تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

0

جداسازی بخش های ایمیل

Admin آسان 40/ دانلود 1059 بازدید

برنامه ای بنویسید که یک آدرس ایمیل دریافت کند و بخش های مختلف آن را به شکل زیر جداسازی کند و در خروجی چاپ کند

مثال:

email: info@amirhn.ir
info
amirhn.ir

مثال:

email: username@gmail.com
username
gmail.com 

15 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
0
email = input("Enter your Email : ")
find = email.find("@")

print(email[:find])
print(email[find:])
Tadashi دانلود Python جدید
1
+1
import os

def gmail():
    username = os.path.basename(email).split("@")[0]
    gmail1 = os.path.basename(email).split("@")[1]
    print('{}\n{}'.format(username, gmail1))

email = str(input("your email?"))
gmail()
Mrpy2023 دانلود Python
0
email = input("enter your email: ")
a = email.find("@")
print(email[:a])
b = a + 1
print(email[b:]) 
Aryan84 دانلود Python
0
while  1:
    def to_split(email):
        return email[:a] + "\n" + email[a+1:]  
    email = input("enter email: ")
    if email == "0":
        break
    a = email.find("@")
    print(to_split(email))
Aryan84 دانلود Python
0
from colorama import Fore
def f_email(a):
    email = a.find("@")
    print(Fore.GREEN+a[:email]+Fore.CYAN+a[email:]+Fore.RESET)
f_email(a = input("Enter your email: "))
کاربر 189 دانلود Python
0
email = input("email:")
username, domain = email.split('@')

print(username)
print(domain)
Admin دانلود Python
0
email=input("enter your email:")
s=email.find("@")
print(email[:s])
print(email[s:])
Amirowich دانلود Python
0
a=input("email:")
b=a.find('@')
c=a[:b]
d=a[b+1:]
print(c)
print(d)


کاربر 448 دانلود Python
0
e = input ( "Email : " )

num = e.find ( "@" )

print(e [ : num ])
print(e [ num + 1 : ])
Kian1390 دانلود Python
0
email = input('email:')

e = email.index('@')
username = email[:e]
domain = email[e+1:]

print(username)
print(domain)
F2030 دانلود Python
0
n = input('email:')

m = n.find('@')

print(n[:m])
print(n[m+1:])
Rtmobin دانلود Python
0
a = input("Enter your gmail : ")
b = a.find("@")

print(a[:b])
print(a[b+1:])

quit = input("Press ENTER to close")
Pooria08 دانلود Python
0
while True:
  j=input("enter your email: ".center(21))
  i=j.find("@")
  l=j.find(".")

  if i==-1 or l==-1:
    print("error (@)or(.)❗".center(60))
    continue
  else:
    print(j[0:i].center(21))
    print(j[i+1:].center(21))
  
  t=input("Do you want it to end? (no/yes)".center(34))
  if t=="yes":
    break
Asgaryam دانلود Python
0
def emailcutter() :
    email=input('enter your email : ')
    ad=email.find('@')
    print(email[:ad])
    print(email[ad:])


emailcutter()
Soheyl دانلود Python

ارسال جواب

/* کداتو توی این بخش بنویس
فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
البته قبلش این سه خط رو پاک کن */

 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکن
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن
 • ارسال جواب حق مادی یا معنوی برای ارسال کننده ایجاد نمیکند و تمام حقوق برای سایت کدبزن محفوظ است

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن