تمرین برنامه نویسی؛ با کدبزن!

منبع جامع سوالات و تمرینات برنامه نویسی

1
+1

کلاس مکعب مستطیل

Yazdan آسان 175/ 371 بازدید

کلاسی بنویسید که طول، عرض و ارتفاع مکعب مستطیل را دریافت کند و مساحت و حجم آن را با استفاده از متدهای مختلف محاسبه کند

5 جواب

نمیتونم این تمرین رو حل کنم!
1
+1
class Cube:
    def __init__(self , l , w):
        self.l = l
        self.w = w
    
    def area(self):
        return self.l * self.w

    def perimeter(self):
        return 2 * (self.l + self.w)
    
    def cube_volume(self , h):
        return self.area() * h

    def cube_surface(self , h):
        return 2 * (self.l * h + self.l * self.w + self.w * h)


length , width , height = map(float , input("Enter length , width , height: ").split(","))
shape = Cube(length , width)
print("--------Result--------")
print(f"Area:             {shape.area()}")
print(f"Preimeter:        {shape.perimeter()}")
print(f"Cube volume:      {shape.cube_volume(height)}")
print(f"Cube surface:     {shape.cube_surface(height)}")
Yazdan دانلود Python
0
class Cube:
    def __init__(self,lenght,width,high):
        self.lenght=lenght
        self.width=width
        self.high=high
    def S(self):
        print('masahat: ',end='')
        return self.lenght*self.width*6
    def V(self):
        print('hajm: ',end='')
        return self.width*self.high*self.lenght
a=int(input('lenght: '))
b=int(input('width: '))
c=int(input('high: '))
cube=Cube(a,b,c)
print(cube.S())
print(cube.V())
کاربر 709 دانلود Python
0
class cube :
    def I (self) :
        self.x = int(input('tool :'))
        self.y = int(input('arz :'))
        self.z = int(input('ertefa :'))

    def M (self) :
        self.hajm = self.x * self.y * self.z

    def P (self) :
        print ('hajm :',self.hajm)
    
    def all (self) :
        self.I()
        self.M()
        self.P()


c1 = cube()
c1.all()
کاربر 1280 دانلود Python
0
class rubik:
  def __init__(self,width,lengh,high):
    self.width= width
    self.lengh = lengh
    self.high = high
  def masahat(self):
    M = self.width * self.lengh
    return f"masahat barabar ast ba {M}"def hajm(self):
    H = self.width*self.lengh*self.high
    return f"Hajm barabar ast ba {H}"
width = int(input("Enter width : "))
lengh = int(input("Enter lengh : "))
high = int(input("Enter high : "))
my_c = rubik(width,lengh,high)
print(my_c.masahat())
print(my_c.hajm())
Mortezaf دانلود Python
-2
-1
-1
class Rectangle:
    def __init__(self, length, width, Height):
        self.length = length
        self.width = width
        self.Height = Height
    def calculate(self):
        self.area = ((self.length * self.width) + (self.Height * self.width) + (self.length * self.Height)) * 2
        self.Volume = self.length * self.width * self.Height
    def show(self):
        return f'area = {self.area}\nVolume = {self.Volume}'

num1 - int(input('enter the length:'))
num2 = int(input('enter the width:'))
num3 = int(input('enter the Height:'))
obj = Rectangle(num1, num2, num3)
obj.calculate()
print(obj.show())
کاربر 416 دانلود Python

برای حجم و مساحت باید متد های متفاوتی بنویسید که مقدار مورد نظر رو return کنند Admin


ارسال جواب

// کداتو توی این بخش بنویس
// فرقی نمیکنه چه زبان برنامه نویسی باشه، همرو پشتیبانی میکنیم :)
// البته قبلش این سه خط رو پاک کن


 • تو جوابت میتونی از تصویر، کد، لینک به سایر صفحات و... استفاده کنی
 • لطفا جواب های تکراری ارسال نکنید
 • جواب های ارسالی، پس از بررسی کوتاهی، ویرایش میشن و در سایت نمایش داده میشن

تمرینات مرتبط

تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی
×
×
بستن