تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

تعداد تکرار کاراکتر در رشته

Admin آسان 67/ دانلود 1448 بازدید

تابعی بنویسید که تعداد تکرار یک کاراکتر در یک رشته را برگرداند

برای این سوال نباید از توابع آماده استفاده کنید


count_char("hooshang", "o") #2

11 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
a=input('text: ')
b=input('find: ')
def g(a,b):
    n=0
    for i in a:
        if i == b:
            n=n+1
    print(n)
g(a,b)
کاربر 709 دانلود Python
1
+1
def count_char(a, b):
    a = list(a)
    count = 0
    while b in a:
        count += 1
        a.remove(b)
    return count
a = input('first word: ')
b = input('what letter do you want to find: ')
print('this letter has reapeated for %i times!' % count_char(a, b))
M3edixd دانلود Python
0
def count_char(a):
    count=0
    for i in a:
        count+=1
    print(count)
Mahan78 دانلود Python
0
def repeatch(s,c):
    n=0
    for i in s:
        if c in s:n+=1
        else:next
    if n-6==-6:return False
  else:return n-6
Ordinaryperson دانلود Python
0
def count_char(text , char ):
  count = 0
  text1 = text.lower()
  for i in text1:
    if char == i:
      count += 1print(count)

text = input("Enter a text: ")
char = input("Enter a char: ")
count_char(text,char)
Mortezaf دانلود Python
0
def countch(word,k):
    c=0
    
    for i in (word) :
            if i==k:
                c=c+1
    return(c)
Mary12 دانلود Python
0
answer=0

def counter(text,y) : 
  global answer 
  for x in text : 
    if x==y : 
      answer+=1print(answer)    
  
Soheyl دانلود Python
0
def f():
    a=input('enter a word:')
    b=input('enter your letter:')
    w=[]
    count=0
    for s in a:
        if s==b:
            count+=1
    return 'it is%s'%(count)
print(f())
کاربر 2595 دانلود Python
0
def char_count(name , char) :
    count = 0
    for c in name :
        if c == char :
         count +=1
    return name ,char, count

d = (input("input name :"))
c= (input("input char :"))
name , char , count = char_count(d , c)
print(f"name = {d}, char = {c}, count = {count}")
کاربر 2649 دانلود Python
0
a=input('text: ')
Char=input('char: ')
def count_char(t,c):
   n=0for i in t:
     if i==c:
        n+=1return n
print('count: ',count_char(a,Char))
Ashkantahmasbi1387 دانلود Python

ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن