number4 )
    l.append( All4 )
    print( All4 )
    for item4 in i :
       if i == "" :
          break


 print( User.Back )
except: Exception("Error")
کاربر 775 دانلود Python
0
class Calculator():
    def __init__(self, x, y):
        self.x = x
        self.y = y


    def addition(self):
        print(self.x + self.y)


    def subtraction(self):
        print(self.x - self.y)


    def division(self):
        print(self.x // self.y)


    def multiplication(self):
        print(self.x * self.y)calculate = Calculator(x=13, y=13)
Javadmirjalili دانلود Python
0
class Calculater:
    
    def __init__(self, num1, num2):
        self.num1 = num1
        self.num2 = num2

    def sum(self):
        print(f"{self.num1} + {self.num2} = {int(self.num1) + int(self.num2)}")

    def subtraction(self):
        print(f"{self.num1} - {self.num2} = {int(self.num1) - int(self.num2)}")

    def multiplication(self):
        print(f"{self.num1} * {self.num2} = {int(self.num1) * int(self.num2)}")

    def division(self):
        print(f"{self.num1} / {self.num2} = {int(self.num1) / int(self.num2)}")

i = input('Number = ')
j = input('Number = ')

num = Calculater(i, j)

num.sum()
num.subtraction()
num.multiplication()
num.division()
Pooria08 دانلود Python
0
class MashinHesab:
  def khat():
    print('--------------------------------')


  def jam():
    a = int(input("num: "))
    b = int(input('num: '))
    MashinHesab.khat()
    return a + b


  def tafrigh():
    a = int(input('num: '))
    b = int(input('num: '))
    MashinHesab.khat()
    return a - b


  def zarb():
    a = int(input('num: '))
    b = int(input('num: '))
    MashinHesab.khat()
    return a * b


  def taghsim():
    a = int(input('num: '))
    b = int(input('num: '))
    MashinHesab.khat()
    return a / bwhile 1:
  MashinHesab.khat()
  javab = input('choose: 1.jam 2.tafrigh 3.zarb 4.taghsim: \n')
  if javab == '1':
    print(MashinHesab.jam())


  elif javab == '2':
    print(MashinHesab.tafrigh())


  elif javab == '3':
    print(MashinHesab.zarb())


  elif javab == '4':
    print(MashinHesab.taghsim())
Younes دانلود Python
0
class calculator:
    def __init__(self,a,b):
        self.a = a
        self.b = b
    def sum(self):
        return satl.a + satl.b
    def Differentiation(self):
        return satl.a - satl.b
    def multiplication(self):
        return satl.a*satl.b  
    def Division(self):
        return satl.a / satl.b
  
a = 10
b = 5 
satl = calculator(a,b)
print(satl.Division())      
Knowledgebiome دانلود Python
0
class Zarb():
    i = int(input("num: "))
    j = int(input("num2: "))
    print("sum:       ",i + j)
    print("minus:     ",i - j)
    print("beat:      ",i * j)
    print("Division   ",float(i / j))
    print("left over: ",i % j)
print(Zarb())    
 
Amirhosein دانلود Python
0
class Z:
    def __init__(self,x,y):
        self.x=x
        self.y=y
       
    def a(self):
        q1=input('your work?  + -  * /\n  ')
        if q1=='+':print(self.x+self.y)
        if q1=='-':print(self.x-self.y)
        if q1=='*':print(self.x*self.y)
        if q1=='/':print(self.x/self.y)

x=input("enter the value of x :\n")
y=input ("enter the value of y :\n")
nums=Z(int(x),int(y))        

nums.a()
        

Hadiozan20 دانلود Python
0
class calculator:
  def __init__(self, num, num2):
    self.num = num
    self.num2= num2
    

  def collect(self):
    collect =self.num + self.num2
    return collect
  
  def low_of(self):
    if self.num>self.num2:
      low_of = self.num-self.num2
    else:
      low_of = self.num2-self.num
    return low_of
  
  def division(self):
    if self.num>self.num2:
      if self.num%self.num2==0:
        return self.num//self.num2
      else:
        return self.num/self.num2
    else:
      if self.num2%self.num==0:
        return self.num2//self.num
      else:
        return self.num2/self.num
      
  def zarb(self):
    zarb = self.num*self.num2
    return zarb
try: 
  num= float(input('num1: '))
  num2= float(input('num2: '))

  c = calculator(num,num2)
  print("collect:", c.collect())
  print("low_of:", c.low_of())
  print("division:", c.division())
  print("zarb: ",c.zarb())
except:
  print("error")
کاربر 1393 دانلود Python
0
class Calculator:
  def __init__(self,a,b):
    a.self = a
    b.self = b
  def adition(a,b):
    u1= a + b
    return u1
  def subtraction(a,b):
    u2 = a - b
    return u2
a = float(input("enter your number;"))
b = float(input("enter another number:"))
Calculator(a.b)
Negar دانلود Python
0
class SimpleCalculator : 
  def __init__(self,num1,num2) : 
    self.num1=num1
    self.num2=num2
  
  def jam(self) : 
    print(self.num1+self.num2)
    
  def tafrigh(self) :
    print(self.num1-self.num2)
    
  def zarb(self) : 
    print(self.num1*self.num2)
    
  def taghsim(self) :
    print(self.num1/self.num2)
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن