تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

11
+1
+1
+1

اعداد زوج بین 1 تا 100

Admin آسان 66/ دانلود 8709 بازدید پربازدید

برنامه ای بنویسید که اعداد زوج بین 1 تا 100 را چاپ کند

57 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
import os
os.system('cls')

for num in range(1 , 101):
    if num % 2 == 0:
        print(num)
Mohammad1932 دانلود Python جدید
11
+1
+1
+1
for i in range(1,101):
    if i%2 == 0:
        print(i) 
Tamara دانلود Python
4
+1
+1
+1
for num in range(101):
  if num %2==0:
    print(num)

Zb8319 دانلود Python
3
+1
+1
+1
num=range(101)
for L in num[::2]:
  print(L)
Zb8319 دانلود Python
2
+1
+1
def number_recognition(number):
    return "Even" if number % 2 == 0 else "Odd"


counter = 0
while counter <= 100:
    print(f"{counter} is {number_recognition(counter)}")
    counter += 1 
Saman22 دانلود Python
2
+1
+1
for i in range(2,100+2,2):
    print(i)
Amirowich دانلود Python

این جواب اشتباهه چون اگه عدد رو از کاربر خواسته بودیم و کاربر عدد فرد بزنه فرد های رو چاپ میکنه. Reza0py


1
+1
number = 0
while number < 100:
    if number % 2 == 0:
        print(f"number is even {number}")
    else:
        print(f"number is odd {number}")
    number += 1

Mahmoodi دانلود Python
1
+1
x = 0

for i in range(50):
  print(x)
  x = x + 2
Astehal دانلود Python
1
+1
  public static void main(String args[]) {
	int n = 100;
	System.out.print("Even Numbers from 1 to "+n+" are: ");
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
	  //if number%2 == 0 it means its an even number
	  if (i % 2 == 0) {
		System.out.print(i + " ");
	  }
	}
Erfan دانلود Java
1
+1
for i in range(1, 51)
n = int(2 * i)
print(i)
Negar دانلود Python
1
+1
number = int(input("your number: "))

def Even_number(n):
  for i in range(0, n):
    if n % 2 == 0:
      return True
    else:
      return False

Even = []
for i in range(0, number):
  if Even_number(i):
    Even.append(i)

print(Even)
Sinasohrab دانلود Python
1
+1
<?php
for ($i =1; $i < 100; $i++) {
    if ($i %2==0){
        echo " ".$i . " ";
    }
}
?>
کاربر 1003 دانلود php
1
+1
count = 0
for i in range(100):
    count += 1
    if count %2 == 0:
        print(count)
M3edixd دانلود Python
1
+1
for mojtaba in range(0,101):
   if i%2 == 0:
    print(mojtaba)
for a in range(0,101):
    if a%2 == 1 :
     print(a)
Mayoka دانلود Python

سلام چرا خط اول زده mojtaba ولی خط دوم زده i این کد درست مگه؟ Melody2022


نه درست نیست Mahdiyar


1
+1
q=int (input(' a num :'))
for a in range(1,q):
    if a%2 ==0:
        print(a)
Hadiozan20 دانلود Python
0
adad = range (0 , 100)
for i in adad[::2]:
 print(i)
Nima280 دانلود Python
0
number = list(range(101))
Print(number[ : : 2])
Moje4777 دانلود Python
0
for i in range(1, 101):
  if i % 2 == 0:
    print(i)
کاربر 189 دانلود Python
0
i = 100
for item in range(1, i + 1):

if item % 2 == 0:
prin('zoj')

else:
print('fard')
Amir1 دانلود Python
0
even =[num for num in list(range(1,101)) if num % 2 == 0]
print(even)
کاربر 428 دانلود Python
0
fun main() {
    for (num in 1..100){
        if (num % 2 == 0){
            print("$num ")    
        }
        
    }
}
کاربر 416 دانلود Kotlin
0
l = []
for i in range(1,101):
  if i % 2 == 0:
    l.append(i)
print(l)
Negar دانلود Python
0
f1=[]
for i in range (0,100)
  if (i%2)==0:
    f1.append(i)
print(f1)
Mali110 دانلود Python
0
for x in range(51):
    v = x*2
    print(v)
Benyamin2 دانلود Python
0
zoj=[]
fard=[]
for i in range(0,101):
    if i%2==0:
        zoj.append(i)
    else:
        fard.append(i)

print ("zoj:",zoj)
print("fard:",fard)
کاربر 1012 دانلود Python
0
number = 0
while number != 100 :
  number += 2print(number)
Mahmoodi دانلود Python
0
let arr1 = new Array
for (let i=1;i!=101;i+=1){
    if (i % 2 == 0){
        arr1.push(i)
    }
}
console.log(arr1)
Hossein1122 دانلود Kotlin
0
for number in range(0,101):
    if number%2 == 0:
         print(number) 
Javadmirjalili دانلود Python

good Hadiozan20


good Hadiozan20


good Hadiozan20


0
        for(int i=0 ; i<=100 ; i+=2 )
        {
            System.out.print(i);
        } 
کاربر 1696 دانلود Java
0
for num in range(0,100):
  if num%2==0:
    nums = num
    print(nums)
Rezaeikhanghah دانلود Python
0
for i in range (1,101) :
  if i % 2 == 0:
    print(f"{i}\n")
کاربر 1645 دانلود Python
0
for (let i = 2; i <= 100; i += 2) {
  console.log(i);
}
Admin دانلود JavaScript
0
h=100
for m in range(1,h+1):
if m%2==0:
print(m)
print('adadezoj')

Zaymar دانلود Python
0
print([i for i in range(1, 100) if i % 2 == 0])
Amirhosein دانلود Python
0
for x in range(101):
    if x%2==0: print(x)
    else:
        pass
Soheyl دانلود Python
0
for i in range(1 , 101):
  if i % 2 == 0 :
    print(i,end=' ')
Aradmns دانلود Python
0
c=0
while c<100:
    c+=2
    print(c)
Mary12 دانلود Python
0
#zoj beyne 1 ta 100
for numberha in range(1,101) :
    if numberha % 2 == 0 :
        print(numberha)
Mehradkhd دانلود Python
0
i=2
while i<100 :

    if i%2==0 :
        print(i)

    i=i+1
کاربر 2462 دانلود Python

ارسال جواب

# کداتو توی این بخش بنویس
# فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
# البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن