تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

6
+1
+1
+1

برش متن

Admin آسان 62/ دانلود 2126 بازدید

برنامه ای بنویس که یک متن از ورودی دریافت کند و همانند مثال زیر، از اول تا اولین نقطه آن متن را چاپ کند .


Enter: my name is amirhossein. i live in tehran. 
my name is amirhossein

40 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
matn = input("Enter: ")
a = matn.find('.')
print (matn[:a])
#print (matn[0:a]) این هم حسابه 
Arshia111 دانلود Python جدید
8
+1
+1
+1
txt = input("Enter a string: ")
i=txt.find('.')
print(txt[:i])
Tamara دانلود Python
4
+1
+1
+1
a = input("enter :")
x= a.split(".")
Print(x[0])
Mla23 دانلود Python
1
+1
t = input("write a string:")
k = t.find(".")
print(t[:k])
Afra1919 دانلود Python
1
+1
input = input("input:")
serch= input.find(".")
print (serch)
کاربر 633 دانلود Python
0
txt = input ("Enter a string:  ")
i=txt.find( ' . ' )
Print ( txt[ : i ] )
Yasin دانلود Python
0
a = input("Enter: ")
b = a.find(".")
print(a[ :b]) 
Mohammad628 دانلود Python
0
text = input('Enter The Text: ')
sp = text.split('.')
print(str(sp[0])) 
Kianoosh2002 دانلود Python
0
a = input ('enter: ')
b = a.find('.')
print(a[:b])
Shahrooz دانلود Python
0
a = ('hi amir . im live in tehran')
s = a.find('.')
print(a[:s], a[s:])
Pouriya دانلود Python
0
let text = prompt("Enter the text :")
alert(text)
console.log(text);
Amirh03ein دانلود JavaScript
0
txt = input("Enter string: ")
m = txt.find('.')
print(txt[:m+1])
کاربر 189 دانلود Python
0
txt=input("enter txt:")
i=txt.find(".")
print(txt[:i])
Amirowich دانلود Python
0
A = input("Enter sentences: ")
B = A.find(".")
print(A[:B])
Yazdan دانلود Python
0
a=input("enter your imformation:")
b=a.find('.')
print(a[0:b])
کاربر 448 دانلود Python
0
txt=input('type sth: ')
f=txt.find('.')
print(txt[:f])
Zb8319 دانلود Python
0
m = input("enter:")
s = m.find('.')
t = (m[:s])
print(t)
Sajjad دانلود Python
0
text = input("Please enter your text with dot:")
x = text.index('.')

print(text[:x])
F2030 دانلود Python
0
x="Enter: my name is amirhossein. i live in tehran.my name is amirhossein."
y=x.partition(".")
print(y[0])
کاربر 905 دانلود Python
0
m = input('matn:')

i = m.find('.')

print(m[:i])
Rtmobin دانلود Python
0
txt = input("enter a string: ")
s = txt.find(".")
print (txt[0:s])
کاربر 1347 دانلود Python
0
a=input('Write a text about yourself : ')
b= a.find('.')
print(a[:b])
کاربر 1414 دانلود Python
0
# Enter txt or your varible
x = input("Enter: ")

sx = x.split('.')# Split String

print(sx[0])# run
Ha3an دانلود Python
0
a = input('')
b =''
for i in a :
    if i == '.':
        break
    b+=i
print(b)
print(b)
Armanxy275 دانلود Python
0
Enter = "my name is amirhossein. i live in tehran"
print(Enter[0:23])
کاربر 1657 دانلود Python
0
a= input(" enter: ")
g=a.find(" . ")

print(" . ")
Amir2010 دانلود Python
0
n = str(input("Enter your answer: "))
h = n.rsplit(".")
print(h[0])
کاربر 1645 دانلود Python
0
a = "Enter: my name is amirhossein. i live in tehran."
print( a [:29] )
کاربر 1825 دانلود Python
0
e=1
while e==1:
    a=input("text...>")
    b=a.index(input(" text 1..."))
    print(a[:b])
    e=int(input("for cont press 1...>")
Mary12 دانلود Python
0
long_text=input('enter a long text ')
for i in range(0,len(long_text)):
    if long_text[i]=='.':
        print(long_text[0:i+1])
Knowledgebiome دانلود Python
0
dot(text) : 
        print(text[:text.find('.')+1])
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

  • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
  • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
  • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
  • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن